جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات EPT تشریحی » 1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی – بخش 22
  • fastzaban
  • ۲۴ مهر, ۱۴۰۱
  • ۱۱:۴۸
  • ۴۲۷
نمونه سوالات آزمون ept دانشگاه آزاد رایگان

1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی – بخش 22

فست زبان: در ادامه مجموعه مطالب 1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی، بخش 22 که شامل سوالاتی از بخش درک مطلب این آزمون می باشد را تقدیم شما داوطلبان می کنیم. 

توصیه مهم: باتوجه به عدم انتشار سوالات آزمون های زبان دکتری مختلف ( اعم از EPT و MSRT و MHLE و…) توصیه می شود حتما سوالات این مجموعه را با دقت کار کنید و برای مرور و تثبیت مطالب از آن استفاده کنید.

لیست بخش های دیگر مجموعه آموزشی 1000 سوال ای پی تی با پاسخ تشریحی

بخش 22: سوالات درک مطلب

Section Three: Reading Comprehension
Directions: Read the passages and choose the one best answer, (1), (2), (3) or (4), for each question.

Passage

The term oil painting refers to more than a technique. It defines an art form. The technique of mixing pigments with oil has existed since the ancient world. However, oil painting as an art form was not born until there was a need to develop and perfect the technique in order to express a particular view of life. The techniques of tempera (paint mixed with egg white) and fresco (water paints used on wet plaster) were felt to be inadequate for this need. Canvas instead of wooden panels was found to be a suitable medium for oil painting as wood did not hold the paint well. When oil paint was first used at the beginning of the fifteenth century for painting pictures of a new character, this character was somewhat inhibited by the survival of various medieval artistic conventions. Consequently, the oil painting did not fully establish its own norms, its own way of seeing, until the sixteenth century.

     Nor can the end of the period of the oil painting be dated exactly. Oil paintings are still being painted today. Yet the basis of its traditional way of seeing was undermined by the impressionism and overthrown by Cubism. At about the same time, the photograph took the place of the oil painting as the principal source of visual imagery. For these reasons, the period of the traditional oil painting may be roughly set as between 1500 and 1900.

326. What is the main topic of the passage?
1) The technique of painting in oil
2) The different perspectives of oil painting
3) The reason oil painting died out in 1900
4) Why oil painting was not established until 1600

327. The word “pigments” in line 2 is closest in meaning to ………… .
1) dyed materials
2) coloring matter
3) color washes
4) colored stains

328. According to the passage, canvas was selected for oil painting as it ……… .
1) was drier than plaster
2) was not as hard as wood
3) had a good surface for paint
4) could be cleaned easily

329. It can be inferred from the passage that the “new character” in line 9 is a/an ………… .
1) artistic person
2) medieval method
3) original technique
4) different view point

330. The word “norms” in line 11 is closest in meaning ………… .
1) rules
2) attitudes
3) habits
4) behaviors

331. What reason did artists have for refining the techniques of oil painting?
1) To develop oil painting as an art form
2) To reveal tempera and fresco as inadequate techniques
3) To show a new way of looking at things
4) To express a perfect way of life

332. The phrase “this need” in line 6 refers to ……………. .
1) a way of using water paints
2) the perfecting of painting in oils
3) the technique of tempera painting
4) a certain view of life

333. Which of the following did NOT contribute to the demise of oil painting in 1900?
1) Medieval art and techniques
2) Beginning of photography
3) New ways of seeing
4) Growth of new art forms

334. According to the passage, the techniques of tempera and fresco were inadequate because …………… .
1) they could simply express meaning
2) it was difficult for the artists to adapt themselves with the techniques
3) they were insufficient for showing the new ways of looking at life
4) canvas instead of wooden panels was found to be suitable

335. The sixteenth century is an important period for oil painting because ………… .
1) it states the date when oil painting could establish itself
2) before that Impressionism and Cubism had tried to undermine oil painting
3) before that tempera and fresco were highly appreciated by artists
4) for the first time it was used for painting new characters

پاسخ تشریحی سوالات

لغات دشوار متن:

بهبود بخشیدن؛ تصفیه کردن refine ناکافی، کم؛ بی‌صلاحیت، ناشایسته inadequate
آشکار کردن؛ الهام شدن reveal بازداری کردن، جلوگیری کردن inhibit
نابودی؛ مرگ، فوت demise زنده ماندن، بقا؛ ماندگاری survival
سازگار کردن؛ اقتباس کردن adapt پایۀ چیزی را سست کردن؛ تضعیف کردن undermine
ناکافی، نابسنده؛ نارسا insufficient برانداختن؛ منقرض کردن overthrow
ارزش قائل شدن؛ درک کردن appreciate اصلی، عمده، بنیادی، مهم principal

326. گزینۀ ٢  [ایده اصلی متن] موضوع اصلی متن، دورنماها و منظرهای مختلف نقاشی رنگ و روغن است. (بخش ٢ Fast Reading).

327. گزینۀ ٢ pigment «رنگ‌دانه، ماده رنگی».

328. گزینۀ ٣  [جزئیات بیان شده در متن] با توجه به خط‌های ششم تا هشتم، canvas «بوم نقاشی» بدلیل اینکه سطح مناسبی برای نقاشی کردن داشت، برای نقاشی رنگ و روغن انتخاب شد.

329. گزینۀ ١  در خط نهم، کلمۀ character احتمالاً به یک فرد هنرمند اشاره می‌کند.

330. گزینۀ ١  norm «قاعده، ضابطه».

331. گزینۀ ٣  با توجه به خط‌های سوم و چهارم متن، هنرمندان به جهت نشان دادن شیوه‌ای جدید در نگریستن به زندگی، نقاشی رنگ و روغن را بهبود بخشیدند (refine: develop, perfect).

332. گزینۀ ۴  [مرجع ضمیر] در خط چهارم به نیاز به بیان یک تصویر خاص از زندگی اشاره شده است و this به آن رجوع می‌کند (بخش ۴ Fast Reading).

333. گزینۀ ١  با توجه به پاراگراف آخر متن، در شروع به کار عکاسی، شیوه‌های جدید نگریستن به جهان و رشد قالب‌های هنری جدید، در نابودی نقاشی رنگ و روغن سهیم بودند.

334. گزینۀ ٣  با توجه به خط‌های سوم و چهارم متن، تکنیک‌های تمپرا و فرسکو ناکافی بودند، زیرا قادر به نشان دادن شیوه‌های جدید در نگریستن به زندگی نبودند.

335. گزینۀ ١  قرن شانزدهم یک دورۀ مهم در نقاشی رنگ و روغن بود، زیرا بیانگر تاریخ استقرار این هنر است.

برگرفته از کتاب بانک سوالات EPT جلد اول: استاد مهرداد زنگیه وندی – انتشارات جنگل

پایان بخش 22م مجموعه 1000 سوال آزمون EPT با پاسخ فوق تشریحی/

5/5 - (1 امتیاز)
دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلاس آنلاین استاد زنگیه‌وندی - دی ماهتخفیف 50 درصدی