جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg' ]
خانه » کتاب سرا » لیست افعال بی قاعده انگلیسی با ترجمه + pdf و ویدیو
  • fastzaban
  • ۳۱ تیر, ۱۳۹۹
  • ۱۰:۱۰
  • ۱۴,۳۷۱
لیست افعال بی قاعده انگلیسی با ترجمه + pdf و ویدیو

لیست افعال بی قاعده انگلیسی با ترجمه + pdf و ویدیو

در این مطلب آموزشی از فست زبان لیست افعال بی قاعده انگلیسی با معنی و تلفظ را برای شما آماده کردیم که در انتهای مطلب نیز فایل pdf آن را برای دانلود قرار دادیم. همچنین لیست تمام این کلمات را با تلفظ شان بصورت یک ویدیو درآوردیم که می توانید آن را مشاهده و دانلود کنید.

تعریف افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

فعل هایی که از قاعده گرفتن ed در زمان گذشته شان پیروی نمی کنند، افعال بی قاعده نامیده می شوند. 

ویدیوی تلفظ تمامی افعال بی قاعده

در ویدیوی زیر می توانید تلفظ (با لهجه آمریکایی) تمام کلمات لیست ارایه شده در این مطلب را مشاهده نمایید. 

ویدیو در حال بارگزاری است...

افعال بی قاعده انگلیسی با معنی و تلفظ

جدول زیر کامل ترین لیست افعال بی قاعده انگلیسی است که با ترجمه فارسی و تلفظ کلمات تهیه شده است.

توجه: این جزوه برگرفته از کتاب Fast Grammar استاد مهرداد زنگیه‌وندی می‌باشد.
معنیpast participle – اسم مفعولpast – گذشته سادهpresent – حال ساده
اتفاق افتادن؛ برخاستنarisenarosearise /əˈraɪz/
بیدار شدنawokenawokeawake /əˈweɪk/
بودنbeenwas/ werebe /biː/
بدنیا آوردن؛ تحمل کردنborn/ borneborebear /ber/
شکست دادن؛ کتک زدنbeatenbeatbeat /biːt/
شدنbecomebecamebecome /bɪˈkʌm/
شروع کردنbegunbeganbegin /bɪˈɡɪn/
خم کردن؛ مصمم بودنbentbentbend /bend/
شرطبندی کردنbetbetbet /bet/
بستن؛ محدود کردنboundboundbind /baɪnd/
گاز گرفتن؛ گزیدنbittenbitbite /baɪt/
خونریزی کردنbledbledbleed /bliːd/
وزیدن؛ لاف زدنblownblewblow /bloʊ/
شکستن؛ نقض کردنbrokenbrokebreak /breɪk/
زاد و ولد کردنbredbredbreed /briːd/
آوردن؛ موجب شدنbroughtbroughtbring /brɪŋ/
[رسانه] پخش کردنbroadcastbroadcastbroadcast /ˈbrɔːdkæst/
ساختن؛ ایجاد کردنbuiltbuiltbuild /bɪld/
سوختن، سوزاندنburntburntburn /bɜːrn/
ترکیدن، منفجر شدنburstburstburst /bɜːrst/
خریدن؛ رشوه دادنboughtboughtbuy /baɪ/
انداختن؛ ریختنcastcastcast /kæst/
گرفتن؛ دستگیر کردنcaughtcaughtcatch /kætʃ/
انتخاب کردنchosenchosechoose /tʃuːz/
آمدن؛ حاصل شدنcomecamecome /kʌm/
هزینه داشتن؛ ارزیدنcostcostcost /kɔːst/
سینه خیز رفتن؛ خزیدنcreptcreptcreep /kriːp/
بریدن، قطع کردن؛ چیدنcutcutcut /kʌt/
معامله کردن؛ مربوط بودنdealt /delt/dealt /delt/deal /diːl/
کندن، حفر کردنdugdugdig /dɪɡ/
شیرجه رفتنdiveddived/ dove (US)dive /daɪv/
انجام دادنdonediddo /du/
رسم کردن؛ کشیدنdrawndrewdraw /drɔː/
خواب دیدنdreamt /dremt/dreamt /dremt/dream /driːm/
نوشیدن، آشامیدن drunkdrankdrink /drɪŋk/
رانندگی کردنdriven /ˈdrɪvən/drovedrive /draɪv/
ساکن شدنdweltdweltdwell /dwel/
خوردنeatenateeat /iːt/
افتادنfallenfellfall /fɔːl/
[حیوانات، سالمندان، بیماران] غذا دادنfedfedfeed /fiːd/
احساس کردنfeltfeltfeel /fiːl/
جنگیدن؛ مبارزه کردنfoughtfoughtfight /faɪt/
پیدا کردن؛ بدست آوردنfoundfoundfind /faɪnd/
مناسب بودنfitfitfit /fɪt/
فرار کردنfledfledflee /fliː/
پرواز کردنflownflewfly /flaɪ/
قدغن کردنforbiddenforbad(e)forbid /fərˈbɪd/
فراموش کردنforgottenforgotforget /fərˈɡet/
بخشیدنforgivenforgaveforgive /fərˈɡɪv/
منجمد شدن، یخ بستنfrozenfrozefreeze /friːz/
گرفتن؛ بدست آوردن؛ خریدنgot/ gottengotget /ɡet/
دادن؛ بخشیدنgivengavegive /ɡɪv/
رفتنgone/ beenwentgo /ɡoʊ/
آسیاب کردن، خُرد کردنgroundgroundgrind /ɡraɪnd/
رشد کردن، بزرگ شدن؛ کاشتنgrowngrewgrow /ɡroʊ/
آویزان کردنhunghunghang /hæŋ/
داشتن؛ خوردن؛ نوشیدنhadhadhave /hæv/
شنیدنheard /hɜːrd/heard /hɜːrd/hear /hɪər/
پنهان کردنhiddenhidhide /haɪd/
زدن؛ کتک زدن‌hithithit /hɪt/
نگه‌داشتن؛ برگزار کردنheldheldhold /hoʊld/
صدمه زدنhurthurthurt /hɜːrt/
نگه‌داشتنkeptkeptkeep /kiːp/
زانو زدنkneltkneltkneel /niːl/
بافتنknit/ knittedknit/ knittedknit /nɪt/
دانستن؛ شناختنknownknewknow /noʊ/
قرار دادن؛ تخم‌گذاری کردن؛ [میز] چیدنlaidlaidlay /leɪ/
راهنمایی کردن؛ منجر شدن بهled /led/led /led/lead /liːd/
تکیه زدن/ کردنleant /lent/leant /lent/lean /liːn/
پریدنleapt /lept/leapt /lept/leap /liːp/
آموختن، یاد گرفتنlearntlearntlearn /lɜːrn/
ترک کردن؛ جا گذاشتنleftleftleave /liːv/
قرض دادنlentlentlend /lend/
اجازه دادنletletlet /let/
دراز کشیدن؛ قرار داشتنlainlaylie /laɪ/
روشن کردنlitlitlight /laɪt/
گم کردن، از دست دادنlostlostlose /luːz/
ساختن، درست کردن؛ مرتب کردنmademademake /meɪk/
معنی دادن؛ منظور داشتنmeant /ment/meant /ment/mean /miːn/
ملاقات کردن؛ [نیاز] برآوردنmetmetmeet /miːt/
اشتباه کردنmistakenmistookmistake /mɪˈsteɪk/
(چمن) زدنmownmowedmow /moʊ/
پرداخت کردن، [پول‌] دادن‌paidpaid /peɪd/pay /peɪ/
ثابت کردنproven/ provedprovedprove /pruːv/
گذاشتن، قرار دادنputputput /pʊt/
ترک کردن، استعفا دادنquitquitquit /kwɪt/
خواندنread /red/read /red/read /riːd/
[اسب، موتور، دوچرخه] سوارشدن؛ [باin ] سوار ماشین شدنriddenroderide /raɪd/
زنگ زدن؛ احاطه کردنrungrangring /rɪŋ/
بالا آمدن؛ طلوع کردنrisenroserise /raɪz/
دویدن؛ جاری شدنrunranrun /rʌn/
گفتنsaid /sed/said /sed/say /seɪ/
دیدنseensawsee /siː/
جستجو کردنsoughtsoughtseek /siːk/
فروختنsoldsoldsell /sel/
فرستادنsentsentsend /send/
گذاشتن؛ چیدن؛ غروب کردنsetsetset /set/
خیاطى‌ کردن‌، دوختنsewn/ sewedsewedsew /soʊ/
تکان دادن؛ لرزیدنshakenshookshake /ʃeɪk/
شلیک کردن (به)shotshotshoot /ʃuːt/
نمایش دادنshownshowedshow /ʃoʊ/
[لباس] آب رفتن؛ [مقدار، ارزش‌، …] کاهش‌ یافتنshrunkshrankshrink /ʃrɪŋk/
بستن؛ تعطیل‌ کردن‌shutshutshut /ʃʌt/
آواز خواندنsungsangsing /sɪŋ/
فرورفتن؛ غرق شدنsunksanksink /sɪŋk/
نشستن؛ نشاندنsatsatsit /sɪt/
خوابیدنsleptsleptsleep /sliːp/
لیز خوردن؛ جیم شدنslid/ sliddenslidslide /slaɪd/
بو کردن، بو دادنsmeltsmeltsmell /smel/
صحبت کردنspokenspokespeak /spiːk/
به‌سرعت رفتنspedspedspeed /spiːd/
هجی کردنspeltspeltspell /spel/
خرج کردن، گذراندنspentspentspend /spend/
ریختن؛ پراکنده کردنspiltspiltspill /spɪl/
چرخاندنspunspan/ spunspin /spɪn/
تف انداختنspat/ spitspat/ spitspit /spɪt/
از هم باز کردن؛ شکستنsplitsplitsplit /splɪt/
تباه کردن؛ لوس کردنspoiltspoiltspoil /spɔɪl/
پخش کردن/ شدنspreadspreadspread /spred/
پریدن؛ ظاهر شدن‌sprungsprangspring /sprɪŋ/
ایستادن؛ تحمل آوردنstoodstoodstand /stænd/
دزدیدن، سرقت کردنstolenstolesteal /stiːl/
چسباندن؛ چپاندن‌stuckstuckstick /stɪk/
گزیدن، نیش زدنstungstungsting /stɪŋ/
بوی تعفّن دادن؛ گندیدنstunkstankstink /stɪŋk/
با گام‌های بلند راه رفتنstriddenstrodestride /straɪd/
زدن، کوفتن؛ حمله کردن؛ به‌ ذهن‌ آمدن‌؛ پی بردنstruck/ strickenstruckstrike /straɪk/
تلاش کردن؛ ستیزه کردنstrivenstrovestrive /straɪv/
قسم خوردن؛ فحش دادنswornsworeswear /swer/
جارو کردنsweptsweptsweep /swiːp/
ورم کردن؛ زیاد شدنswollenswelledswell /swel/
شنا کردنswumswamswim /swɪm/
تاب خوردن؛ چرخیدنswungswungswing /swɪŋ/
گرفتن؛ بردن؛ خوردنtakentooktake /teɪk/
یاد دادن، تدریس کردنtaughttaughtteach /tiːtʃ/
پاره کردنtorntoretear /ter/
گفتن؛ افشا کردن‌toldtoldtell /tel/
فکر کردن؛ خیال کردنthoughtthoughtthink /θɪŋk/
انداختن، پرتاب کردنthrownthrewthrow /θroʊ/
راه رفتن روی، لگد کردنtroddentrodtread /tred/
فهمیدن، درک کردنunderstoodunderstoodunderstand /ˌʌndərˈstænd/
بیدار کردن، بیدار شدنwokenwokewake /weɪk/
پوشیدنwornworewear /wer/
بافتن، بافندگی کردنwovenwoveweave /wiːv/
گریستن، گریه کردنweptweptweep /wiːp/
برنده شدن؛ بدست آوردنwonwonwin /wɪn/
پیچیدن؛ کوک کردنwound /waʊnd/wound /waʊnd/wind /waɪnd/
نوشتنwrittenwrotewrite /raɪt/

 

دانلود

دانلود فایل pdf لیست افعال بی قاعده با ترجمه فارسی

دانلود ویدیو تلفظ کلمات 

 

دیدگاه ها 2

2
Leave a Reply

2 نظر تأیید شده
0 پاسخ تأیید شده
0 دنبال کنندگان
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی محبوب‌ترین
اعلام کردن به
FastZaban

سلام و عرض ادب
فردا آپدیت جدید جایگزین می شود.
موفق باشید

مهوش

سلام خسته نباشید
ببخشید جزوه افعال بی قاعده رمز زیپ رو نوشتین وقتی این رمز رو میزنم باز یه رمز دیگه هم واسه pdf داخل زیپ میخواد رمزش چیه???چون همون رمزی ک واسه باز کردن زیپ گذاشتین رو واسه باز کردن pdf داخل زیپ ک میزنم باز نمیکنه
ممنون

دانلود سوالات آزمون MSRT شهریور 1400 کلیک کنید