جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg' ]
خانه » سوالات EPT تشریحی » 1000 سوال آزمون EPT با پاسخ تشریحی – بخش هشتم
  • fastzaban
  • ۷ تیر, ۱۳۹۹
  • ۱۰:۵۴
  • ۱,۳۶۹
نمونه سوالات آزمون ept دانشگاه آزاد رایگان

1000 سوال آزمون EPT با پاسخ تشریحی – بخش هشتم

فست زبان: نمونه سوالات آزمون زبان EPT در سطح اینترنت خیلی پیدا نمی شود و تنها سایت فست زبان است که سوالات این آزمون را با پاسخ تشریحی منتشر می کند. در این مطلب از مجموعه نمونه سوالات ept با جواب تشریحی رایگان، بخش هشتم را برای شما آماده کردیم. پس اگر شما هم از داوطلبان این آزمون هستید حتما با ما همراه باشید.

لیست بخش های دیگر مجموعه آموزشی 1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی

بخش هشتم: سوالات گرامر EPT

151. Jane’s family hadn’t (1) received any (2) news from her since (3) she arrived in Australia two weeks ago (4).

152. Due to (1) consumer demand for ivory, many African elephants are being slaughtered ruthless (2). Consequently, many people who care about (3) saving these animals from extinction refuse to buy any (4) item made from ivory.

153. Last week, Ann and Mathew hired (1) a babysitter so that (2) they could have gone (3) to a dinner party at the home (4) of Mathew’s boss.

154. I had never understood (1) the importance (2) of knowing English language (3) until I worked at a large (4) international company.

15۵. Perhaps (1) with the appointment of our new manager director (2), we would see (3) an end to the interdepartmental rivalries and quarrels of the previous (4) years.

15۶. Some men (1) would do anything to get out of (2) war. It was not unknown (3) for a recruit shooting himself (4) in the leg accidentally.

157. I wish I could get out (1) of going to (2) the party this evening; I don’t feel to like (3) standing around and talking (4) for three hours.

158. Although (1) the old man was deeply exciting (2), he nevertheless managed to get through (3) a short speech in which he thanked (4) everyone for his retirement presents.

159. As (1) the audience consisted mainly of (2) the children’s (3) parents and relatives, the applaud (4) for each item was loud and long.

160. The employment (1) of highly (2) qualified workers has great (3) increased their (4) production.

آزمون EPT بهمن ماه ۹۵ (درک مطلب)
حتما بخوانید

 

Section Two: Structure Part Three
In each of the following sets of sentences, three sentences are grammatically correct and one sentence is not grammatical. Identify the incorrect sentence and mark your answer sheet.

161.
1) The students were busy all the day long preparing their lessons.
2) On the rug, there is a dirty mark which must be removed.
3) Although he was badly ill, but he went to work as usual.
4) The company, having finished the construction project, received its pay.

162.
1) There is a lot of rain here as we are in monsoon season now.
2) I wonder why are you keep studying after graduated high school?
3) I doubt that there is even one man who can control himself in this situation.
4) I am worried that your English will get worse if you only talk to me.

163.
1) It is simply unimaginable to me not to fight back.
2) I must to say that your English is perfect. How did you learn it?
3) I am sorry for my abrupt exit yesterday because my boss suddenly turned up.
4) I didn’t say bye to you yesterday, please don’t be angry.

164.
1) Her best friend lives in that apartment building over there.
2) Last week we deliver 150 newspapers.
3) Yesterday you said you would like to learn how to knit a sweater.
4) My father still buys heating oil from a company in Chicago.

165.
1) May I buy five of those pictures hanging over there, please?
2) Everybody had dessert after they finished eating the main course.
3) Look over there. This is the biggest pumpkin I’ve ever seen.
4) Elena will wash the bike in the morning so that she can ride it in the afternoon.

پاسخ تشریحی سوالات

توجه: تمام پاسخ ها براساس کتاب گرامر جامع آزمون های زبان تالیف استاد مهرداد زنگیه وندی – چاپ انتشارات جنگل ارایه شده است و شماره های داخل پرانتز ارجاع به فصل مربوطه در این کتاب می باشد.

151. گزینۀ ۱  با توجه به استفاده از since برای اشاره به مبدأ زمان در جمله، بایستی از زمان حال کامل استفاده شود. در نتیجه، بجای زمان گذشتۀ کامل hadn’t received بایستی از زمان حال کامل haven’t received استفاده شود (بخش ٩).

152. گزینۀ ۲  در گزینۀ 2 بعد از فعل غیرربطی slaughter بایستی از قید ruthlessly استفاده شود، نه صفت ruthless (بخش ٨).

153. گزینۀ ۳  در گزینۀ ٣، نیازی به استفاده از مصدر کامل could have gone نیست. بجای آن بایستی از could go استفاده شود (بخش ۹ کتاب).

154. گزینۀ ۳  به‌ همراه English نیازی به استفاده از language نیست.

155. گزینۀ ۳  برای اشاره به زمان آینده بایستی بجـای would از will استفاده شـود (بخش ٩).

156. گزینۀ ۳  کاربرد دو شکل منفی در جمله صحیح نیست. در گزینۀ ٣، از not و unknown «ناشناخته» بطور همزمان استفاده شده که نادرست است (بخش ۵ کتاب).

157. گزینۀ ۳  در گزینۀ ٣، بجای feel to like بایستی از feel like «حوصلۀ انجام کاری را داشتن» استفاده شود (بخش ٩).

۱۰۰۰ سوال آزمون EPT با پاسخ فوق تشریحی - بخش اول
حتما بخوانید

 

158. گزینۀ ۲  ترجمه: «اگرچه پیرمرد به‌شدت هیجان‌زده شده بود، با اینحال موفق شد سخنرانی کوتاهش را که در آن بخاطر کادوهای بازنشستگی از همه تشکر کرد، به پایان برساند.»
با توجه به مفهوم، بجای صفت فاعلی exciting «هیجان انگیز»، بایستی از صفت مفعولی excited «هیجان‌زده» استفاده شود (بخش ۸).

159. گزینۀ ۴  در گزینۀ ۴ بعد از حرف تعریف the به یک اسـم نیاز داریم. applaud «تشـویق کردن، ستـودن» فعـل است و بجـای آن بایستی از اسـم applause «تشویق کردن، ستودن» استفـاده شـود (بخـش ١۴).

160. گزینۀ ۳  در گزینۀ ٣، برای توضیح در مورد فعل غیرربطی increased بایستی از قید greatly استفاده شود، نه صفت great. همچنین، توجه کنید که بین فعل کمکی (اینجا has) و فعل اصلی (اینجا increased) بایستی از قید استفاده شود (بخش‌های ٨ و ١۴).

161. گزینۀ ۳  نکتۀ مهم: کاربرد but به‌همراه ربط‌دهنده‌های بیان مغایرت although،though وeven though نادرست است. پاسخ گزینۀ ٣ است (بخش ۴).

162. گزینۀ ۲  در صورتیکه از کلمات پرسشی (اینجا why) برای ارتباط دو جمله‌واره استفاده شود، بعد از آنها بایستی از ترتیب جملات مثبت استفاده شود. یعنی، نیازی به جابجایی فاعل و فعل کمکی نیست. در نتیجه، گزینـۀ ٢ نادرست اسـت. بجـای آن بایـستی از you are استـفاده شـود (بخش ۵).

163. گزینۀ ۲  بعد از افعال وجهی بایستی تنها از شکل سادۀ فعل استفاده شود. در نتیجه، کاربرد to say بعد از فعل وجهـی must در گزینۀ ٢ نادرست است و بجای آن بایستی از must say استفاده شود (در بخـش ٩).

164. گزینۀ ۲  قید last week از قیدهای زمان گذشتۀ ساده است. در نتیجه، در گزینۀ ٢، بجای فعل زمان حال deliver بایستی از فعل گذشتۀ delivered استفاده شود (بخش ٩).

65. گزینۀ ۳   در گزینۀ ٣، there به معنی «آنجا» است و در جملۀ دوم نیز بجای ضمیر اشاره به نزدیک this «این» بایستی از ضمیر اشاره به دور that «آن» استفاده شود (بخش ١٢).

پاسخ تشریحی توسط: استاد مهرداد زنگیه وندی – مولف مجموعه Fast آزمون های زبان

پایان بخش هشتم مجموعه ۱0۰۰ سوال آزمون EPT با پاسخ فوق تشریحی/

 

 

دیدگاه ها 0

Leave a Reply

  مشترک شدن  
اعلام کردن به
دوره فشرده حضوری گرامر و ریدینگ استاد زنگیه وندیثبت‌نام با تخفیف ویژه