جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات EPT تشریحی » 1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی – بخش پنجم
  • fastzaban
  • ۲۲ اسفند, ۱۳۹۸
  • ۰۹:۲۳
نمونه سوالات آزمون ept دانشگاه آزاد رایگان

1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی – بخش پنجم

فست زبان: نمونه سوالات آزمون زبان EPT در سطح اینترنت خیلی پیدا نمی شود و تنها سایت فست زبان است که سوالات این آزمون را با پاسخ تشریحی منتشر می کند. در این سری از مطالب 1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی، بخش پنجم را برای شما آماده کردیم. پس اگر شما هم از داوطلبان این آزمون هستید حتما با ما همراه باشید.

لیست بخش های دیگر مجموعه آموزشی 1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی

بخش پنجم: سوالات واژگان EPT

Section One: Vocabulary

Read each statement below carefully and fill in the blank(s) with the best answer (1, 2, 3, 4).

101. It was clear that the young couple were ……………. of taking charge of the restaurant.
1) responsible
2) reliable
3) capable
4) able

102. My holiday in New York gave me a great ………………. to improve my English accent.
1) occasion
2) chance
3) hope
4) learnability

103. The financial ……….. of paying for five children to go to university must have been quite difficult for your parents.
1) weight
2) change
3) burden
4) altitude

104. My father sent a/an …………… bunch of flowers on my birthday.
1) perilous
2) dense
3) clear
4) enormous

105. Chimpanzees have largely ………….. from the forests of Burundi due to the destruction of their natural habitat.
1) vanished
2) predicted
3) debated
4) assembled

106. Mrs. Jackson signified the ………… of the manager’s lies by slowly shaking her head.
1) pretension
2) disapproval
3) victory
4) achievement

107. The cotton factories ………… chiefly in the production of red and printed cottons.
1) subside
2) complete
3) excel
4) rave

108. She is the president of a local group which is working to ……….. all scientific testing on animals.
1) abide
2) apart
3) abolish
4) linger

109. My father has listed me as the …………. of his life insurance policy.
1) beneficiary
2) bait
3) threat
4) depiction

110. The professor advised me not to ………….. my good grade by failing to turn in my assignment.
1) qualify
2) jeopardize
3) probe
4) redeem

111. Careless citizens are the …………… who are responsible for much of the destruction which occurs in forests.
1) vandals
2) floods
3) morsels
4) bachelors

112. The teacher ………… to Sarah that she had gotten the highest mark in class on the math test.
1) ignored
2) unified
3) vacillated
4) revealed

113. When the store manager realized that his supply of the popular new toys was beginning to ………….. he placed an order for a thousand more units.
1) illustrate
2) reach
3) disinherit
4) dwindle

114. A medical team has successfully ……….. the disease to one village.
1) deprived
2) lost
3) confined
4) became

115. They have a beautiful car with an all-wood dashboard, and gorgeous leather ………………. .
1) deck
2) upholstery
3) style
4) wax

116. Mary’s ……….. at the sight of blood caused Dean to turn.
1) voicing
2) attempt
3) shriek
4) vote

117. A visit to the waterslides was the ………… choice for our final class activity of the year.
1) unanimous
2) obedient
3) mute
4) gleam

118. No matter what our ………….. says, Dad had the last word about our destination.
1) lament
2) itinerary
3) generosity
4) grief

119. The attempt of the attorney to force the prisoner to …………. himself was opposed to the whole spirit and tradition of the law in the country.
1) predict
2) lament
3) incriminate
4) expedite

120. He was able to ………… the accomplishments and style of an older pupil.
1) emulate
2) gesticulate
3) ignite
4) consent

121. After the accident and for three weeks, I was unable to attend to my duties, a  …………… I had never experienced before.
1) fugitive
2) density
3) calamity
4) toil

122. Harold was in such a ………….. over the death of his mother that he could hardly recognize the guests.
1) disaster
2) daze
3) culprit
4) wasp

123. Houses along the river are ………….. about five feet above the ground to protect them from the flood.
1) elevated
2) increased
3) invaded
4) obtained

124. During the brainstorming process, we do not ………… any ideas until they have been thoroughly discussed.
1) relate
2) proceed
3) insist
4) discard

125. He was imprisoned for ………… his country after informing the press of the secret program.
1) amending
2) indicating
3) enduring
4) betraying

مژده: تمام مطالب فست زبان را می توانید در اپلکیشن فست زبان در گوشی خود داشته باشید. برای دانلود کلیک کنید.

پاسخ تشریحی سوالات – بخش پنجم

۱. گزینۀ ۳  «مشخص بود که زوج جوان از عهدۀ ادارۀ رستوران بر می‌آیند.»
۱) مسئول؛ وظیفه‌شناس؛ عامل، مسبب
2) قابل اطمینان؛ موثق، معتبر
۳) [با حرف اضافۀ of] توانا، کارآمد، ماهر
۴) [با حرف اضافۀ to] قادر، توانا

۲. گزینۀ ۲  «تعطیلاتم در نیویورک فرصت خوبی به من داد تا لهجۀ انگلیسی‌ام را بهتر کنم.»
۱) موقعیت؛ موجب
2) شانس، فرصت، مجال
۳) امید، امیدواری، خواسته، آرزو
۴) قابلیت یادگیری

۳. گزینۀ ۳  «بار مالیِ تأمین هزینۀ دانشگاه رفتن پنج فرزند بایستی برای والدینت دشوار بوده‌ باشد.»
۱) وزن، سنگینی
۲) تغییر، معاوضه، دگرگونی
۳) بار، بار مسئولیت
۴) ارتفاع، بلندی

۴. گزینۀ ۴  «پدرم یک دسته ‌گل بزرگ برای تولدم فرستاد.»
۱) خطرناک، پرمخاطره
۲) انبوه، متراکم؛ غلیظ
۳) روشن، صاف؛ خالص
۴) عظیم، بزرگ

۵. گزینۀ ۱  «بدلیل نابودی زیست‌بومشان، شامپانزه‌ها بطور گسترده‌ای از جنگل‌های بروندی ناپدید شده‌اند.»
۱) ناپدید شدن؛ از میان رفتن، از بین رفتن
۳) بحث کردن، مناظره کردن، مجادله کردن
۲) پیش‌بینی کردن، پیش‌گویی کردن
۴) گرد آوردن؛ جمع شدن

۶. گزینۀ ۲  «خانم جکسون با تکان دادن سر خود به‌آرامی، نارضایتی خود را از دروغ‌های مدیر نشان داد.»
۱) تظاهر، خودنمایی؛ ادعا، داعیه
۳) پیروزی، موفقیت
۲) نارضایتی، ناخشنودی؛ مخالفت
۴) دستیابی، پیشرفت، موفقیت

۷. گزینۀ ۳  «کارخانه‌های کتان عمدتاً در تولید کتان قرمز و قلم‌کار بهتر هستند.»
۱) فروکش کردن، آرام شدن؛ نشست کردن
۳) بهتر بودن، برتر بودن؛ پیشی گرفتن
۲) کامل کردن، تکمیل کردن؛ تمام کردن
۴) با اشتیاق حرف زدن؛ هذیان گفتن

۸. گزینۀ ۳  «او رئیس یک گروه محلی است که برای براندازی هرگونه آزمایش علمی روی حیوانات کار می‌کند.»
۱) باقی ماندن؛ دوام آوردن
۳) برانداختن، فسخ کردن، ملغی کردن
۲) جدا، سوا؛ تنها
۴) ماندن (و به رفتن بی‌میل بودن)؛ ادامه یافتن

۹. گزینۀ ۱  «پدرم اسم من را به‌عنوان ذینفع در بیمه‌نامۀ عمرش ذکر کرده است.»
۱) بهره‌ور، ذینفع، موقوف علیه
۳) تهدید؛ خطر
۲) طعمه
۴) نمایش، ترسیم؛ تعریف

۱۰. گزینۀ ۲  «استاد به من توصیه کرد که نمرۀ خوبم را با کوتاهی در تحویل تکلیف درسی‌ام به خطر نیندازم.»
۱) واجد شرایط بودن؛ متعادل کردن
۳) کاوش کردن، وارسی کردن؛ ردیابی کردن
۲) به خطر انداختن، به مخاطره انداختن
۴) جبران کردن؛ [پول] نقد کردن؛ رستگار کردن

۱۱. گزینۀ ۱  «شهروندان بی‌ملاحظه، خرابکارانی هستند که مسبب بخش عظیمی از ویرانی‌های ایجاد شده در جنگل‌ها هستند.»
۱) خرابکار، تباهگر، ویرانگر؛ مخرب
۳) تکه، مقدار کم؛ یک لقمه غذا
۲) سیل، تنداب
۴) مرد مجرد؛ لیسانس

۱۲. گزینۀ ۴  «معلم به سارا آشکار کرد که او بالاترین نمرۀ کلاس را در امتحان ریاضی گرفته بود.»
۱) اعتنا نکردن، نادیده انگاشتن
۳) نوسان کردن؛ مردد بودن، دودل بودن
۲) متحد کردن یا شدن؛ یک‌جور کردن یا شدن
۴) آشکار کردن، افشا کردن

۱۳. گزینۀ ۴  «وقتیکه مدیر مغازه متوجه شد که موجودیِ اسباب‌بازیِ جدید و پرطرفدار رو به کم ‌شدن است، سفارشی را برای هزار عدد دیگر ارائه کرد.»
۱) توضیح دادن، بیان کردن
۳) (از ارث یا حقوق خود) محروم کردن
۲) رسیدن؛ دست یافتن به، دسترسی داشتن
۴) کم شدن، کاهش یافتن؛ نقصان یافتن

۱۴. گزینۀ ۳  «یک تیم پزشکی با موفقیت بیماری را به یک روستا محدود نموده ‌است.»
۱) محروم کردن، بی‌بهره کردن؛ به‌زور گرفتن
۳) محدود کردن، محبوس کردن
۲) گم کردن، گم شدن؛ از دست دادن
۴) شدن؛ برازنده بودن

