جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات EPT تشریحی » 1000 سوال آزمون ای پی تی با پاسخ تشریحی – بخش 17
  • fastzaban
  • ۴ خرداد, ۱۴۰۰
  • ۱۰:۰۵
نمونه سوالات آزمون ept دانشگاه آزاد رایگان

1000 سوال آزمون ای پی تی با پاسخ تشریحی – بخش 17

فست زبان: در ادامه مجموعه مطالب 1000 سوال ای پی تی با پاسخ تشریحی، بخش 17م که شامل سوالاتی از بخش کلوزتست این آزمون می باشد را تقدیم شما داوطلبان می کنیم. 

توصیه مهم: باتوجه به عدم انتشار سوالات آزمون های زبان دکتری مختلف ( اعم از EPT و MSRT و MHLE و…) توصیه می شود حتما سوالات این مجموعه را با دقت کار کنید و برای مرور و تثبیت مطالب از آن استفاده کنید.

لیست بخش های دیگر مجموعه آموزشی 1000 سوال ای پی تی با پاسخ تشریحی

بخش 17: سوالات کلوزتست ای پی تی

Section Four: Cloze Passages
Read the following passages and fill in the blanks with the most appropriate choice.

Passage 1

The atmosphere affects the oceans and is in turn influenced by them. The action of winds blowing over the ocean surface creates waves and the great current systems of the oceans. When winds are strong enough to produce spray and whitecaps, tiny droplets of ocean water are thrown up into the …(86)… where some evaporate, leaving microscopic grains of salt buoyed by the turbulence of the air. These tiny particles may …(87)… nuclei for the condensation of water vapor to form fogs and clouds.

In turn, the oceans act upon the atmosphere- …(88)… ways not clearly understood- to influence and modify the world’s climate and weather systems. …(89)… water evaporates, heat is removed from the oceans and stored in the atmosphere by the molecules of water vapor. When condensation occurs, this stored heat is released to the atmosphere to develop the mechanical energy of its motion. The atmosphere …(90)… nearly half of its energy for circulation from the condensation of evaporated ocean water.

Because the oceans have an extremely high thermal capacity when compared to the atmosphere, the ocean temperatures …(91)… seasonally much less than the atmospheric temperature, for the same reason, when air blows over the water, …(92)… temperature tends to come to the temperature of the water rather than vice versa. …(93)… maritime climates are generally less variable than regions in the interiors of the continents.

     The relationships are not simple. The pattern of atmospheric circulation largely determines the pattern of oceanic surface circulation, …(94)… in turn determines the location and amount of heat that …(95)… to the atmosphere. Also, the pattern of atmospheric circulation determines in part the location of clouds, which influences the locations of heating of the ocean surface.

256. 1) clouds
2) atmosphere
3) ocean
4) surface

257. 1) fall
2) evaporate
3) become
4) move

25۸. 1) in
2) on
3) for
4) at

25۹. 1) What
2) Which
3) Whereas
4) When

260. 1) removes
2) obtains
3) determines
4) modifies

261. 1) increase
2) decrease
3) fluctuate
4) stabilize

262. 1) their
2) whose
3) this
4) its

263. 1) Thus
2) Nevertheless
3) Conversely
4) Otherwise

264. 1) what
2) who
3) which
4) whom

265. 1) is released
2) to be released
3) has released
4) will release

Passage ۲

Over the centuries, people have created many rituals to accompany the consumption of their favorite drinks, tea and coffee. Just think of the Japanese tea …(96)… , British afternoon tea or the morning coffee ritual in countless societies. Why are …(97)… drinks so popular? The answer is their secret ingredient-caffeine.

The new caffeine delivery systems are …(98)… ‘energy’ drinks in this modern world. …(99)… , the more modern our world gets, …(100)… more we seem to need caffeine.

266. 1) civilization
2) taste
3) ceremony
4) ingredients

267. 1) that
2) these
3) very
4) much

268. 1) canned
2) produced
3) wrapped
4) covered

269. 1) Although
2) Furthermore            
3) In addition to
4) Despite

270. 1) so
2) the
3) as
4) for

پاسخ تشریحی سوالات کلوزتست ای پی تی

لغات دشوار متن 1:

تعیین کردن؛ حکم قطعی دادن determine تبخیر کردن یا شدن؛ بر باد رفتن evaporate
بدست آوردن؛ وجود داشتن  obtain آشوب، آشفتگی؛ تلاطم turbulence
افزایش یافتن یا دادن increase تغییر دادن؛ معتدل کردن، ملایم کردن modify
کاهش دادن یا یافتن decrease  آزاد کردن؛ بیرون دادن release
نوسان داشتن، افت‌وخیز کردن fluctuate گردش، جریان؛ چرخش circulation
استوار کردن، استحکام بخشیدن stabilize ناپایدار؛ متغیر، تغییرپذیر variable

 

٨۶. گزینۀ ٢ 

٨٧. گزینۀ ٣  become «شدن».

٨٨. گزینۀ ١

٨٩. گزینۀ ۴  بعد از جای خالی از دو جمله‌ واره استفاده شده است. بنابراین، برای ارتباط دو جمله‌ واره به یک ربط‌ دهندۀ مناسب قیدی نیاز داریم. گزینه‌های ١ و ٢ ربط‌ دهندۀ اسمی (و وصفی) هستند و رد می‌شوند. با توجه به مفهوم، گزینۀ ۴ صحیح است (بخش ۴ کتاب Fast Grammar).

٩٠. گزینۀ ٢  با توجه به استفاده از حرف اضافۀ from در جمله، obtain «بدست آوردن» پاسخ سؤال است.

٩١. گزینۀ ٣  fluctuate «نوسان کردن، در تغییر بودن».

٩٢. گزینۀ ۴

٩٣. گزینۀ ١  thus «بدین ترتیب، از اینرو، بنابراین».

٩۴. گزینۀ ٣  در جای خالی به یک ربط‌ دهندۀ وصفی فاعلی نیاز داریم که determines فعل آن است. گزینۀ ١ ربط ‌دهندۀ وصفی نیست و رد می‌شود. who برای جانداران بکار می‌رود؛ پس، گزینۀ ٢ نیز رد می‌شود. گزینۀ ۴ ربط‌ دهندۀ مفعولی است و حذف می‌شود. پاسخ گزینۀ ٢ است (ر. ک. به بخش ۴ Fast Grammar).

٩۵. گزینۀ ١  به یک ساختار مجهولی نیاز داریم. در جملات مجهولی شکلی از فعل be قبل از قسمت سوم فعل اصلی جمله قرار می‌گیرد (بخش 11 Fast Grammar).

 

لغات دشوار متن ۲:

جزء ترکیبی، اجزاء؛ عنصر ingredient مراسم، تشریفات؛ آئین پرستش ritual

 

٩١. گزینۀ ٣  ceremony «تشریفات، آئین، جشن».

٩٧. گزینۀ ٢  بعد از جای خالی از اسم قابل‌ شمارش جمع استفاده شده است. ضمیر اشارۀ that برای اسامی مفرد بکار می‌رود؛ پس، گزینۀ ١ رد می‌شود. very قید است و هرگز نمی‌ توان قبل از اسم از قید استفاده کرد؛ گزینۀ ٣ رد می‌شود. کمیت‌ سنج much برای اسامی غیرقابل ‌شمارش بکار می‌رود؛ پس، ۴ حذف می‌شود. گزینۀ ٢ صحیح است؛ زیرا these ضمیر اشارۀ جمع است (بخش ١٢ Fast Grammar).

٩٨. گزینۀ ١  canned «در قوطی بسته‌ بندی شده».

٩٩. گزینۀ ٢  furthermore «علاوه بر این». دقت کنید که بعد از جای خالی از یک جمله‌ واره [یک فاعل و یک فعل] استفاده شده است. در نتیجه، گزینه‌های ٣ و ۴ حذف می‌شوند؛ زیرا بعد از حرف اضافۀ despite و عبارت حرف اضافۀ in addition to نمی‌توان از جمله‌ واره استفاده کرد. با توجه به مفهوم جمله، گزینۀ ١ نیز رد می‌شود (بخش ۳ Fast Grammar).

١٠٠. گزینۀ ٢  با توجه به استفاده از الگوی صفت‌های تفضیلی، در جای خالی بایستی از the استفاده شود (بخش ۸ Fast Grammar).

 

برگرفته از کتاب بانک سوالات EPT جلد اول: استاد مهرداد زنگیه وندی – انتشارات جنگل

پایان بخش هفدهم مجموعه ۱0۰۰ سوال آزمون EPT با پاسخ فوق تشریحی/

 

 

لطفا به این مطلب امتیاز دهید
دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --