جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات EPT تشریحی » آزمون EPT بهمن 98 + دانلود سوالات
 • fastzaban
 • ۱۵ بهمن, ۱۳۹۸
 • ۱۳:۲۲
آزمون EPT بهمن ۹۸ + دانلود سوالات

آزمون EPT بهمن 98 + دانلود سوالات

فست زبان: آزمون EPT بهمن ماه ۹۸ در روز جمعه ۱۱م این ماه برگزار شد. در این مطلب همه ۱۰۰ سوال این آزمون را با پاسخ کلیدی و تشریحی برای شما آماده کردیم.

برای دانلود سوالات آزمون EPT بهمن ۹۹ با پاسخ کلیدی و تشریحی کلیک کنید.

سوالات آزمون EPT بهمن ۹۸ با پاسخ

فایل pdf تمامی 100 سوال آزمون ept بهمن ماه با پاسخ کلیدی قرار داده شد.

دانلود فایل pdf سوالات آزمون ای پی تی بهمن ۹۸ با پاسخ کلیدی

کلاس فشرده حضوری آموزش گرامر و ریدینگ استاد زنگیه وندی ویژه اسفند ۹۸

پاسخ کلیدی سوالات 

سوال جواب
سوال جواب
سوال جواب سوال جواب
۱ 2 26 2 51 2 76 3
۲ 3 27 2 52 3 77 1
۳ 1 28 3 53 1 78 2
۴ 3 29 4 54 4 79 4
۵ 4 30 2 55 4 80 4
۶ 2 31 3 56 4 81 3
۷ 1 32
1 57
3 82
3
۸ 2 33
4 58
4 83
1
۹ 4 34
3 59
3 84
2
10 1 35
2 60
1 85
1
11 1 36
1 61
4 86
2
12 4 37
2 62
4 87
2
13 2 38
2 63
2 88
3
14 3 39
1 64
1 89
1
15 1 40
3 65
2 90
3
16 3 41
4 66
4 91
2
17 4 42
2 67
1 92 1
18 3 43
1 68
3 93
3
19 2 44
4 69
2 94
4
20 1 45
3 70
4 95
1
21 4 46
3 71
2 96
3
22 3 47
3 72
1 97
2
23 2 48
4 73
3 98
1
24 2 49
1 74
4 99
4
25 1 50
1 75
3 100
4

پاسخ تشریحی سوالات گرامر EPT بهمن ۹۸

در این قسمت چند سوال از بخش گرامر را همراه پاسخ تشریحی برای شما آورده‌ایم.

26. I can hear people …………… angrily in the next room.
1) to shout
2) shouting
3) being shouted
4) shout

27. Mr. Smith has never been to Iran; ……………, he knows very little about our country.
1) on the other hand
2) consequently
3) nevertheless
4) for this purpose

28. His house was built on a hill …………… a beautiful park.
1) would overlook
2) overlooked
3) overlooking
4) that was overlooked

29. Mary plans to get her homework done on time …………… she is sick.
1) as if
2) during
3) moreover
4) although

30. You can borrow my camera if you promise …………… good care of it.
1) taking
2) to take
3) take
4) taken

31. …………… playing football, John is also the captain of the basketball team of his school.
1) However
3) As well as
2) Beside
4) Comparing to

32. Unless you …………… diligently, you’ll never understand quantum physics.
1) study
2) should study
3) would be studied
4) were studied

33. I …………… you a present if I had known you graduated from college.
1) had brought
2) should be brought
3) brought
4) would have brought

34. Construction workers should wear masks to avoid …………… the dust.
1) inhale
2) to inhale
3) inhaling
4) being inhaled

35. I don’t know what happened to my cell phone, but I suppose it …………… .
1) must be lost
2) might have been lost
3) should have lost
4) would be lost

36. The car will keep running …………… you take good care of it.
1) as long as
2) so long
3) as long
4) so long as

37. Neither of my friends …………… a job.
1) were looked for
2) was looking for
3) were looking for
4) looking for

38. I always thought I would teach one day, and I think I would be good …………… it.
1) on
2) at
3) of
4) to

39. Our staff …………… on this project for two months so far.
1) has been working
2) will be worked
3) would be working
4) might have worked

40. I passed all of my exams …………… the fact that I did not study hard..
1) because of
2) due to
3) despite
4) beside

41. My brother asked me …………… who that man was.
1) would you know
2) did you know
3) in case I knew
4) if I knew

42. It is essential that some kind of compromise …………… between the two companies.
1) would reach
2) be reached
3) has reached
4) reaches

43. I found the exam quite reasonable, and so …………… .
1) did John
2) John did
3) John found it
4) found it John

44. My brother is strong, brave, and, above all, …………… .
1) is kind
2) he is kind
3) being kind
4) kind

45. John’s Persian is very good, but he …………… my question.
1) should be misunderstanding
2) could misunderstand
3) must have misunderstood
4) had better misunderstand

46. Jim …………… late than come to work early in the morning.
1) used to be stayed
2) stays rather
3) would rather stay
4) would stay rather

47. …………..… me to the end, my teacher shook his head gravely.
1) To have been heard
2) To hear
3) Having heard
4) Hearing

48. ………….… how hard the exam questions are, you need to go on.
1) In spite
2) Even
3) Because
4) No matter

49. Under no circumstances …..………… the letter.
1) should you open
2) should be opened
3) you should open
4) should open

50. The company has less money and …………… staff than last year.
1) fewer
2) higher
3) less
4) further

پاسخ تشریحی سوالات

٢۶. گزینۀ 2
 [مبحث اَشکال فعلی] بعد از افعال حسی [اینجا hear] بایستی یا از شکل ساده یا شکل ingدار فعل استفاده شود. با توجه به وجود مفهوم استمرار در صورت تست، گزینۀ 2 صحیح است (بخش 10 کتاب Fast Grammar).
ترجمه: «می‌توانم صدای افرادی که در اتاق کناری با عصبانیت در حال فریاد زدن هستند را بشنوم.»

٢٧. گزینۀ 2
[کاربرد ربط‌ دهنده‌ های جمله] با دو جملۀ کامل مواجهیم. به یک ربط‌ دهندۀ جمله نیاز داریم. پاسخ، گزینۀ 2 است. از nevertheless «با این وجود» برای بیان مغایرت و از consequently «بنابراین‌، در نتیجه» برای نتیجه‌ گیری استفاده می‌شود. پاسخ، گزینۀ 2 است (بخش 4، صفحۀ 24 کتاب Fast Grammar) (در آموزش ویدئویی و دورۀ فشردۀ قبل از آزمون هم مشابه این تست را حل کردیم) (مشابه تست 35 مهر 98).
ترجمه: « آقای سْمیت هرگز به ایران نیامده؛ بنابراین‌، اطلاعات بسیار کمی در رابطه با کشورمان دارد.»

٢8. گزینۀ 3
[مبحث انواع جمله‌ واره‌ ها] با یک جمله‌ وارۀ وصفی کوتاه‌ شده مواجهیم. در صـورت سؤال، His house فاعل و was built فعل ماست.
حال به سراغ گزینه‌ها می‌رویم:
گزینۀ 1 فعل اضافی به صورت تست وارد می‌کند و فوراً رد می‌شود.
گزینۀ 4 یک جمله‌ واره وصفی به صورت تست وارد می‌کند، ولی بدلیل اینکه به حالت مجهولی نیاز نداریم، 4 هم رد می‌شود.
پاسخ، گزینۀ 3 است، زیرا با حالت معلوم مواجهیم. در اصل، جمله‌ واره وصفی which overlooked بوده که پس از کوتاه شدن و حذف ربط‌ دهنده وصفی which و تبدیل فعل به شکل ing دار، به overlooking تبدیل می‌شود (بخش 5، درس چهارم کتاب Fast Grammar) (در دورۀ فشرده و کلاس ویدئویی قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کلاس حل کردیم) (مشابه تست 37 اسفند 97).
ترجمه: «خانۀ او روی تپه‌ای مشرف به پارکی زیبا ساخته شده بود.»

٢9. گزینۀ 4
[کاربرد ربط‌ دهنده‌ های قیدی] در صورت تست، دو فعل ( isو plans) داریم؛ پس، با دو جمله‌ واره مواجهیم. در جای خالی به یک ربط‌ دهندۀ مناسب نیاز داریم. در گزینۀ 2، during ربط‌ دهنده نیست و رد می‌شود. در گزینۀ 3 هم moreover «علاوه براین» ربط‌ دهنده جمله است و رد می‌شود. با توجه به مفهوم مغایرت، بهترین پاسخ، گزینۀ 4 است (بخش 5، درس دوم کتاب Fast Grammar) (در کلاس آموزش ویدیویی هم مشابه این تست را حل کردیم) (مشابه تست 48 مهر 98).
ترجمه: « مِری قصد دارد تکالیفش را به موقع انجام دهد اگرچه بیمار است.»

30. گزینۀ 2
[مبحث اَشکال فعلی] بعد از فعل promise «قول دادن»، از مصدر با to استفاده می‌شود (بخش 10) (مشابه تست 53 شهریور 98).
ترجمه: «اگر قول بدهی که به‌خوبی از دوربینم مراقبت کنی، می‌توانی آن را امانت بگیری.»

31. گزینۀ 3
[مبحث اجزاء جمله] در گزینۀ 1، however ربط‌ دهندۀ جمله است و رد می‌ شود. پاسخ، گزینۀ 3 است. as well as «علاوه بر» یک عبارت حرف اضافه است (بخش 4 کتاب) (مشابه تست 45 شهریور 98).
ترجمه: « جان علاوه بر فوتبال بازی کردن، کاپیتان تیم بسکتبال مدرسه‌اش هم هست.»

32. گزینه 1
[الگوی شرطی نوع اول] وجود will understand در صورت تست، برای ما کلید است. با توجه به الگوی شرطی نوع اول:

جمله‌ واره اصلی  جمله‌ واره شرط (if)
will/ can/ may + شکل ساده فعل زمان‌های حال

پاسخ، گزینۀ 1 است (بخش ۱۶ کتاب) (در آموزش ویدئویی و دوره فشرده قبل از آزمون هم مشابه این تست را حل کردیم) (مشابه تست 49 آذر 98).
ترجمه: «اگر با جدیت درس نخوانی، هرگز فیزیک کوانتوم را درک نخواهی کرد.»

33. گزینه 4
[الگوی شرطی نوع سوم] وجود had known در صورت تست، برای ما کلید است. با توجه به الگوی شرطی نوع سوم:

جمله‌ واره اصلی جمله‌ واره شرط (if)
will/ can/ may + شکل ساده فعل زمان گذشته ساده/ گذشته استمراری

پاسخ، گزینۀ 4 است (در دورۀ فشرده و کلاس ویدیویی هم مشابه این تست را حل کردیم) (مشابه تست 53 خرداد 98).
ترجمه: «اگر می‌دانستم که از دانشکده فارغ‌ التحصیل شده‌ای، برایت هدیه می‌گرفتم.»

34. گزینۀ 3
[مبحث اَشکال فعلی] بعد از فعل avoid «اجتناب کردن (از)»، از اسم مصدر استفاده می‌شود (بخش 10 کتاب) (در دورۀ فشرده و کلاس آفلاین قبل از آزمون هم روی این نکته بسیار تأکید کردم) (مشابه تست 45 اسفند 97).
ترجمه: «کارگران ساختمانی باید برای جلوگیری از استنشاق گرد و غبار ماسک بپوشند.»

35. گزینۀ 2
[مبحث گذشتۀ افعال وجهی] از may/might/could have زمانی استفاده می‌شود که احتمال می‌رود اتفاقی در گذشته رخ داده و یا چیزی صحیح بوده باشد. پاسخ، گزینۀ 2 است (بخش 10) (دقیقاً مشابه تست 43 فروردین 98).
ترجمه: «نمی‌دانم چه بر سر موبایلم آمد، ولی گمان می‌کنم گم شده باشد

36. گزینۀ 1
[کاربرد ربط‌ دهنده‌ های قیدی] در صورت تست، دو فعل ( take care ofو will keep) داریم؛ پس، با دو جمله‌ واره مواجهیم. در جای خالی به یک ربط‌ دهندۀ مناسـب نیاز داریم. در گزینـه‌های 2 و 3، so long و as long ربط‌ دهنده نیستند و هر دو رد می‌ شوند. پاسخ، گزینۀ 1 است (بخش 5، درس دوم) (در کلاس آموزش ویدیویی هم مشابه این تست را حل کردیم) (مشابه تست 48 مهر 98).
ترجمه: «اتومبیل تا زمانیکه خوب از آن مراقبت کنی بدون دردسر کار خواهد کرد.»

37. گزینۀ 2
[مبحث مطابقت فاعل و فعل] بعد از neither «هیچ‌کدام» بایستی از فعل مفرد استفاده شود. پاسخ، گزینۀ 2 است (بخش 7 کتاب) (در کلاس آموزش ویدئویی هم روی این نکته بسیار تأکید کردم) (مشابه تست 56 آبان 98).
ترجمه: «هیچ‌ کدام از دوستانم دنبال کار نمی‌ گشتند.»

38. گزینۀ 2
[کاربرد حروف اضافه] پاسخ، گزینۀ 2 است. good at … به معنی «خوب/ ماهر در …» است (بخش 10) (مشابه تست 35 آبان 98).
ترجمه: «همیشه فکر می‌کردم که روزی تدریس خواهم کرد و فکر می‌کنم که در آن مهارت داشته باشم.»

39. گزینۀ 1
[مبحث زمان‌ های فعلی] طول مدت انجام کار + for و so far «تاکنون» از نشانه‌ های زمان حال کامل هستند. بنابراین، گزینه 1 صحیح است (بخش 10) (در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون هم مشابه این تست را حل کردیم) (مشابه تست 50 آبان 98).

40. گزینۀ 3 [کاربرد ربط‌ دهنده‌ های قیدی] ربط‌ دهندۀ قیدی despite the fact that «با وجود اینکه» برای بیان مغایرت بکار می‌رود. پاسخ، گزینۀ 3 است (بخش 5، درس دوم Fast Grammar).
ترجمه: «با وجود اینکه زیاد درس نخواندم، همۀ امتحاناتم را قبول شدم.»

41. گزینۀ 4
[مبحث جمله‌ واره‌ های اسمی] در صورت سؤال، دو جمله‌ واره داریم. My brother فاعل و asked فعل جمله‌ وارۀ اول هستند. حال به سراغ گزینه‌ها می‌رویم:
گزینه‌ های 1 و 2 نادرست هستند؛ زیرا ترتیب کلمات، بدون دلیل سؤالی شده و همچنین، ربط‌ دهنده‌ ای برای ارتباط جمله‌ واره‌ ها نداریم.
پاسخ، گزینۀ 4 است که با انتخاب آن، if ربط‌ دهنده اسمی، I فاعل و knew هم فعل جمله‌ واره هستند.
(بخش 5، درس سوم کتاب Fast Grammar) (در دورۀ فشرده و کلاس آفلاین قبل از آزمون هم مشابه این تست را حل کردیم) (مشابه تست 27 اسفند 97 و تست 47 دی 98).
ترجمه: «برادرم از من پرسید آیا می‌دانم آن مرد کی بود.»

42. گزینۀ 2
[مبحث جمله‌ واره‌ های اسمی] بعد از be vital that بایستی از شکل سادۀ فعل استفاده کنیم. پاسخ، گزینه 2 است (بخش 5، درس سوم، صفحۀ 48 Fast Grammar) (مشابه تست 48 شهریور 98).
ترجمه: «ضروری است که نوعی توافق بین دو شرکت حاصل شود.»

43. گزینۀ 1
[مبحث جابجایی بعد از بیان موافقت بصورت کوتاه] برای بیان موافقت بصورت کوتاه در جملات مثبت، از so استفاده می‌شود. در این حالت، بعد از so جابجایی فاعل و فعل کمکی صورت می‌گیرد. با توجه به استفاده از فعل گذشتۀ found در قسمت اول جمله، بایستی از فعل کمکی did استفاده شود. بنابراین، گزینۀ 1 صحیح است (بخش‌ 6 کتاب) (در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون و کلاس آموزش ویدیویی هم روی این نکته تأکید کردم) (مشابه تست 32 اسفند 97 و تست 39 تیر 98).
ترجمه: «از نظر من امتحان کاملاً منطقی بود؛ و [از نظر] جان هم همین طور

44. گزینۀ 4
[مبحث همسانی در لیست‌ ها] با کمی دقت در استفاده از کاماها و and در صورت سؤال، متوجه می‌شویم که با یک ساختار پارالل در لیست‌ها مواجهیم. قبل از جای خالی، از دو صفت strong و brave استفاده شده. پس،‌ در جای خالی هم به یک صفت (kind) نیاز داریم (بخش 8 کتاب Fast Grammar) (در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون و آموزش ویدیویی هم روی این نکته تأکید کرده بودم) (مشابه تست 26 تیر 98).
ترجمه: «برادرم قوی، شجاع و بالاتر از همه، مهربان است.»

45. گزینۀ 3
[مبحث گذشتۀ افعال وجهی] از الگوی [قسمت سوم فعل + must have] برای نتیجه‌گیری منطقی از اتفاقات و کارهای صورت گرفته در زمان گذشته استفاده می‌شود. در واقع، زمانی از فعل وجهی must استفاده می‌شود که فرد تقریباً مطمئن است که اتفاقی رخ داده و یا چیزی صحیح بوده است. پاسخ، گزینه 3 است (بخش 10 کتاب) (در آموزش ویدئویی و دورۀ فشردۀ قبل از آزمون هم مشابه این تست را حل کردیم) (مشابه تست‌های 28 آذر و 27 دی 98).
ترجمه: «فارسی جان بسیار خوب است، اما او یقیناً سؤالم را اشتباه متوجه شده است.»

46. گزینۀ 3
[مبحث فعل] بعد از would rather (… than) «ترجیح دادن» از شکل سادۀ فعل استفاده می‌شود. با توجه به کاربرد than بعد از جای خالی، به rather نیاز داریم. پاسخ، گزینۀ 3 است (بخش 10 کتاب) (در دورۀ فشرده و کلاس ویدیویی قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کلاس حل کردیم) (مشابه تست‌های 42 اردیبهشت، 52 تیر و 26 آبان 98).
ترجمه: « جیم ترجیح می‌دهد تا دیروقت بیدار بماند تا اینکه صبح زود سر کار برود.»

47. گزینۀ 3
[مبحث انواع جمله‌ واره‌ ها] با یک جمله‌ واره وصفی کوتاه‌ شده مواجهیم. در صورت سؤال، my teacher فاعل و shook فعل است.
حال به سراغ گزینه‌ ها می‌ رویم:
گزینه‌ های 1 و ۲ نمی‌ توانند صحیح باشند؛ زیرا مصدر با to در حالت کوتاه‌ شده کاربرد ندارد.

پاسخ، گزینۀ 3 است. در اصل:

My teacher, who had heard me to the end, shook his head gravely.

بوده که پس از کوتاه شدن و حذف ربط‌دهندۀ وصفی who و تبدیل فعل به شکل ing دار، بصورت زیر در می‌آید:

Having heard me to the end, My teacher shook his head gravely.

(بخش 5، درس چهارم کتاب Fast Grammar) (مشابه تست 48 اردیبهشت 98). (در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون و کلاس ویدئویی هم مشابه این تست را در کلاس حل کردیم.)
ترجمه: «معلمم که حرف‌هایم را تا آخر شنیده بود، با جدیت سرش را تکان داد.»

48. گزینۀ 4
قبل از ربط‌ دهندۀ 

(how) wh –

 به ربط‌ دهنده نیاز نداریم. پس، گزینۀ 3 رد می‌ شود. حرف اضافۀ in spite of هم کلا نادرست است. پاسخ، گزینۀ 4 است (بخش‌ 5) (مشابه تست 38 تیر 98).
ترجمه: «هر چقدر هم که سؤالات آزمون سخت باشند، شما بایستی ادامه دهید.»

49. گزینۀ 1
[مبحث جابجایی] بعد از قیدهای منفی [اینجا under no circumstances] بایستی جابجایی فاعل و فعل کمکی صورت گیرد (بخش 6، درس سوم کتاب)؛ فقط گزینۀ 1 صحیح است (در آموزش ویدئویی و دورۀ فشردۀ قبل از آزمون هم مشابه این تست را حل کردیم) (مشابه تست 33 دی 98).
ترجمه: «تحت هیچ شرایطی نبایستی نامه را باز کنید.»

50. گزینۀ 1
[مبحث کاربرد کمیت‌ سنج‌ ها] قبل از اسم جمع staff «کارمندان» بایستی از fewer «کمتر» استفاده شود (بخش 1) (در دورۀ آموزش ویدئویی هم مشابه این تست را حل کردیم) (مشابه تست 28 فروردین و 47 آبان 98).
ترجمه: «شرکت نسبت به سال گذشته پول کمتر و کارکنان کمتری دارد.»

منبع: کتاب بانک سوالات EPT با پاسخ تشریحی جلد دوم – تالیف استاد مهرداد زنگیه وندی – انتشارات جنگل

5/5 - (3 امتیاز)
دیدگاه ها 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاه 2

 1. با سلام. با توجه به در دسترس نبودن دفترچه اصلی آزمون ای پی تی بهمن نود و هشت، گزینه D سوال ۲۶ به سه صورت متفاوت در فایلهای منتشر شده دیده میشود: shout, shoute, shouted که البته یکی از آنها اشکال املایی دارد. کدام شکل با دفترچه اصلی انطباق دارد؟ ممنون.

  1. سلام خدمت شما
   جوابی که داده شده براساس فایل pdf هست که در همین مطلب منتشر شده است.
   موفق باشید