۱۵. گزینۀ ۲  «آنها یک ماشین زیبا با داشبورد چوبی و تودوزی چرمی قشنگ دارند.»
۱) [کشتی] عرشه، [اتوبوس] کف، پهنه
۳) سبک، روش، نوع
۲) تودوزی، مبل‌سازی
۴) موم، واکس

۱۶. گزینۀ ۳  «جیغ مری بعد از دیدن خون باعث شد که دین برگردد.»
۱) صدا، آوا؛ بیان
۳) جیغ، فریاد
۲) تلاش، کوشش، سعی
۴) رأی، نظر

۱۷. گزینۀ ۱  «بازدید از سرسرۀ آبی انتخابِ به اتفاق آرایِ ما برای آخرین فعالیت کلاسی سال بود.»
۱) به اتفاق آرا، متفق‌القول
۳) ساکت، بی‌حرف؛ لال
۲) مطیع، حرف‌شنو، فرمان‌بردار
۴) نور ضعیف، سوسو

۱۸. گزینۀ ۲  «بدون در نظر گرفتن اینکه برنامۀ سفر ما چیست، حرف آخر را در مورد مقصد پدر زد.»
۱) گریه و زاری، سوگواری؛ تأسف، افسوس
۳) سخاوت، بخشندگی
۲) برنامۀ سفر، مسیر مسافرت
۴) اندوه، غم، سوگ

۱۹. گزینۀ ۳  «تلاش وکیل در مجبور کردن زندانی برای به گردن گرفتن جرم، برخلاف کل روح و سنت قانون در کشور بود.»
۱) پیش‌بینی کردن، پیش‌گویی کردن
۳) متهم کردن، گناه را به گردن کسی انداختن
۲) گریه و زاری کردن؛ اظهار تأسف کردن
۴) تسریع کردن، تسهیل کردن

۲۰. گزینۀ ۱  «او قادر بود تا عملکرد و روش شاگرد بزرگتری را سرمشق قرار دهد.»
۱) سرمشق قرار دادن، رقابت کردن؛ دنباله‌روی
۳) سوختن، سوزاندن؛ به هیجان آوردن
۲) با حرکات بدن اشاره کردن
۴) رضایت دادن، موافقت کردن

۲۱. گزینۀ ۳  «بعد از تصادف و به مدت سه هفته قادر به انجام وظایفم نبودم؛ مصیبتی که پیش از آن هرگز تجربه نکرده بودم.»
۱) زودگذر، گذرا، متغیر
۳) مصیبت، بلا، فاجعه
۲) انبوه، تراکم، غلظت
۴) کار طاقت‌فرسا، زحمت، مشقت

۲۲. گزینۀ ۲  «هارولد چنان از خبر مرگ مادرش منگ شده بود که به‌سختی می‌توانست مهمان‌ها را بشناسد.»
۱) فاجعه، مصیبت؛ سانحه؛ ناکامی
۳) متهم، مجرم، متخلف
۲) منگی، گیجی، بهت، حیرت
۴) زنبور

۲۳. گزینۀ ۱  «خانه‌های حاشیۀ رودخانه، برای در امان ماندن از [خطر] سیل حدود پنج متر بالاتر از سطح زمین قرار دارند.»
۱) بالا بردن، بلند کردن؛ ترفیع دادن
۳) حمله کردن، هجوم بردن؛ مختل کردن
۲) افزایش یافتن، زیاد کردن یا شدن
۴) بدست آوردن؛ [شرایط] وجود داشتن

۲۴. گزینۀ ۴  «در طول فرآیند ذهن‌انگیزی، ما هیچ ایده‌ای را تا زمانیکه بطور کامل مورد بحث قرار نگیرد، کنار نمی‌گذاریم.»
۱) حکایت کردن، نقل کردن؛ ربط داشتن
۳) اصرار کردن، پافشاری کردن
۲) ادامه دادن؛ پیشرفت کردن یا داشتن
۴) کنار گذاشتن؛ دست کشیدن از

۲۵. گزینۀ ۴  «او پس از اینکه مطبوعات را از برنامۀ سری آگاه کرد، به جرم خیانت به کشورش زندانی شد.»
۱) بهتر کردن، بهبود بخشیدن؛ اصلاح کردن
۳) تحمل کردن، شکیبایی کردن، پایداری کردن
۲) نشان دادن، حاکی بودن از؛ تجویز کردن
۴) خیانت کردن؛ سوء ‌استفاده کردن

 

خرید کتاب واژگان جامع EPT با پوشش ۱۰۰ درصدی لغات آزمون EPT

 

منبع: کتاب بانک سوالات آزمون EPT ادوار گذشته با پاسخ تشریحی – استاد مهرداد زنگیه وندی

پایان بخش پنجم مطلب ۱0۰۰ سوال آزمون EPT با پاسخ فوق تشریحی/

 

 

5/5 - (1 امتیاز)
دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --