جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg' ]
خانه » سوالات EPT تشریحی » ۱۰۰۰ سوال آزمون EPT با پاسخ تشریحی – بخش نهم
1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی

۱۰۰۰ سوال آزمون EPT با پاسخ تشریحی – بخش نهم

فست زبان: در این مطلب از مجموعه نمونه سوالات ept با جواب تشریحی رایگان، بخش نهم را برای شما آماده کردیم. نمونه سوالات آزمون زبان EPT در سطح اینترنت خیلی پیدا نمی شود و تنها سایت فست زبان است که سوالات این آزمون را با پاسخ تشریحی منتشر می کند. پس اگر شما هم از داوطلبان این آزمون هستید حتما با ما همراه باشید.

لیست بخش های دیگر مجموعه آموزشی ۱۰۰۰ سوال EPT با پاسخ تشریحی

بخش نهم: سوالات ریدینگ EPT

Section Three: Reading Comprehension
Directions: Read the passages and choose the one best answer, (1), (2), (3) or (4), for each question.

Passage

Polar bears live in the circumpolar north in areas where they can hunt their primary prey, ice seals. They are found in Canada (home to roughly 60% of the world’s polar bears), the U.S. (Alaska), Greenland, Russia, and Norway. The polar bear Range States have identified 19 populations of polar bear living in four different sea ice regions across the Arctic.

Although popular art and children’s books often show polar bears and penguins together, the two live at opposite poles. Polar bears live in the Arctic, a massive frozen sea surrounded by continents. Penguins live in Antarctica, an ice-covered continent surrounded by oceans.

Polar bears may be just as smart as some apes, according to research scientist Alison Ames. Their success at hunting seals in a dynamic arctic environment is one sign of their brain power. “This is learned behavior and reveals that polar bears are very intelligent animals. They are highly cognitive creatures that top the food chain in Polar Regions. You have to be very clever to do that. Hunting and trapping a seal is no easy matter”.

Ames has watched polar bears in zoo setting smash open ice blocks in order to extract embedded fish. And she has seen bears stack heaps of plastic pipe that they later knock over in elaborate games.

Polar bears communicate through their body language, vocalizations, and scent markings. Head wagging from side to side often occurs when polar bears want to play. Adult bears initiate play-which is actually ritualized fighting or mock battling-by standing on their hind legs, chin lowered to their chests, and front paws hanging by their sides. Nose-to-nose greetings are the way a bear asks another bear for something, such as food. The guest bear will approach slowly, circle around a carcass, and then meekly touch the other bear’s nose. Indigenous communities eat polar bear meat and use the fur to make warm trousers for men and kamiks (soft boots) for women. The liver is the only part of the bear that is traditionally discarded. It can make even sled dogs violently ill due to its toxic levels of Vitamin A.

۱۶۶. Which of the following is NOT true?
۱) Polar bears live in the same pole that penguins live.
۲) Polar bears live where they can hunt ice seals.
۳) Polar bears live in the opposite pole from where penguins live.
۴) Polar bears do not live in Antarctic

۱۶۷. It has been reported that ……………… .
۱) four populations of polar bears live in 19 regions.
۲) ۱۹ populations of polar bears live in four regions.
۳) The largest population of polar bears lives in Greenland.
۴) The largest population of polar bears lives in Russia and Norway.

۱۶۸. Antarctic is ………….. .
۱) where polar bears live
۲) a massive frozen sea surrounded by continents
۳) an ice-covered continent surrounded by oceans
۴) the area covering Canada, Alaska, Greenland, Norway, and Russia

۱۶۹. Polar bears are ………….. .
۱) more intelligent than apes
۲) less intelligent than apes
۳) equally intelligent as apes
۴) not comparable to apes in intelligence

۱۷۰. The sign for polar bears’ intelligence is …………. .
۱) their hunting behavior
۲) their communication through body language and vocalization
۳) the places they choose to live
۴) the way they play with plastic pipes

۱۷۱. Polar bears do NOT communicate through …………… .
۱) moving their body
۲) hunting
۳) vocalization
۴) smelling

۱۷۲. If a polar bear stands on its legs with its chin close to its chest, it means that it ……………….. .
۱) wants to fight
۳) feels endangered
۲) is asking for food
۴) wants to play

۱۷۳. “Prey” in the second line of the first paragraph is closest to the meaning of ……………….. .
۱) enemy
۲) food
۳) victim
۴) animal

۱۷۴. In the third paragraph it is said that polar bears top the food chain. This means that ………………… .
۱) polar bears are the best hunters in the area
۲) polar bears hunt different animals but no animal can hunt them
۳) polar bears are the most intelligent and cognitive animals in the area
۴) there are other animals that can hunt polar bears

۱۷۵. What makes polar bears’ hunting important and interesting is …………. .
۱) the types of animal they hunt
۲) the way they hunt
۳) the way they communicate with the animal they hunt
۴) the environment in which they hunt

۱۰۰۰ سوال EPT با پاسخ تشریحی - بخش ششم
حتما بخوانید

پاسخ تشریحی سوالات

لغات دشوار متن:

جاسازی‌شده، قرار داده شدهembeddedطعمه، شکار؛ قربانیprey
پیچیده؛ دقیق، حساس؛ مفصلelaborateگسترده؛ عظیم؛ سنگینmassive
آغاز کردن؛ [با into] آشنا کردنinitiateاحاطه‌شده، محاصره‌شدهsurrounded
نزدیک شدن؛ مراجعه کردنapproachآشکار کردن؛ فاش کردن؛ الهام شدنreveal
بومی؛ ذاتی، نهادی، فطریindigenousدارای درک و فهم؛ شناختیcognitive
کنار گذاشتن؛ دور انداختنdiscardدر صدر قرار گرفتن؛ بالاتر بودنtop
طعمه؛ قربانی؛ فرد گول‌خوردهvictimبیرون کشیدن؛ نتیجه‌گیری کردنextract

 

۱۶۴. گزینۀ ١  با توجه به پاراگراف دوم که بیان می‌کند که برخلاف هنر عامه و کتاب‌های کودکان که خرس‌های قطبی و پنگوئن‌ها را در کنار یکدیگر به تصویر می‌کشند، خرس‌ها و پنگوئن‌ها در دو قطب مخالف زندگی می‌کنند. بنابراین، گزینۀ ١ نادرست است (بخش ٣ کتاب Fast Reading).

نکتۀ تستی: هرگاه در بین گزینه‌ها دو گزینۀ متضاد یکدیگر وجود داشت، بدانید که پاسخ سؤال یکی از آن دو گزینۀ است. در نتیجه، پاسخ این سؤال یکی از گزینه‌های ١ یا ٣ خواهد بود که از این میان گزینۀ ١ صحیح است (بخش ٣ کتاب Fast Reading).

۶٧. گزینۀ ٢  [جزئیات بیان شده در متن] از طریق scanning عدد ١٩ به‌سرعت می‌توانید مکان ارایۀ اطلاعات را در متن پیدا کنید. با توجه به جملۀ آخر پاراگراف اول، اعلام شده که ١٩ گروه از خرس‌های قطبی در ۴ منطقه زندگی می‌کنند (بخش ٣).

۶٨. گزینۀ ٣  [جزئیات بیان شده در متن] از طریق scanning کلمۀ Antarctica به‌سرعت می‌توانید مکان ارایۀ اطلاعات را در متن پیدا کنید.

در خط سوم پاراگراف دوم عنوان شده که Antarctic «قطب جنوب» قاره‌ای پوشیده از یخ است که توسط اقیانوس‌ها محصور شده است. گزینۀ ١ نادرست است، زیرا خرس‌های قطبی در Arctic زندگی می‌کنند، نه Antarctic. گزینۀ ٢ نادرست است، زیرا اقیانوس Arctic توسط قاره‌ها محصور شده، نه قارۀ Antarctic. گزینۀ ۴ هم در مورد Arctic صدق می‌کند، نه Antarctic (بخش ٣).

۶٩. گزینۀ ٣  [جزئیات بیان شده در متن] از طریق scanning کلمۀ ape به‌سرعت می‌توانید مکان ارایۀ اطلاعات را در متن پیدا کنید.

در خط اول پاراگراف سوم عنوان شده که از لحاظ هوش، خرس‌های قطبی با میمون‌ها مساوی هستند (as … as … برای نشان دادن برابری صفت‌ها بکار می‌رود). بنابراین، بهترین پاسخ گزینۀ ٣ است (بخش ٣).

٧٠. گزینۀ ١  [جزئیات بیان شده در متن] در خط دوم پاراگراف سوم به رفتار خرس‌های قطبی به‌عنوان نشانی از هوش آنها اشاره شده است (بخش ٣ Fast Reading).

٧١. گزینۀ ٢  در ابتدای پاراگراف پنجم به نحوۀ برقـراری ارتبـاط در خـرس‌های قطـبی اشاره شده است. body language همان moving their body «تکان دادن بدنشان» است. vocalization هم صحیح است. در گزینۀ ۴ هم smelling مترادف scent است. در نتیجه، پاسخ گزینۀ ٢ است.

٧٢. گزینۀ ۴  با توجه به خط‌های ٣ تا ۵ پاراگراف پنجم، هنگامیکه یک خرس قطبی سر پا می‌ایستد و چانه‌اش را نزدیک سینه قرار می‌دهد، به مفهوم آن است که می‌خواهد بازی کند (بخش ٣).

٧٣. گزینۀ ٣  prey «طعمه، شکار».

٧۴. گزینۀ ٢  top the food chain یعنی «در رأس زنجیره غذایی قرار داشتن»؛ یعنی، خرس‌های قطبی حیوانات دیگر را شکار می‌کنند، ولی توسط حیوانات دیگر شکار نمی‌شوند.

٧۵. گزینۀ ۴  با توجه به خط دوم پاراگراف سوم، محیط شکار خرس‌های قطبی مهم و جالب‌توجه است.

پاسخ تشریحی توسط: استاد مهرداد زنگیه وندی – مولف مجموعه Fast آزمون های زبان

پایان بخش نهم مجموعه ۱۰۰۰ سوال آزمون EPT با پاسخ فوق تشریحی/

 

 

 

دیدگاه ها 0

Leave a Reply

  مشترک شدن  
اعلام کردن به
کتاب واژگان جامع Fast Vocab رسیدخرید سریع