جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات EPT تشریحی » سوالات لغت EPT آبان ۹۸ با ذکر منبع لغات و ترجمه فارسی
سوالات لغت EPT آبان ۹۸ با ذکر منبع لغات و ترجمه فارسی

ذکر شماره صفحات منبع لغات آزمون نوبت آبان ۹۸ همراه ترجمه فارسی کل سوالات لغت

سوالات لغت EPT آبان ۹۸ با ذکر منبع لغات و ترجمه فارسی

فست زبان: در این مطلب قصد داریم ۲۵ سوال واژگان آزمون EPT آبان ۹۸ را با ترجمه فارسی و ذکر منبع لغات به شما داوطلبان این آزمون تقدیم کنیم. 

سوالات واژگان آزمون EPT آبان ۹۸

۱. Mr. Johnson seems to have a considerable sum of money at his …………. .
1) interest
2) disposal
3) profit
4) advantage

۲. Anyone intending to break school rules will be ……………. punished.
1) smoothly
2) selectively
3) severely
4) negligibly

۳. We just can’t ………..… whether to go on holiday this week or later in the year.
1) hesitate
2) explore
3) acquire
4) decide

۴. Students at the school where I teach are very …………… . They always submit their homework assignments on time.
1) patient
2) reliable
3) friendly
4) modest

۵. It takes years to …………….. as a competent teacher.
1) qualify
2) practice
3) become
4) endure

۶. Diamond, the hardest natural mineral, has many exceptional ……………. .
1) consequences
2) qualities
3) demerits
4) operations

7. The figures concerning the company’s sales are very  ………..… .
1) disturbing
2) emphatic
3) worried
4) anxious

8. Do you know ……….… how many people will be attending the meeting?
1) mostly
2) relatively
3) precisely
4) moderately 

9. ………..… the southern part of Iran has tropical weather conditions, the northern part is subtropical.
1) Similarly
2) Likewise
3) Chose to
4) While

10. This building should be preserved because of its historical …………… .
1) significance
2) estimation
3) judgment
4) inference  

11. To differentiate between these two boys is ……..…. impossible.
1) originally
2) haphazardly
3) virtually
4) randomly

12. Today our school will honor the most ……….…. students.
1) alert
2) responsive
3) suitable
4) outstanding

13. The discussion …………… me to research the subject more in depth.
1) related
2) stimulated
3) enjoyed
4) advocated

14. The results of our last experiment are ………… in accordance with our predictions.
1) closely
2) curiously
3) tediously
4) orderly 

15. Their ……….…… from the competition was a great surprise to all.
1) opportunity
2) endeavor
3) elimination
4) triumph

16. His book on Persian poetry has been …………. used in many Iranian universities.
1) briefly
2) sharply
3) extensively
4) dependently

17. I think what Jim said was not …….….. for the occasion.
1) belonging
2) persuaded
3) appropriate
4) compulsory   

18. Do you think Mr. Johnson will be able to …………….. the shock of going bankrupt?
1) rely on
2) get over
3) turn off
4) dismiss by

19. Volcanoes are formed by the …………… of magma, the molten rock that forms below the earth’s surface.
1) accumulation
2) scarcity
3) warmth
4) product

20. Since the boat was ……..…..… to be safe, we didn’t have our lifeboats on.
1) considered
2) rejected
3) realized
4) challenged

21. Sincere advice may offend the ear but is beneficial to one’s …….….. .
1) settlement
2) obligation
3) establishment
4) conduct

22. We were ………..… disturbed by the news.
1) attractively
2) pleasantly
3) amusingly
4) profoundly

23. The water quality of the river had ……….… for several years, but it finally started to improve again. 
1) fostered
2) deteriorated
3) purified
4) enhanced

24. I must ………… John to return the book that he has borrowed.
1) remind
2) recall
3) remember
4) retain

25. The man was found guilty of …….… destroying his neighbor’s property.
1) nervously
2) deliberately
3) shockingly
4) momentarily

پیشنهاد مطلب: یادگیری 4000 واژه ضروری زبان انگلیسی بصورت رایگان

پاسخ و ترجمه فارسی سوالات لغت آزمون EPT آبان ۹۸

کتاب واژگان جامع و لغات پایه دبیرستان

توجه مهم: منبع لغات بر اساس کتاب Fast Vocab واژگان جامع و کتاب لغات پایه دبیرستان Fast Vocab Basic ذکر شده است. شماره صفحات (بدون ذکر منبع) مربوط به کتاب واژگان جامع می باشد و سایر موارد نیز در کتاب لغات پایه دبیرستان بوده است.

1. گزینه ۲  به نظر می‌رسد آقای جانسون پول زیادی در اختیار دارد.
1) علاقه، دلبستگی، بهره، علاقه و علاقمند کردن (صفحۀ 69)
2) دسترس، در اختیار، در معرض گذاری (صفحۀ -)
3) مزیت، برتری، سود، منفعت، فایده (صفحۀ 3)
4) سبقت، مزیت، برتری، سود، منفعت (صفحۀ 4)

2. گزینه 3  هر کسی که قصد نقض قوانین مدرسه را داشته باشد به شدت مجازات خواهد شد.
1) به نرمی، به آرامی (صفحه 237 کتاب Fast Vocab Basic)
2) به طور انتخابی (صفحۀ 50)
3) سخت، بسختی، شدیدا (صفحۀ 33)
4) بطور جزئی یا ناچیز (صفحۀ 81)

3. گزینه ۴  ما صرفا نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که امسال این هفته یا هفته بعد به تعطیلات برویم.
1) مردد بودن، تامل کردن، درنگ کردن (صفحۀ 146)
2) کاوش کردن، اکتشاف کردن (صفحۀ 233)
3) اندوختن، بدست آوردن، پیدا کردن، حاصل کردن (صفحۀ 14)
4) حل کردن، قصد کردن، تصمیم گرفتن (صفحۀ 127)

4. گزینه ۲  دانش آموزان مدرسه‌ای که در آن تدریس می‌کنم بسیار قابل‌اعتماد هستند. آنها همیشه تکالیف خود را به‌موقع ارائه می‌دهند.
1) مریض، بیمار، شکیبا (صفحۀ 213)
2) راز دار، موثق، معتبر، قابل اعتماد (صفحۀ 209)
3) مساعد، مهربان، دوستانه (صفحۀ 234)
4) ساده، فروتن (صفحۀ 271)

5. گزینه ۱  سال‌ها طول می‌کشد تا به عنوان یک معلم واجد شرایط انتخاب شود.
1) واجد شرایط شدن، صلاحیت داشتن (صفحۀ 161)
2) تمرین، ممارست، ورزش (صفحه 65 کتاب واژگان دبیرستان)
3) مناسب بودن، شدن، درخور بودن (صفحه 125 کتاب واژگان دبیرستان)
4) تحمل کردن، متحمل شدن، بردباری کردن (صفحۀ 39)

6. گزینه ۲  الماس، سخت‌ترین ماده معدنی طبیعی، ویژگی‌های استثنایی بسیاری دارد.
1) اثر، نتیجه، عاقبت (صفحۀ 179)
2) صفت، کیفیت، خصوصیت (صفحۀ 161)
3) سرزنش، عدم لیاقت (صفحۀ -)
4) عمل، گردش، اداره (صفحۀ 250)

7. گزینه ۱  ارقام مربوط به فروش این شرکت بسیار نگران کننده است.
1) نگران کننده، آزار دهنده (صفحۀ 36)
2) موکد، تاکید شده (صفحه 127 کتاب Fast Vocab Basic)
3) اضطراب، نگرانی، دلواپسی (صفحۀ 231)
4) بیمناک، مشتاق (صفحۀ 231)

8. گزینه ۳  دقیقا می‌دانید چند نفر در این جلسه شرکت خواهند کرد؟
1) غالباً (صفحه 118 کتاب Fast Vocab Basic)
2) نسبتاً، تا اندازه‌ای (صفحۀ 79)
3) دقیقاً، مو به مو، موشکافانه (صفحۀ 197)
4) ملایم (صفحۀ 28)

9. گزینه ۴  در حالیکه بخش جنوبی ایران شرایط آب و هوایی گرمسیری دارد، بخش شمالی این منطقه نیمه استوایی است.
1) همینطور، به همین نحو (صفحۀ 157)
2) بعلاوه، هم، همچنان (صفحۀ -)
3) از کجا معلوم؟ (صفحۀ -)
4) در حالیکه، هنگامیکه (صفحه 138 کتاب Fast Vocab Basic)

پیشنهاد مطلب: آموزش تصویری لغات 504 واژه بصورت رایگان

10. گزینه ۱  این ساختمان باید به دلیل اهمیت تاریخی خود حفظ شود.
1) معنی، اهمیت، مفهوم (صفحۀ 42)
2) تخمین، برآورد (صفحۀ 177)
3) داوری، رای، عقیده (صفحۀ 172)
4) استنتاج (صفحۀ -)

11. گزینه ۳  تمایز بین این دو پسر واقعا غیر ممکن است.
1) در آغاز، در اصل (صفحۀ 189)
2) به طور ناگهانی (صفحۀ 231)
3) تقریبا، کمابیش (صفحۀ -)
4) به طور تصادفی (صفحۀ -)

12. گزینه ۴  امروز مدرسه ما از دانش آموزان ممتاز تجلیل خواهد کرد.
1) اعلام خطر، مواظب، متوجه، هوشیار (صفحۀ 113)
2) واکشنی، علاقمند و متوجه (صفحۀ 193)
3) شایسته، مناسب (صفحۀ 197)
4) عالی، ممتاز (صفحۀ 43)

1۳. گزینه 2  این بحث مرا تحریک کرد تا موضوع را بیشتر در عمق تحقیق کنم.
1) وابسته، منسوب (صفحۀ ۷۹)
2) تهییج شده، بر انگیختن، تحریک کردن (صفحه 103)
3) لذت بردن، برخوردار شدن (صفحۀ 58 کتاب Fast Vocab Basic)
4) حامی، طرفدار، مدافع (صفحۀ 22 کتاب فست وکب)

14. گزینه 1  نتایج آزمایش اخیر ما مطابق با پیش‌بینی‌های ما هستند.
1) بدقت، خیلی نزدیک (صفحه 86 کتاب Fast Vocab Basic)
2) ازروی کنجکاوی (صفحۀ 48)
3) بطور کسل کننده (صفحۀ 116)
4) مرتب، منظم (صفحه 119 کتاب Fast Vocab Basic)

15. گزینه 3  حذف آنها از رقابت، مایه تعجب همگان بود.
1) فرصت، مجال، موقع (صفحۀ -)
2) تلاش، سعی (صفحۀ 226)
3) محو، حذف (صفحۀ 16)
4) پیروزی، فتح (صفحه 78)

16. گزینه 3  کتاب او در زمینه شعر فارسی به طور گسترده در بسیاری از دانشگاه‌های ایران مورد استفاده قرار گرفته‌ است.
1) بطور خلاصه (صفحۀ 235)
2) بطور تیز، تند (صفحۀ 105)
3) بطور وسیع (صفحۀ 10)
4) بصورت وابسته، متکی (صفحۀ -)

17. گزینه ۳  فکر می‌کنم چیزی که جیم گفت برای این موقعیت مناسب نیست.
1) متعلقات، دارایی، متعلق (صفحه 151 کتاب Fast Vocab Basic)
2) ترغیب کردن، وادار کردن (صفحۀ 115)
3) مناسب، مقتضی، در خور (صفحۀ 197)
4) اجباری (صفحۀ 41)

18. گزینه 2  آیا فکر می‌کنید آقای جانسون قادر خواهد بود از شوک ورشکستگی نجات پیدا کند؟
1) متکی بر (صفحه 201 کتاب Fast Vocab Basic)
2) بهبود یافتن، جبران کردن، دوباره به دست آوردن (صفحۀ 113)
3) (جریان چیزی را) بند آوردن، قطع کردن (صفحه 164 کتاب Fast Vocab Basic)
4) رد کردن (صفحۀ -)

19. گزینه 1  آتش فشان‌ها به وسیله تجمع ماگما، سنگ مذاب که زیر سطح زمین تشکیل می‌شود، شکل می‌گیرند.
1) انباشتگی، ذخیره، توده (صفحه 122)
2) کمیابی (صفحۀ 44)
3) ملایمت، حرارت، گرمی (صفحۀ -)
4) محصول، حاصل، فرآورده (صفحۀ 188 کتاب Fast Vocab Basic)

20. گزینه 1  از آنجا که این قایق که در نظر گرفته شده بود امن بود، ما قایق نجات نداشتیم.
1) فرض کردن، سنجیدن، رسیدگی کردن (صفحه 57)
2) امتناع کردن از، رد کردن (صفحۀ 81)
3) واقعی کردن، درک کردن، دریافتن (صفحۀ 96)
4) رقابت کردن، بمبارزه طلبیدن (صفحۀ 125)

21. گزینه 4  توصیه صادقانه ممکن است گوش را آزرده کند اما برای رفتار فرد مفید است.
1) مسکن، توافق، تعدیل (صفحه 121)
2) وظیفه، فرض، تعهد (صفحۀ 272)
3) بناء، بنگاه، استقرار، سازمان (صفحه 16)
4) رفتار، سلوک (صفحۀ 159)

22. گزینه 4  این خبر ما را عمیقاً ناراحت کرد.
1) بطور کشنده یا جاذب (صفحه 106)
2) خوش، بطور دلپذیر (صفحۀ -)
3) به شوخی (صفحۀ 195)
4) عمیقاً (صفحۀ -)

23. گزینه 2  کیفیت آب رودخانه به مدت چند سال خراب شده‌ بود، اما در نهایت دوباره شروع به بهبود کرد.
1) پرورش دادن، غذا دادن (صفحه 212)
2) عیب دار کردن، بدتر کردن، خراب کردن (صفحۀ 101)
3) پاک کردن، تصفیه کردن (صفحه 208)
4) افزودن، زیاد کردن، بالا بردن (صفحۀ 208)

24. گزینه 1  باید به جان یادآوری کنم کتابی را که قرض گرفته بود، پس بدهد.
1) بیاد آوردن، یادآوری کردن (صفحه -)
2) فرا خواندن، بخاطر آوردن (صفحۀ -)
3) بخاطر آوردن، بخاطر داشتن (صفحۀ 134 کتاب Fast Vocab Basic)
4) حفظ کردن، نگه داشتن (صفحۀ 17)

25. گزینه 2  این مرد بدلیل تخریب عمدی ملک همسایه‌اش گناهکار شناخته شد.
1)  بطور عصبانی، از روی عصابنیت (صفحه 247)
2) عمداً، تعمداً (صفحۀ 273)
3) به طرز وحشتناک (صفحه 16)
4) در یک لحظه، بطور آنی (صفحۀ 131 کتاب Fast Vocab Basic)

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

منبع: فست زبان

دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --