جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg' ]
خانه » سوالات EPT تشریحی » ۱۰۰۰ سوال آزمون EPT با پاسخ تشریحی – بخش دوازدهم
1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی

۱۰۰۰ سوال آزمون EPT با پاسخ تشریحی – بخش دوازدهم

فست زبان: در ادامه مجموعه مطالب رایگان ۱۰۰۰ سوال EPT با پاسخ تشریحی، بخش دوازدهم را که شامل سوالاتی از بخش واژگان ept می باشد، تقدیم شما داوطلبان این آزمون می کنیم. همچنین توصیه می کنیم اگر داوطلب آزمون های زبان دکتری دیگر مانند msrt و utept و غیره هستید نیز این بخش را از دست ندهید و حتما سطح زبان خود را بسنجید.

توجه: برای حمایت از ما حتما لینک این مطلب را با دوستان خود به اشتراک گذارید.

لیست بخش های دیگر مجموعه آموزشی ۱۰۰۰ سوال EPT با پاسخ تشریحی

بخش دوازدهم: سوالات کلوزتست EPT

Section One: Vocabulary
Read each statement below carefully and fill in the blank(s) with the best answer (1, 2, 3, 4).

۲۰۱. The prisoners were …….. to their cells after a police officer was found murdered.
۱) protested
۲) continued
۳) confined
۴) avoided

۲۰۲. Cold germs can be ……… by shaking hands after touching your nose or mouth.
۱) transmitted
۲) vanished
۳) completed
۴) endured

۲۰۳. The doctor told us that Tom’s disease was not …………..; therefore, we decided to take care of him at home.
۱) legible
۲) idle
۳) vital
۴) contagious

۲۰۴. Mary believes in fate, and says there are no …………… or luck; everything happens for a reason.
۱) departures
۲) appearances
۳) preservations
۴) coincidences

۲۰۵. The question was proposed by Susan who was capable of …………… a situation to her advantage.
۱) lubricating
۲) looking
۳) manipulating
۴) detecting

۲۰۶. Everyone cheered and ………….. each other when the news was announced.
۱) shouted
۲) embraced
۳) buried
۴) slandered

۲۰۷. Psychologists think that …………….. television programs make children aggressive.
۱) violent
۲) peaceful
۳) furtive
۴) victorious

۲۰۸. Due to the dust clouds present in our region of the universe, photographs taken from earth can …………….. only about 10 percent of our galaxy.
۱) conceal
۲) debate
۳) explore
۴) improve

۲۰۹. Some kinds of cancer are caused by inherited ……………. in DNA repair mechanisms.
۱) trenches
۲) indifferences
۳) defects
۴) remarks

۲۱۰. She stopped and stepped back into the hallway, too ………… to notice Jonny standing in front of his door.
۱) preoccupied
۲) violent
۳) benign
۴) affluent

۲۱۱. The idea that Tom was able to read minds was ……………. .
۱) avid
۲) benevolent
۳) bizarre
۴) energetic

۲۱۲. Teaching a/an ……………. group of learners from different proficiency backgrounds in one class is very difficult but she was able to handle it.
۱) identical
۲) heterogeneous
۳) impeccable
۴) fallacious

۲۱۳. Poverty and unemployment ………….. most other social problems, so their elimination will ease pressures on other problems while creating very few new ones.
۱) contribute
۲) gesticulate
۳) imitate
۴) exacerbate

۲۱۴. It will greatly …………. students’ research if the older material is also eventually searchable electronically.
۱) imbibe
۲) expedite
۳) mediate
۴) abandon

۲۱۵. A more ………….. theory is that the author is an honest thinker, a keen observer and critic of life, who sees that the world is full of miseries and unsolved problems.
۱) plausible
۲) tense
۳) sporadic
۴) posthumous

۲۱۶. They don’t ………..; on the contrary, they practice the “do it now” habit.
۱) quench
۲) eliminate
۳) procrastinate
۴) utilize

۲۱۷. In rural areas of Ecuador; governmental ………….. in providing proper sewer and water systems caused unhealthy living conditions for many years.
۱) vicinity
۲) neglect
۳) effort
۴) prominence

