جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg' ]
خانه » سوالات MSRT تشریحی » سوالات آزمون MSRT مهر ۹۹ با پاسخ تشریحی
سوالات آزمون msrt تشریحی

سوالات آزمون MSRT مهر ۹۹ با پاسخ تشریحی

بعد از ماه ها انتظار داوطلبان آزمون زبان وزارت علوم یا همان MSRT با محدودیت های فراوان برگزار شد. در این مطلب طبق روال گذشته فست زبان قصد داریم سوالات این آزمون را با پاسخ استاد مهرداد زنگیه وندی به داوطلبان این آزمون تقدیم کنیم.

فایل pdf سوالات با پاسخ تشریحی در پایین صفحه قرار داده شده است.

سوالات گرامر آزمون msrt مهر ۹۹

۱. If you were walking from Valiy-eAsr Square to Amirkabir University which route ……….?
(A) will you take
(B) you took
(C) would you take
(D) did you take

۲. I wish you ………. playing around while I am having a conversation with you.
(A) had stopped
(B) would stop
(C) have stopped
(D) stopping

۳.The device ………. itself when it has the new firmware.
(A) would reboot
(B) rebooted
(C) was rebooting
(D) will reboot

۴. For all intents and purposes, ………. to say that when ionized the electron will have zero binding energy to the proton.
(A) the convenience
(B) convenient if
(C) it is convenient
(D) is convenient

۵. The editorial team took the opportunity to thank the many reviewers ………. helped complete the book.
(A) to whom had
(B) who had
(C) had
(D) and they had

۶. Recently, a shoemaking company has created sneakers ………. from recycled chewing gum.
(A) made
(B) were made
(C) that made
(D) of a make

۷. The coronavirus epidemic, ………. latest outbreak of a deadly virus, has had scientists racing to create a vaccine.
(A) as of the
(B) the
(C) what was the
(D) was the

۸. ………. cats certainly do make some noise – especially at night, meows and purrs tend to be pretty quiet.
(A) Meanwhile
(B) That
(C) Even
(D) While

۹. In some measure, ………. so moving is the drag in the voice of the reader.
(A) what renders the music of Mites poems
(B) that renders the music of Hafez’s poems
(C) renders the music of Hafez’s poems are
(D) it renders the music of Hafez’s poems

۱۰. A tapestry is, ………., a flat-woven cloth that uses discontinuous weft threads to create images.
(A) the definition of
(B) by definition
(C) for defining
(D) defined by

۱۱. Seldom ……..……… that a person doesn’t use a piece of technology.
(A) does a day pass
(B) a day passes
(C) a day does pass
(D) passes a day

۱۲. Common crows may ………. on human garbage.
(A) feeding
(B) to feed
(C) feed
(D) feeds

۱۳. For the Polish government, security policy includes fences ………. the influx of immigrants.
(A) stop
(B) that stops
(C) of stopping
(D) to stop

۱۴. The school’s policy is to be straight ………. and their parents.
(A) by the students
(B) of the students
(C) with the students
(D) the students

۱۵. Deemed an expensive spice, ………. .
(A) saffron plays an important role in the Iranian cuisine
(B) an important role in the Iranian cuisine is played by saffron
(C) the Iranian cuisine plays an important role for saffron
(D) it is an important role in the Iranian cuisine that is played by caviar

۱۶. The lower the speed of a vehicle, ………. rider.
(A) the safer the life of its
(B) safer the life of its
(C) the life safer than its
(D) safer of the life as its

۱۷. Strawberry is considered a healthy fruit grown in ………. commercial orchards as well as home gardens.
(A) not only
(B) also
(C) both
(D) either

۱۸. The nurse was ………. in the least surprised when he saw the pregnant woman.
(A) neither
(B) no
(C) not
(D) none

۱۹. No arrests have been made ever since a mansion ………. for the second time this week.
(A) was broken into
(B) broken into
(C) was breaking into
(D) had broken into

۲۰. Mum told us ………. shopping the day before.
(A) that she and aunt Mary have gone
(B) whether she and aunt Mary had gone
(C) if she and aunt Mary have gone
(D) that she and aunt Mary had gone

دانلود فایل pdf سوالات آزمون MSRT مهر ۹۹ با پاسخ رایگان

پاسخ سوالات msrt مهر ۹۹

۱. پاسخ گزینۀ C است.
[مبحث ساختارهای شرطی]
وجود were walking در صورت تست، برای ما کلید است. با توجه به الگوی شرطی نوع دوم:

جمله‌ واره اصلی جمله ‌واره شرط (if)
فعل ساده + would/ could/ might زمان گذشته ساده/ گذشته استمراری

گزینۀ C صحیح است (بخش ۱۶، صفحۀ ۱۶۷ کتاب Fast Grammar). یعنی، به یک فعل وجهی (Modal) گذشته (would) و شکل سادۀ فعل (take) نیاز داریم.

در کلاس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست را حل کردیم.

ترجمۀ جمله: «اگر از میدان ولی عصر به سمت دانشگاه امیرکبیر در حال پیاده‌روی می‌بودی، از کدام مسیر می‌رفتی؟»

توجه: از مبحث ساختارهای شرطی (بخش ۱۶ کتاب Fast Grammar) در آزمون‌های MSRT سال‌های اخیر  تستی مطرح نشده بود. ولی این‌بار طراحان MSRT با کنار گذاشتن سبک سؤالات اخیر، تا حدودی [البته نه خیلی زیاد] مباحث گرامری را تغییر داده‌اند. با این وجود، کلیه مباحث آزمون در کتاب Fast Grammar موجود بودند.

۲. پاسخ گزینۀ B است.
 [مبحث کاربرد wish در ساختارهای بیان آرزو]

نکتۀ طلایی: فعل بعد از wish نباید در زمان‌های حال یا آینده باشد. بنابراین، گزینۀ ۳ فـورا رد می‌شود. با توجه به نکته ۱ صفحـۀ ۱۶۹ کتـاب Fast Grammar، از الگوی [would + فرد + wish] برای صحبت در مورد چیزهایی که می‌ خواهیم رخ دهند، یا (چون آزار دهنده هستند) می‌ خواهیم متوقف شوند، استفاده می ‌شود. در اینجا هم گوینده خواهان توقف فعالیت آزار دهنده play around هست. پس، گزینه B پاسخ صحیح ماست (بخش ۱۶، صفحه ۱۶۹ کتاب Fast Grammar).

در کلاس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست را حل کردیم.

ترجمۀ جمله: «ای کاش وقتیکه با تو صحبت می ‌کنم دست از بازی کردن برداری.»

توجه: از مبحث ساختارهای بیان آرزو با wish (بخش ۱۶) در آزمون ‌های MSRT سال‌ های اخیر تستی مطرح نشده بود.

۳. پاسخ گزینۀ D است.
[مبحث زمان‌ های فعلی و تطابق زمان‌ ها] با توجه به قانون تطابق زمان ‌ها و کاربرد فعـل زمـان حال فعل has، گزینه‌های A، B و C رد می‌شوند و پاسخ صحیح، گزینه D است (بخش ۱۱ کتاب Fast Grammar).

ترجمۀ جمله: «این دستگاه زمانی که سفت‌افزار جدید را در اختیار داشته باشد، مجدداً راه ‌اندازی خواهد شد

۴. پاسخ گزینه C است.
[مبحث انواع جمله ‌واره ‌ها] قبل از ربط ‌دهنده that به یک جمله ‌واره دیگر نیاز داریم. پاسخ، گزینه C است (بخش ۵ کتاب Fast Grammar).

ترجمه جمله: «برای تمام اهداف و مقاصد، راحت است که بگوییم وقتی الکترون یونیزه می‌شود، انرژی پیوندی صفر برای پروتون خواهد داشت.»

۵. پاسخ گزینه B است.
[مبحث انواع جمله‌ واره ‌ها] پاسخ، گزینه B است (بخش ۵ کتاب Fast Grammar).

ترجمه جمله: «تیم تحریریه از فرصت استفاده کرد تا از منتقدان بسیاری که در تکمیل کتاب به آنها کمک کرده بودند، تشکر کند.»

توجه: سایت FastZaban دارای نماد اعتماد ۲ ستاره از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارد و شما می‌توانید از طریق تمام کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایید. 

۶. پاسخ گزینه A است.
[مبحث انواع جمله‌واره‌ها] پاسخ، گزینه A است (بخش ۵ کتاب Fast Grammar).

ترجمه جمله: «اخیرا، یک شرکت تولید کفش، کفش ‌های کتانی ساخته ‌شده از آدامس‌ های بازیافتی تولید کرده است.»

۷. پاسخ گزینه B است.
[مبحث کاربرد‌های حرف تعریف the]
پاسخ، گزینه B است (بخش ۲ Fast Grammar).

ترجمه جمله: «همه ‌گیری ویروس کرونا، که آخرین شیوع یک ویروس کشنده است، دانشمندان را بر آن داشته تا برای تولید یک واکسن تلاش کنند.»

۸. پاسخ گزینه D است.
 [مبحث انواع جمله ‌واره‌ ها] برای ارتباط دو جمله‌ واره به یک ربط ‌دهنده قیدی مناسب نیاز داریم. پاسخ، گزینه D است (بخش ۵ کتاب Fast Grammar).

ترجمۀ جمله: «در حالیکه گربه‌ ها قطعا کمی سر و صدا، به‌خصوص در شب، ایجاد می‌کنند، آواهای آنها معمولا نسبتا ساکت هستند.»

۹. پاسخ گزینه A است.
[مبحث انواع جمله‌ واره‌ ها] پاسخ، گزینه A است (بخش ۵ کتاب Fast Grammar).

در کلاس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست را حل کردیم.

ترجمه جمله: «تا حد زیادی، آنچه موسیقی اشعار حافظ را چنین اثرگذار جلوه می ‌دهد، کشش موجود در صدای خواننده آن است.»

توجه: مبحث انواع جمله‌ واره ‌ها (بخش ۵ کتاب Fast Grammar) در آزمون MSRT از اهمیت بالایی برخوردار است.

پیشنهاد مطلب: برنامه برگزاری آزمون msrt برای آبان و آذر ۹۹

۱۰. پاسخ گزینه B است.
 [مبحث حروف اضافه و اصطلاحات] پاسخ، گزینه B است (بخش ۱۳ Fast Grammar).

ترجمه جمله: «فرشینه ذاتا نوعی پارچۀ بافته‌شدۀ صاف است که از نخ‌های با پود ناپیوسته برای ایجاد تصاویر استفاده می‌کند.»

۱۱. پاسخ گزینه A است.
[مبحث جابجایی] با توجه به استفاده از قید منفی seldom در ابتدای جمله، بایستی جابجایی فاعل و فعل کمکی انجام شود. بنابراین، پاسخ گزینه A است (بخش‌ ۶ کتاب).

در مبحث جابجایی بایستی فعل کمکی مناسب با زمان و فاعل جمله را بکار ببریم؛ یعنی در این موارد بایستی از شکل سوالی جمله استفاده کنیم. در اینجا هم باتوجه به زمان حال ساده و فاعل سوم شخص مفرد a day بایستی از فعل کمکی does حتما استفاده کنیم. در نتیجه، تنها گزینه A می تواند پاسخ این تست باشد. در گزینه ۴ یک does کم داریم و ترتیب کلمات هم نادرست است.

در کلاس آموزش ویدیوئی چند تست مشابه این تست حل شد.

ترجمۀ جمله: «به‌ندرت پیش می‌آید که فردی در طول روز از یک تکنولوژی استفاده نکند.»

۱۲. پاسخ گزینه C است.
[مبحث اَشکال فعلی] تست بسیار ساده‌ ای هست. بعد از افعال وجهی بایستی از شکل ساده فعل استفاده شود. در نتیجه، بعد از فعـل وجهی may بایستی از feed استفاده شود. پاسخ، گزینۀ C است (بخش ۱۰ کتاب پرفروش Fast Grammar).

در کلاس آموزش ویدیوئی تست‌هایی مشابه این تست حل شد.

ترجمۀ جمله: «کلاغ‌های معمولی ممکن است از زباله‌های انسانی تغذیه کنند

۱۳. پاسخ گزینه D است.
[مبحث کاربردهای مصدر با to] برای بیان هدف از انجام یک کار، بایستی از مصدر با to استفاده شود. در نتیجه، گزینۀ D صحیح است (بخش ۱۰، صفحۀ ۱۰۸ کتاب پرفروش Fast Grammar).

در کلاس آموزش ویدیوئی هم چند تست مشابه این تست حل شده.

ترجمۀ جمله: «برای دولت لهستان، سیاست امنیتی شامل حصارهایی برای جلوگیری از ورود گستردۀ مهاجران است.»

۱۴. پاسخ گزینه C است.
[مبحث حروف اضافه] بعد از صفت straight «صریح» از حرف اضافۀ with استفاده می‌شود. پاسخ، گزینه C است (بخش ۱۳ Fast Grammar).

ترجمۀ جمله: «سیاست مدرسه صریح بودن با دانش‌آموزان و والدین آنهاست.»

۱۵. پاسخ گزینه A است.
[مبحث انواع جمله‌واره‌ها] با شکل کوتاه ‌شده جمله‌ واره وصفی مواجهیم. پاسخ، گزینه A است (بخش ۵، درس چهارم).

در کلاس آموزش ویدیوئی استاد مهرداد زنگیه‌وندی هم مشابه این تست حل شده.

ترجمۀ جمله: «زعفران که یک ادویۀ گران‌قیمت تلقی می‌شود، جایگاه ویژه‌ای در غذاهای ایرانی دارد.»

برای خرید بسته طلایی آزمون MSRT کلیک کنید.

۱۶. پاسخ گزینه A است.
[مبحث کاربرد صفت‌ های تفضیلی مضاعف] با توجه به الگوی صفت ‌های تفضیلی مضاعف و کاربرد the lower در صورت سؤال، در جای خالی بایستی از حرف تعریف the و شکل تفضیلی safer استفاده شود. پاسخ، گزینه A است (بخش ۹ کتاب).

در کلاس آموزش ویدیوئی هم چند تست مشابه این تست حل شده.

ترجمه جمله: «هرچه سرعت یک وسیلۀ نقلیه کمتر باشد، جان سرنشینش در امان‌تر خواهد بود.»

۱۷. پاسخ گزینه A است.
[مبحث ربط دهنده‌ های دوتایی] (بخش ۸ کتاب Fast Grammar).

همانطور که در جدول پایین صفحه ۶۲ کتاب فست گرامر هم اشاره شده، not only نه تنها با but also بلکه با as well هم می تواند بکار برده شود. در نتیجه، پاسخ گزینه A می باشد.

ترجمه جمله: «توت‌فرنگی یک میوۀ سالم است که نه‌تنها در باغ‌های تجاری بلکه در باغ‌های خانگی نیز پرورش داده می‌شود.»

۱۸. پاسخ گزینۀ C است.
[مبحث شکل منفی فعل] پاسخ، گزینه C است (بخش ۱۰ کتاب Fast Grammar).

ترجمۀ جمله: «پرستار وقتی زن حامله را دید اصلاً تعجب نکرد.»

۱۹. پاسخ گزینه A است.
 [مبحث ساختارهای مجهولی] به فعل مجهولی نیاز داریم. پاسخ، گزینۀ A است (بخش ۱۲ کتاب Fast Grammar).

در کلاس آموزش ویدیوئی چند تست مشابه این تست حل شده.

ترجمۀ جمله: «از وقتیکه این هفته برای بار دوم افرادی به زور [و به قصد دزدی] وارد عمارت شده‌اند، هیچ دستگیری صورت نگرفته است.»

۲۰. پاسخ گزینه D است.
[مبحث زمان‌های فعلی] پاسخ، گزینه D است (بخش ۱۰ کتاب Fast Grammar).

ترجمه جمله: «مامان به ما گفت که دیروز او و خاله مری امروز به خرید رفته بودند

 

دیدگاه ها 56

56
Leave a Reply

21 نظر تأیید شده
35 پاسخ تأیید شده
0 دنبال کنندگان
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
35 Comment authors
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی محبوب‌ترین
اعلام کردن به
عاطفه

سلام و ممنون از سایتتون . اگه امکانش هست باقی سوالات ۱۱ مهر را هم بزارین در سایتتون .

سجاد

سلام دوستان
ظاهرا تقویم جدید آزمون اعلام شده و قراره آبان و آذر پشت سرهم برگزار بشه

شهرام

سلام دوستان من این امتحان رو ۶۵ شدم و میخواستم تجربیاتمو بگم: سطح آزمون در مجموع متوسط حساب میشه. در کل نباید اصلا ساده بگیرید و فکر کنید شانسی میتونید قبول بشید. من لیسنیگ ۱۷، گرامر ۲۳ و ریدینگ ۲۵ شدم. درسته این آزمون بخش vocab نداره ولی دقیقا نصف سوالات ریدینگ تست vocab هست و شک نکنید بدون داشتن دامنه لغات مناسب به مشکل می خورید. من سطح زبانم متوسطه. کیفیت صدای لیسنینگ واقعا ضعیفه و به مشکل میخورید. اما سوالات لیسنینگ تقریبا آسونه و میشه نصفشو زد. به گزینه ها خیلی توجه کنید من چند تا سوالو فقط… ادامه مطلب

محبیان

عالی بود،سطح شنیداری راچگونه بالامیزنین،راهنمایی کنین

sahar

سلام وای توروخدا چجوری و چی بخونم چ منبعی خوندین؟ چقد خوندین؟

محبیان

سلام خوش به حالتون.برای لیسینیگ چه راه کاری دارین.من زبانم متوسطه وشنیداری ضعیف.

شهرام

ممنون، ببینید برای شنیداری چاره ای ندارید جز اینکه مهارت شنیداری رو با گوش کردن دقیق به پادکست ها و یا تماشای فیلم ها و سریال ها با زیرنویس انگلیسی بالا ببرید. نمونه سوالات لیسنینگ دوره های قبل رو من متاسفانه نتونستم گیر بیارم و کتاب Toefl Preparation Kit رو مناسب می دونم کلا برای msrt. باز هم میگم متاسفانه کیفیت صدا در آزمون اصلا مناسب نیست و حتی اگه کسی شنیداری قوی هم باشه به مشکل میخوره ولی به گزینه ها حتما دقت کنید قبل اینکه سوال خونده بشه گزینه های پرت زیاده مثلا میگم دارن راجع به انجام… ادامه مطلب

بهاره

اره اتفاقا لغت های توی درک مطلب رو ندیده بودم از کجا اورده بودن اونا رو؟ ۱۱۰۰؟

fati

سلام، چطوری میشه به نمره زبان اعتراض کرد؟ آیا تاثیری هم داره؟

فریبا

دوستانی که میگن آزمون خیلی سخت بود، من با سطح زبان ضعیف و درحالیکه فقط یک هفته استراکچر خوندم تونستم ۵۷ بیارم. اولین بارم بود امتحان دادم ولی بنظر امتحانش متوسط رو به ساده و درحد کنکور دبیرستان بود و اگه کسی فقط یکم استراکچر می‌خوند می‌تونست راحت قبول بشه چون درک مطلبش هم ساده بود.درمورد لیسینگ نظر ندارم چون شانسی زدم !!

sahar

چی خوندین ،،گرامر چی من ۳۳شدم خیلی ضعیفم

نسیم

سلام. لطفا جواب بقیه سوالات گرامر و درک مطلب و شنیداری را هم بذارید.

مرتضی

سوال ۱۷رو درست جداب ندادید استاد گزینه both درسته

سارا

بنظر منم both درسته

سمیرا

بعد از both معمولا and میاد. اگه اشاره ما به بیشتر از دو مورد باشه اونوقت بعد از and میتونیم as well as بیاریم. این دو مثال رو مقایسه کنید تا متوجه منظورم بشید:
He is both very rich as well as handsome.
این غلطه چون بعد both باید and بیاد. درستش اینه:
He is both rich and handsome.
حالا این جمله رو ببینید که این هم درسته:
He is both rich and smart as well as handsome.
البته این نظر منه. امیدوارم اگه اشتباه میکنم دوستان من رو اصلاح کنند.

زینب

نظر منم همینه

علی

سلام. میشه لطفا باقی سوالات رو هم بذارید. ممنون.

مصطفی

تکلیف ما که امتحانمون لغو شد به خاطر کرونا چیه؟ایا کسی پولمونو پس میده؟!از کجا پیگیر باشم؟واسه قم ازمون کنسل شد.خودشون پیام فرستادند.

امین

سلام آقای استاد زنگیه وندی، آیا به نظر شما هم سوالات مشکل بود؟
آیا اعتراض ما نتیجه ای دارد؟

رضا

دوست عزیز من اولین بارم بود که امتحان میدادم. از نظر شما کدوم بخشش نسبت به دوره های قبل سختتر بود؟

علی

با سلام ، به نظرمهم گرامر و هم درک مطلب نسبت به دوره های قبل سختربود

مهرداد زنگيه‌وندی

با سلام. سؤالات آزمون MSRT مهرماه در سطح متوسط بود. کمی سلیقه طراحان نسبت به ادوار گذشته تغییر کرده بود و چند مبحث گرامری که قبلا خیلی به آنها توجه نمی‌شد، در این آزمون مد نظر قرار گرفته بودند.
تا حدود زیادی هم سعی شده بود روش “حفظ کردن سؤالات” که از جانب داوطلبان عزیز مورد استفاده قرار می‌گرفت را خنثی و بی اثر کنند.
توصیه می‌کنم به یادگیری مطالب بپردازید و با تمرین نمونه سؤالات ادوار گذشته، نمره خودتون رو ارتقا بدید.
پیروز باشید

فاطمه

سوال های قسمت لیسنینگ ما اشکال داشت و بلندگو خراب بود. درنتیجه لیسنینگ را آخر گذاشتند. در آخر هم باز ۷سوال در سی دی نبود و گفتند از وزارت علوم برای همه سی دی مشکل دار رفته. من هرچه گشتم دیدم کسی اعتراض نکرده. در واقع حقی از ما گرفته شده است. آیا بقیه شهر ها هم این مشکل را داشتند؟ من شیراز بودم

علی

سلام.دوستان عزیز ،کسی میدونه چطور و از چه مسیری بایستی به کیفیت سوالات آزمون msrt مهرماه ۹۹ اعتراض کنیم؟

علی

با سلام ،به نظرم سوالات بسیار مشکل بود و حاوی نکات بسیار ظریف که با یستی حتماً به طور عمقی نکات ریز گرامری ، رو می خوندی و تسلط کامل روی منابع مختلف داشتی ،بنده که چند بار در آزمون شرکت کرده بودم تا بحال چنین سوالاتی رو ندیده بودم ، به هر حال بایستی دوستان هرچه سریعتراعتراضشون رو به مسئولین امر برسونند.

محبیان

سوالات باتوجه به زمان،عادلانه نیست.خودجناب وزیر وبقیه دوستان که ادعا دارند که دکتری دارن،بیان امتحان بدن وببینن بااون استرس ووقت کم میتونن نمره بالای ۵۰بیارن ،من ۷دوره۴۷یا۴۸میارم وواقعا خسته وافسرده شدم

احمد

۷ دوره؟؟؟؟😑😑 یعنی آزمون جامع و ارائه تز و اینا هنوز مونده؟؟؟

محبیان

خداراشکرتموم شده و۷مقاله هم چاپ شده دارم ولی نمیتونم دفاع کنم وهرترم شهریه سنوات میدم

احمد

بسلامتی ایشالا اینبار بالای ۵۰ بیارید. اما چجوری دانشگاه شما قبول کرد بدون مدرک زبان بتونید آزمون جامع شرکت کنین و تا اون مرحله از تز هم پیش برین؟؟

امین

سلام، سوال های این دوره شدیدا وحشتناک و افتضاح بود فکر نمیکنم حتی نیمی از شرکت کننده ها نمره بیاورند. آیا میشه بهشون اعتراض کرد؟

Aper

کاملا موافقم

محبیان

من هم موافقم،ولی کسی نه اهمیت میده ونه پاسخگوهست،ماهم بایدمثل دانشجویان دانشگاه ازاد اعتراض کتبی وسپس شفاهی بدهیم.

سجاد

آزمون بعدی msrt رو کسی اطلاع داره کی هستش؟

matyam

۱۴ آذر

محبیان

احتمالا اواسط اذر

رضا

دوستان از کدوم مرجع خوندین که آذرماه امتحان بعدیه؟؟

محمد

سلام.وقت بخیر.ممنون از زحماتتون.مابقی سوالات را نمی گذارید؟

محبیان

باسلام
ممنون ازارسال سوالات. درسوال های ۱۱و۱۷ من به مشکل خوردم.سوال ۱۱من گزینه ۴راانتخاب کردم،مگرفعل اصلی passنیست وجمله هم منفی نیست که با does بیاید ودرسوال ۱۷،ایا not only میتواند تنهابیاد بدونbut also.من سرجلسه باوقت کم گیج شدم.

داریوش

سلام خدا عمرتون بده سوالات رو گذاشتید
ایا ممکنه سوالات درک.مطلب هم بگذارید

قاسمی

واقعا متشکرم از این همه وقتی که برای ما می گذارید. دوست بزرگوار آقای صانعی نمی‌دانم بر چه اساسی این کار رو تخلف میدونید چون بعد هر آزمونی سوالات و کلیدش در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرد. باز هم ممنون از سایت فوق العادتون
لطفا سوالات رو با پاسخ بگذارید ممنون

احمدی

آقای صنایعی، حق ندارید جای همه ی دانشجویان نظر بدید.
برای ارائه سوالات از این مجموعه تشکر می کنم، با این کارتون به دانشجویان کمک کنید.
امور دانشجویان فقط اسمش امور دانشجویان هست، وگرنه من با سه مقطع تحصیلی از این سازمان بجز آزار و اذیت چیزی ندیدم.
کارتون قابل تقدیر است.
ممنون

رووفی

ممنون ازینکه زحمت کشیدین

کتاب واژگان جامع Fast Vocab رسیدخرید سریع