جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات EPT تشریحی » 1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی – بخش ششم
  • fastzaban
  • ۱۲ فروردین, ۱۳۹۹
  • ۱۰:۰۱
نمونه سوالات آزمون ept دانشگاه آزاد رایگان

1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی – بخش ششم

فست زبان: نمونه سوالات آزمون زبان EPT در سطح اینترنت خیلی پیدا نمی شود و تنها سایت فست زبان است که سوالات این آزمون را با پاسخ تشریحی منتشر می کند. در این سری از مطالب 1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی، بخش ششم را برای شما آماده کردیم. پس اگر شما هم از داوطلبان این آزمون هستید حتما با ما همراه باشید.

لیست بخش های دیگر مجموعه آموزشی 1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی

بخش ششم: سوالات گرامر EPT

Section Two: Structure Part One

Read the following sentences. Then choose the correct choice (1, 2, 3 or 4) which best completes each sentence and mark your sheet.

126.Why did you return so suddenly”?
“Well, he demanded that I …………..”.
1) left
2) leave
3) have left
4) must leave

127. “You can’t seem to understand what I am saying”.
“Frankly, I wish you …………. more slowly”.

1) will speak
2) speaking
3) speak
4) would speak

128. “I want to speak with the boss as soon as possible”.
“He said he …………. come tomorrow”.
1) can
2) must
3) may
4) would

129. “You look pale and worried”.
“For one thing, I am afraid ………… the exam”.

1) with
2) for
3) of
4) at

130. “Do you know anything about birds”?
“Yes, when I was a child I ………… bird books”
.
1) used to read
2) used to reading
3) was used to read
4) was reading

131. There are geographic, economic, and cultural reasons why ………….. around the world.
1) diets differ
2) do diets differ
3) will diets differ
4) to differ diets

132. Only for a short period of time ………….. run at top speed.
1) can cheetahs
2) does cheetahs
3) that a cheetah can
4) cheetahs can do

133. In Roman numerals, …………. symbols for numeric values.
1) are letters of the alphabet
2) letters of the alphabet are
3) which uses letters of the alphabet
4) in which letters of the alphabet

134. The X-ray treatments …………. up to the time that he was dismissed from the hospital.
1) was given orderly
2) were given daily
3) basically have given
4) have been given

135. The population of the earth is increasing at a tremendous rate and ………. out of control.
1) they have become
2) are soon going to be
3) soon will be
4) why it will be

136. When reading a book, you must keep your point of view separate from the point of view in ………… you are studying.
1) that
2) the content and
3) the materials that
4) the content that is

137. Speech consists not merely of sounds but ……….. that follow various structural patterns.
1) of organized sound patterns
2) organized sound patterns
3) sound patterns are organized
4) in organizing sound patterns

138. When lava reaches the surface, its temperature can be ten times more than ……………. the boiling water.
1) the temperature
2) that of
3) by
4) of

139. The upper levels of the Sun’s atmosphere are of very low …………… heats the gases there to very high temperatures.
1) dense and solar
2) density, solar activity
3) density, but solar activity
4) density and activity of the Sun is

 

126. گزینه 2 بعد از افعال بیان درخواست (demand verbs) بایستی از شکل سادۀ فعل استفاده شود.

127. گزینۀ 4 در ساختارهای بیان آرزو، بایستی بعد از wish از زمان‌های گذشته یا would استفاده شود. در نتیجه، گزینۀ ۴ صحیح است.

128. گزینۀ 4 با توجه به قانون تطابق زمان‌ها و بخاطر وجود فعل گذشتۀ said در قسمت اول جمله، در جای خالی بایستی از would استفاده شود.

129. گزینۀ ۳ حرف اضافۀ مورد استفاده بعد از afraid «ترسیده، ترسان» of است. بنابراین، گزینۀ ٣ صحیح است.

130. گزینۀ ۱ از used to «سابقاً، قبلاً» برای اشاره به عملی که در گذشته بصورت عادت یا مکرراً انجام می‌شده ولی در زمان حال دیگر انجام نمی‌شود، استفاده می‌شود. در این کاربرد، بعد از used to، بایستی از شکل سادۀ فعل استفاده شود. در نتیجه، گزینۀ ١ صحیح است.

131. گزینۀ ۱ در صورتیکه از کلمات پرسشی (اینجا why) برای ارتباط دو جمله‌ واره استفاده شود، بعد از آنها بایستی از ترتیب جملات مثبت استفاده شود. یعنی، نیازی به جابجایی فاعل و فعل کمکی نیست. در نتیجه، گزینه‌های ٢ و ٣ حذف می‌شوند. همچنین، بعد از why تنها شکل فعلی صحیح مصدر بدون to است. پس، گزینۀ 4 نیز حذف می‌شود.

132. گزینۀ ۱ بعد از اصطلاحات قیدی و منفی (اینجا only) بایستی جابجایی رخ دهد. در نتیجه، بایستی ابتدا از فعل کمکی وجهی can و سپس از فاعل cheetahs استفاده شود.

133. گزینۀ ۲ با یک جملۀ ساده مواجهیم. یعنی به یک فاعل و یک فعل نیاز داریم. بنابراین، گزینه‌های ٣ و ۴، بدلیل داشتن ربط‌ دهندۀ which حذف می‌شوند. در گزینۀ ١ هم استفاده از فعل are قبل از فاعل letters نادرست است، زیرا نیازی به اِعمال جابجایی نیست. بهترین پاسخ گزینۀ ٢ است که در آن letters فاعل و are فعل است.

توجه کنید که Roman numerals بعد از حرف اضافۀ in قرار گرفته و نقش مفعول حرف اضافه دارد.

 

134. گزینۀ ۲ «مداوای توسط اشعۀ ایکس تا زمانیکه او از بیمارستان مرخص شد، بطور روزانه صورت می‌گرفت.»

این تست همان تست بخش ١١ کتاب Fast Grammar است. ساختار جمله بایستی مجهولی باشد. گزینۀ ٣ رد می‌ شود؛ زیرا فاقد شکلی از فعل be که لازمۀ جملات مجهولی است، می‌ باشد. با توجه به قانون تطابق زمان‌ها و فعل زمان گذشتۀ was dismissed در جمله‌ وارۀ دوم، گزینۀ ٣ و ۴ که بصورت زمان حال کامل هستند، حذف می‌ شوند. فاعل جمله (treatments) بصورت جمع است؛ پس، گزینۀ ١ نیز بدلیل داشتن فعل مفرد حذف می‌ شود (بخش‌های ۶، ١٠ و ١١ Fast Grammar).

135. گزینۀ ۳ با دو جمله‌ واره مواجهیـم. فاعل فعل is increasing در جمله‌ وارۀ اول بصورت مفرد (population) است. بعد از حرف ربط and می‌توان از فاعل مشترک population فاکتور گرفت. گزینه‌ های ١ و ٢ بدلیل داشتن ضمیر جمع they و فعل جمع are حذف می‌شوند. با توجه به مفهوم جمله، گزینۀ ٣ صحیح است.

136. گزینۀ ۳ دو جمله‌ واره داریم. قبل از جای خالی از یک جمله‌ واره استفاده شده که فاعل آن you و فعل آن must keep است. بعد از جای خالی نیز یک جمله‌ واره داریم که فاعل آن you و فعل آن are studying است. برای اتصال هر دو جمله‌ واره به یک ربط‌ دهنده نیاز داریم. قبل از ربط‌ دهندۀ that هرگز نمی‌ توان از حروف اضافه (یا کاما) استفاده کرد. در نتیجه، گزینۀ ١ حذف می‌شود. گزینۀ ۴ نیز بدلیل داشتن فعل اضافی is نادرست است. پاسخ گزینۀ ٣ است که با انتخاب آن با یک جمله‌ وارۀ وصفی برای توصیف اسم minerals مواجه خواهیم بود.

137. گزینۀ ۱ در اینجا با پارالل (همسانی) در ربط‌ دهنده‌ های دو قسمتی مواجه هستیم (not … but …) در نتیجه، ساختاری همسان با merely of sounds که شامل یک حرف اضافه و یک اسم می‌شود، بایستی بعد از but مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب، پاسخ گزینۀ ١ است.

138. گزینۀ ۲ با یک ساختار مقایسه مواجهیم. در ساختارهای بیان مقایسه می‌توان بجای حالت ملکی از ضمایر that of و those of نیز استفاده کرد.

ترجمه: «هنگامیکه گدازه آتشفشانی به سطح می‌رسد، درجۀ حرارت آن می‌تواند ده برابر بیشتر از درجۀ حرارت آب جوش باشد.»

در اینجا از the temperature of فاکتور گرفته شده و بجای آن از ضمیر that of استفاده شده است.

139. گزینۀ ۳ بعد از صفت low به اسم (density) نیاز داریم. گزینۀ ١ رد می‌ شود. قبل از جای خالی از یک جمله‌ واره استفاده شده که فاعل آن levels و فعل آن are است. بعد از جای خالی تنها فعل heats را داریم. در نتیجه، به یک ربط‌ دهنده و یک فاعل نیاز داریم. بنابراین، گزینه‌های ٢ و ۴ بدلیل نداشتن ربط‌ دهنده حذف می‌شوند.

منبع: کتاب بانک سوالات آزمون EPT ادوار گذشته با پاسخ تشریحی – استاد مهرداد زنگیه وندی

پایان بخش ششم مطلب ۱0۰۰ سوال آزمون EPT با پاسخ فوق تشریحی/

 

 

4.5/5 - (2 امتیاز)
دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --