جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg' ]
خانه » سوالات EPT تشریحی » بخش چهارم ۱۰۰۰ سوال آزمون EPT با پاسخ فوق تشریحی
۱۰۰۰ سوال آزمون EPT با پاسخ فوق تشریحی

بخش چهارم ۱۰۰۰ سوال آزمون EPT با پاسخ فوق تشریحی

فست زبان: نمونه سوالات آزمون زبان EPT در سطح اینترنت خیلی پیدا نمی شود و تنها سایت فست زبان است که سوالات این آزمون را با پاسخ تشریحی منتشر می کند. در این مطلب نیز قصد داریم یک آزمون کامل شامل ۱۰۰۰ سوال EPT را با پاسخ تشریحی تقدیم شما داوطلبان این آزمون کنیم. پس اگر شما هم از داوطلبان این آزمون هستید حتما با ما همراه باشید.

در مطلب قبلی بخش اول ۱۰۰۰ سوال آزمون EPT با پاسخ تشریحی، بخش دوم و بخش سوم را که مربوط به تست های واژگان، گرامر و ریدنگ بود منتشر کردیم. در بخش چهارم سوالات کلوزتست EPT را برای شما با پاسخ تشریحی آماده کرده‌ایم. 

بخش چهارم: سوالات کلوزتست EPT

Section Four: Cloze Passages
Read the following passages and fill in the blanks with the most appropriate choice.

Passage 1

There are millions of stars in the sky. If you look at the sky on a clear night, it is possible to see about 3000 stars. They look small, but they are really …(86)… big hot balls of burning gas. Some of them are huge, but others are …(87)… smaller, like our planet Earth. The biggest stars are very bright, but they only live for a short time. Every day new stars …(88)… born and old stars die. All the stars are very far away. The light from the nearest star takes more …(89)… four years to reach Earth. Hundreds of years ago, people …(90)… stars, like the North star, to know which direction to travel in. Today you can still see that star.

۸۶.
۱) very
۲) too
۳) much
۴) many

۸۷.
۱) many
۲) little
۳) great
۴) much

۸۸.
۱) is
۲) be
۳) are
۴) –

۸۹.
۱) that
۲) of
۳) than
۴) from

۹۰.
۱) use

۲) used
۳) are using
۴) using

Passage 2
Although few students would say that school lessons and laughter …(91)… together, two Ohio University psychology professors argue that the use of humor in online courses can …(92)… good results. Mark Shatz and Frank Lochiavo found that humor can significantly …(93)… students’ interest. Shatz asserted that “we know that students taking online courses often …(94)… them boring and impersonal, …(95)… we thought about the idea of trying to incorporate humor into online teaching”.

۹۱.
۱) make

۲) go
۳) have
۴) do

۹۲.
۱) play

۲) take
۳) produce
۴) present

۹۳.
۱) grow

۲) rise
۳) increase
۴) dwindle

۹۴.
۱) believe

۲) view
۳) think
۴) look

۹۵.
۱) that

۲) so
۳) as
۴) then

Passage 3
Long ago people knew very little about the world. The earth was thought to be flat. Hence, if a person walked long enough in one direction, he would finally …(96)… the edge of the world and fall off. Today, we …(97)… that the earth is not a flat rectangular block; it is round. We …(98)… this knowledge to the explorers who made long voyage to find new routes and …(99)… new lands. They kept accurate records …(100)… the oceans they crossed and the strange lands they visited. From these records, they drew up a map of the world and ended the belief of a flat world.

۹۶.
۱) get

۲) take
۳) reach
۴) see

۹۷.
۱) consume

۲) play
۳) ignore
۴) know

۹۸.
۱) owe

۲) borrow
۳) bargain
۴) lend

۹۹.
۱) understand

۲) think
۳) discover
۴) turn

۱۰۰.
۱) in

۲) with
۳) for
۴) of

پاسخ تشریحی سوالات

٨۶. گزینۀ ١  توجه کنید که بعد از too غالباً از مصدر با to استفاده می‌شود و در کل مفهوم جملۀ منفی خواهد بود. در مقابل، قید very قبل از صفت قرار گرفته و بار معنایی مثبتی دارد (بخش ١۵ Fast Grammar).

٨٧. گزینۀ ۴  much smaller «بسیار کوچکتر».

٨٨. گزینۀ ٣  یک ساختار مجهولی داریم. بعد از فاعل جمع stars بایستی از شکل جمع are استفاده شود (بخش ١١ Fast Grammar).

٨٩. گزینۀ ٣  more than «بیش از».

آزمون EPT بهمن ۹۸ + دانلود سوالات
حتما بخوانید

٩٠. گزینۀ ٢  با توجه به قید زمان گذشتۀ hundreds of years ago «صدها سال پیش» در جمله، بعد از فاعل people به فعل زمان گذشتۀ ساده نیاز داریم. using فعل‌واره است و نمی‌تواند نقش فعل را به عهده بگیرد: گزینۀ ۴ حذف می‌شود. گزینه‌های ١ و ٣ هم بصورت زمان‌های حال ساده و استمراری بوده و حذف می‌شوند. پاسخ مناسب گزینۀ ٢ است (بخش‌های ٣ و ٩ Fast Grammar).

لغات دشوار متن ۱:

تأکید کردن، تصریح کردن؛ ادعا کردنassertبالا رفتن؛ بلند شدن؛ قیام کردنrise
بی‌احساس؛ غیرشخصی؛ بی‌غرضimpersonalافزایش دادن یا یافتن؛ افزودنincrease
درآمیختن؛ تأسیس کردن incorporateکاهش یافتن، کم شدنdwindle

 

٩١. گزینۀ ٢  go together «با هم جور درآمدن».

٩٢. گزینۀ ٣  produce «ایجاد کردن».

٩٣. گزینۀ ٣  increase «افزایش دادن».

٩۴. گزینۀ ٢  view «تلقی کردن».

٩۵. گزینۀ ٢  برای نتیجه‌گیری می‌توان از حرف ربط هم پایه ساز so «بنابراین» استفاده کرد (بخش ۴ Fast Grammar).

لغات دشوار متن ۳:

accurateدقیق؛ کامل، بی‌خطا، صحیحbargainچانه زدن؛ مذاکره کردن

 

٩۶. گزینۀ ٣  reach «رسیدن».

٩٧. گزینۀ ۴  know «دانستن».

٩٨. گزینۀ ١  owe «مدیون بودن، بدهکار بودن».

٩٩. گزینۀ ٣  discover «کشف کردن».

١٠٠. گزینۀ ۴  حرف اضافۀ صحیح بعد از record «ثبت، رکورد» of است.

منبع: کتاب بانک سوالات آزمون EPT ادوار گذشته با پاسخ تشریحی – استاد مهرداد زنگیه وندی

پایان بخش چهارم مطلب ۱۰۰۰ سوال آزمون EPT با پاسخ فوق تشریحی/

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

 

 

دیدگاه ها 0

Leave a Reply

  مشترک شدن  
اعلام کردن به
دانلود کتابچه نکات طلایی گرامر - استاد زنگیه وندیدانلود رایگان