۲۱۸. Fortunately hitting children as punishment for bad behavior was …………. in schools when I was a child.
۱) consumed
۲) eradicated
۳) presumed
۴) competed

۲۱۹. Only after his death did the Ottoman Empire become a …………. to Christendom.
۱) tendency
۲) flexibility
۳) vision
۴) menace

۲۲۰. As an experienced, …………….. politician, he never says what he really intends to do.
۱) crafty
۲) obvious
۳) fragile
۴) bulky

۲۲۱. There is some probability that Jonathon did not ……….. in the battle, but escaped to an unknown place.
۱) precede
۲) devour
۳) perish
۴) corrupt

۲۲۲. Great efforts have been made to ……….. cotton-picking machines, but, as yet, complete success has not been attained.
۱) linger
۲) devise
۳) detest
۴) persuade

۲۲۳. Professional athletes have to be able to recover quickly from a workout or their rate of improvement will ………….. .
۱) develop
۲) raise
۳) shrink
۴) remain

۲۲۴. The supervisor has announced that our first staff meeting will last for two hours, and …………… meetings for only one hour.
۱) preceding
۲) previous
۳) comparative
۴) subsequent

۲۲۵. The father held his daughter in his arms, and sang to her to ……………. her after she woke up crying from a nightmare.
۱) excite
۲) soothe
۳) refrain
۴) redeem

هزار نمونه سوال از آزمون EPT با پاسخ تشریحی – بخش یازدهم
حتما بخوانید

 

مژده: تمام مطالب فست زبان را می توانید در اپلکیشن فست زبان در گوشی خود داشته باشید. برای دانلود کلیک کنید.

پاسخ تشریحی سوالات واژگان EPT

۲۰۱. گزینۀ ۳  «بعد از اینکه جنازه یک افسر پلیس کشف شد، زندانی‌ ها در داخل سلول ‌هایشان حبس شدند.»
۱) اعتراض کردن؛ اصرار کردن
۲) ادامه یافتن یا دادن؛ باقی ماندن
۳) زندانی کردن؛ محدود کردن؛ بستری کردن
۴) اجتناب کردن؛ خودداری کردن

۲۰۲. گزینۀ ۱  «میکروب‌ های سرماخوردگی ممکن است بعد از اینکه بینی یا دهانتان را لمس می ‌کنید، از طریق دست دادن سرایت کنند.»
۱) سرایت کردن، انتقال دادن؛ پخش کردن
۲) ناپدید شدن؛ از میان رفتن
۳) کامل کردن، تمام کردن
۴) تحمل کردن

۲۰۳. گزینۀ ۴  «دکتر به ما گفت که بیماری تام مسری نیست؛ بنابراین، ما تصمیم گرفتیم که در خانه از او مراقبت کنیم.»
۱) [خط] خوانا، روشن
۲) بیهوده؛ بیکار
۳) حیاتی، اصلی
۴) مسری، واگیردار

۲۰۴. گزینۀ ۴  «مری به سرنوشت اعتقاد دارد و می‌ گوید که هیچ چیز اتفاقی یا شانسی وجود ندارد؛ برای هر اتفاق دلیلی وجود دارد.»
۱) عزیمت؛ [با from] انحراف
۲) ظاهر؛ پیدایش
۳) حفظ، نگهداری
۴) اتفاق؛ تطابق

۲۰۵. گزینۀ ۳  «سؤال را سوزان مطرح کرده بود که این قابلیت را داشت تا شرایط را به سود خود دستکاری کند.»
۱) روغن‌کاری کردن؛ روان کردن
۲) نگاه کردن؛ به نظر آمدن
۳) دستکاری کردن؛ مخدوش کردن
۴) کشف کردن؛ کارآگاهی کردن

۲۰۶. گزینۀ ۲  «هنگامیکه خبر اعلام شد، همه هورا کشیدند و یکدیگر را در آغوش گرفتند.»
۱) فریاد زدن
۲) در آغوش گرفتن؛ متوجه شدن
۳) دفن کردن؛ پوشاندن
۴) تهمت زدن

۲۰۷. گزینۀ ۱  «روان‌ شناسان گمان می‌ کنند که برنامه‌ های تلویزیونی خشونت آمیز، کودکان را پرخاشگر می ‌کنند.»
۱) خشونت‌آمیز؛ شدید
۲) آرام، مسالمت‌آمیز
۳) مخفیانه، دزدکی
۴) پیروزمند؛ فاتحانه

۲۰۸. گزینۀ ۳  «بدلیل وجود ابرهای غبار در این بخش از جهان، عکس‌ های گرفته‌ شده از زمین تنها می ‌توانند ۱۰ درصد از کهشان ما را کاوش (رؤیت) کنند.»
۱) پنهان کردن، پوشاندن
۲) مشاجره کردن؛ بحث کردن
۳) کاوش کردن، وارسی کردن
۴) بهتر کردن؛ بیشتر کردن

۲۰۹. گزینۀ ۳  «برخی از سرطان‌ها از نقص‌ های ارثی موجود در مکانیسم ‌های ترمیم DNA ناشی می ‌شوند.»
۱) چال، معبر؛ سنگر
۲) بی‌تفاوتی؛ بی‌اعتنایی
۳) نقص، عیب، کمبود
۴) اظهار نظر، گفته

۲۱۰. گزینۀ ۱  «او ایستاد و به داخل راهرو برگشت، در حالی که به قدری حواسش پرت بود که جانی را که جلوی در اتاقش ایستاده بود، ندید.»
۱) حواس‌پرت؛ دلواپس
۲) خشونت‌آمیز؛ شدید
۳) مهربان، بی‌آزار؛ [پزشکی] خوش‌خیم
۴) فراوان؛ ثروتمند

سوالات آزمون EPT اسفند ۹۷ با پاسخ تشریحی رایگان
حتما بخوانید

 

۲۱۱. گزینۀ ۳  «این مسئله که تام می‌توانست فکر دیگران را بخواند، عجیب بود.»
۱) حریص؛ بسیار مشتاق
۲) خیرخواه؛ سخاوتمند
۳) عجیب و غریب؛ نامأنوس
۴) پرانرژی؛ پرحرارت

۲۱۲. گزینۀ ۲  «درس دادن به یک گروه ناهمسان از دانش ‌آموزان با پیش ‌زمینۀ مهارتی مختلف در یک کلاس بسیار دشوار است، اما او می‌توانست از عهده آن برآید.»
۱) همانند، همسان
۲) ناهمسان، متنوع؛ ناهمگن
۳) بی‌عیب و نقص؛ معصوم
۴) مغالطه‌آمیز؛ گمراه‌کننده

۲۱۳. گزینۀ ۴  «فقر و بیکاری بسیاری از مشکلات اجتماعی دیگر را تشدید می‌کنند؛ بنابراین، حذف آنها فشار مربوط به مشکلات دیگر را کاهش می‌دهد و در عین حال، مشکلات جدید خیلی کوچکی ایجاد می‌کند.»
۱) کمک کردن؛ دخیل بودن
۲) با سر و دست اشاره کردن
۳) تقلید کردن، ادای کسی را در آوردن
۴) شدید کردن، وخیم کردن، بدتر کردن

۲۱۴. گزینۀ ۲  «اگر بالاخره امکان جستجوی نسخه الکترونیکی مطالب قدیمی‌تر نیز فراهم شود، این مسئله به میزان زیادی پژوهش دانشجویان را تسریع خواهد کرد.»
۱) نوشیدن؛ [حس] دریافت کردن
۲) سهولت بخشیدن؛ تسریع کردن
۳) وساطت کردن، در میان بودن
۴) رها کردن، دست کشیدن

۲۱۵. گزینۀ ۱  «یک نظریه معقول‌تر این است که نویسنده یک متفکر صادق، یک مشاهده ‌گر تیز و یک منتقد زندگی است، که می‌بیند که جهان مملو از فلاکت‌ها و مشکلات حل‌ نشده است.»
۱) معقول؛ محتمل
۲) نگران؛ نگران‌کننده
۳) پراکنده؛ گهگاهی
۴) پس از مرگ

۲۱۶. گزینۀ ۳  «آنها تعلل نمی‌کنند؛ برعکس، عادت آنها انجام کارها در وقت خود است.»
۱) خاموش کردن؛ سرکوب کردن
۲) حذف کردن، از بین بردن
۳) تعلل کردن؛ طفره رفتن
۴) بکار بردن، استفاده کردن

۲۱۷. گزینۀ ۲  «در نواحی روستایی اکوادور، کوتاهی حکومت در تأمین سیستم آب و فاضلاب، برای سال‌ها موجب بروز یک شرایط ناسالم برای زندگی شد.»
۱) مجاورت، نزدیکی
۲) نادیده‌ انگاری؛ کوتاهی
۳) تلاش، کوشش
۴) آوازه، شهرت؛ اهمیت

۲۱۸. گزینۀ ۲  «خوشبختانه کتک زدن کودکان به ‌عنوان تنبیهی برای رفتار بد، در دوران کودکی من ریشه ‌کن شده بود.»
۱) مصرف کردن؛ هدر دادن
۲) ریشه‌کن کردن، از بین بردن
۳) تصور کردن؛ جسارت کردن
۴) رقابت کردن؛ در تعارض بودن

۲۱۹. گزینۀ ۴  «تنها بعد از مرگ او بود که امپراتوری عثمانی به تهدیدی برای سرزمین های مسیحی تبدیل شد.»
۱) تمایل، گرایش
۲) انعطاف ‌پذیری، تغییرپذیری
۳) بینش؛ تصور
۴) تهدید، ارعاب

۲۲۰. گزینۀ ۱  «به‌ عنوان یک سیاستمدار باتجربه و فریب‌ کار، او هرگز نمی‌گوید که واقعا قصد انجام چه کاری را دارد.»
۱) نیرنگ‌باز، فریب‌کار
۲) واضح، مشهود
۳) ظریف؛ آسیب ‌پذیر
۴) حجیم؛ تنومند

۲۲۱. گزینۀ ۳  «این احتمال وجود دارد که جاناتان در نبرد کشته نشده باشد، بلکه به یک مکان نامعلوم گریخته باشد.»
۱) مقدم بودن، جلوتر بودن
۲) بلعیدن؛ نابود کردن
۳) جان خود را از دست دادن، نابود شدن
۴) فاسد شدن؛ تحریف کردن

۲۲۲. گزینۀ ۲  «تلاش‌ های زیادی برای ساختن ماشین‌ های پنبه ‌چینی انجام شده است، اما تاکنون در این راه موفقیت کامل بدست نیامده است.»
۱) پرسه زدن؛ (به‌سختی) زنده ماندن
۲) ساختن؛ ابداع کردن
۳) متنفر بودن، منزجر بودن
۴) متقاعد کردن، مجاب کردن

۲۲۳. گزینۀ ۳  «ورزشکاران حرفه‌ای باید قادر باشند که پس از تمرین های شدید، به‌ سرعت توان خود را بازیابی کنند، در غیر اینصورت، میزان پیشرفت آنها کاهش خواهد یافت.»
۱) توسعه یافتن، پرورش دادن
۲) بلند کردن؛ ارتقا دادن
۳) کاهش یافتن؛ ابا داشتن
۴) باقی ماندن، ماندن

۲۲۴. گزینۀ ۴  «سرپرست اعلام کرده که اولین جلسه کارکنان دو ساعت، و جلسات بعدی تنها یک ساعت طول خواهند کشید.»
۱) مقدم، قبلی، پیشین
۲) قبلی، پیشین، سابق
۳) تطبیقی؛ نسبی
۴) بعدی، متعاقب

۲۲۵. گزینۀ ۲  «پدر، دختر را در آغوش گرفت و برایش آواز خواند، تا او را بعد از اینکه با دیدن کابوس گریه‌کنان از خواب پریده بود، آرام کند.»
۱) تهییج کردن، تحریک کردن
۲) آرام کردن؛ دلجویی کردن
۳) خودداری کردن؛ جلوگیری کردن
۴) جبران کردن؛ دوباره به دست آوردن

برگرفته از کتاب بانک سوالات EPT جلد اول: استاد مهرداد زنگیه وندی

پایان بخش دوازدهم مجموعه ۱۰۰۰ سوال EPT با پاسخ فوق تشریحی/

 

 

دیدگاه ها 0

Leave a Reply

  مشترک شدن  
اعلام کردن به
از تعطیلات خود نهایت استفاده را ببرید!کلیک کنید