جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات EPT تشریحی » 1000 سوال آزمون EPT با پاسخ تشریحی – بخش چهاردهم
  • fastzaban
  • ۲۸ دی, ۱۳۹۹
  • ۱۰:۱۰
  • ۱,۴۴۲
نمونه سوالات آزمون ept دانشگاه آزاد رایگان

1000 سوال آزمون EPT با پاسخ تشریحی – بخش چهاردهم

فست زبان: نمونه سوالات آزمون EPT در سطح اینترنت خیلی پیدا نمی شود و تنها سایت فست زبان است که سوالات این آزمون را با پاسخ تشریحی منتشر می کند. در این مطلب نیز قصد داریم در ادامه مجموعه مطالب 1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی، بخش چهاردهم را که شامل سوالاتی از بخش ریدینگ می باشد، تقدیم شما داوطلبان این آزمون کنیم. پس اگر شما هم از داوطلبان این آزمون هستید حتما با ما همراه باشید.

لیست بخش های دیگر مجموعه آموزشی 1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی

بخش چهاردهم: سوالات ریدینگ EPT

Section Four: Reading Comprehension
Directions: Read the passage and choose the one best answer, (1), (2), (3) or (4), to each question.

Passage

As technology improves, scientists are able to detect more pollutants, and at smaller concentrations, in Earth’s freshwater bodies. Containing traces of contaminants ranging from birth control pills and sunscreen to pesticides and petroleum, our planet’s lakes, rivers, streams, and groundwater are often a chemical cocktail.

Beyond synthetic pollution, freshwater is also the end point for biological waste, in the form of human sewage, animal excrement, and rainwater runoff flavored by nutrient-rich fertilizers from yards and farms. These nutrients find their way through river systems into seas, sometimes creating coastal ocean zones void of oxygen-and therefore aquatic life-and making the connection between land and sea painfully obvious. When you dump paint down the drain, it often ends up in the ocean, via freshwater systems.

In the developed world, regulation has restricted industry and agricultural operations from pouring pollutants into lakes, streams, and rivers. Technology has also offered a solution in the form of expensive filtration and treatment plants that make our drinking water safe to consume. Some cities are even promoting “green” infrastructure, such as green roofs and rain gardens, as a way to naturally filter out pollutants. But you may find a different picture in parts of the developing world, where there is less infrastructure-politically, economically, and technically-to deal with the barrage of pollution threats facing freshwater and all of the species that rely on it.

236. The passage mainly discusses ………….. .
1) the filtration of water pollution through modern technology
2) water contaminants and the related preventive measures
3) the detection of traces of water pollutants by scientists
4) the nutrients found in the oceans around the world

237. According to paragraph 1, the detection of even tiny amounts of contaminants in freshwater bodies has been made possible due to …………… .
1) scientists’ hard work
2) advances in technology
3) the nature of contaminants
4) the concentration of contaminants

238. The primary focus of paragraph 2 is the …………… .
1) fertilizers used in the agriculture industry
2) nutrients found in the coastal oceans
3) biological sources of water contamination
4) chemical pollution of oceans and seas

239. The phrase “end point” in line 6 can be replaced by ………….. .
1) final destination

2) death location
3) last storage place
4) ultimate source

240. It can be inferred from paragraph 2 that aquatic life depends upon the …………… .
1) fertilizers from farms
2) coastal zones
3) watering systems
4) waters’ oxygen

241. The author mentions “painfully obvious” in paragraph 2 in order to ………….. .
1) emphasize the negative effect of contaminants on environment
2) explain how aquatic life is supported and maintained by land
3) describe how painful the control of water pollution is
4) describe how land and sea have mutual influence

242. The word “it” in line 11 refers to …………… .
1) ocean
2) aquatic life
3) land
4) paint

243. It can be inferred from paragraph 3 that pollution control measures have ………….. .
1) been proved to be extremely expensive in all forms
2) been less successful in some developing countries
3) mainly focused on the development of natural filters
4) been restricted by regulation in developed countries

244. All of the following are mentioned as solutions used to filter out pollution EXCEPT …………… .
1) agricultural operations
2) purification factories
3) purification factories
4) agricultural operations

245. The word “it” in line 21 refers to ………….. .
1) species
2) infrastructure
3) pollution
4) species

پاسخ تشریحی EPT اردیبهشت ۹۶
حتما بخوانید

پاسخ تشریحی سوالات

واضح، روشن، مشهود obvious کشف کردن؛ شناسایی کردن detect
محدود کردن؛ منحصر کردن restrict آلاینده، آلوده‌کننده pollutant
رواج دادن، ترویج کردن؛ ارتقا دادن promote آلاینده، آلوده‌کننده contaminant
تهدید؛ تهدید کردن threat عاری از، خالی از، فاقدِ void of

 

۲۳۶. گزینۀ ٢  [ایده اصلی متن] ایده اصلی متن، برآیند جملات موضوع همه پاراگراف‌ هاست. جملۀ موضوع پاراگراف اول شناسایی آلاینده های آب‌های شیرین است. در پاراگراف دوم نیز آلاینده های آب با منشأ طبیعی مورد بحث قرار گرفته اند. در پاراگراف سوم، نویسنده به قوانینی که در کشورهای توسعه یافته برای کاهش آلودگی آب صورت گرفته، پرداخته است. بنابراین، گزینه ٢، یعنی آلاینده های آب و اقدامات پیشگیرانه مربوطه، موضوع متن است (بخش ٢ Fast Reading).

۲۳٧. گزینۀ ٢  [جزئیات بیان شده در متن] با توجه به جمله اول متن، شناسایی مقادیر هر چند اندک آلاینده ها در آب، بواسطه پیشرفتهای حوزه فناوری میسر شده است (بخش ٣ Fast Reading).

۲۳٨. گزینۀ ٣  تمرکز اصلی (موضوع) پاراگراف دوم متن، آلاینده های آب با منشأ طبیعی (زیستی) است.

۲۳٩. گزینۀ ١  end point «مقصد نهایی».

دانلود رایگان همه سوالات آزمون EPT آبان ۹۷ (تشریحی)
حتما بخوانید

 

۲۴٠. گزینۀ ۴  از خط پنجم پاراگراف دوم می توان نتیجه گرفت که بدون اکسیژن (void of oxygen) زندگی دریایی میسر نیست.

۲۴١. گزینۀ ١  اشاره به اصطلاح painfully obvious «بطور دردناکی واضح» در پاراگراف دوم برای تأکید بر تأثیر منفی آلاینده ها بر محیط زیست است.

۲۴٢. گزینۀ ۴  [مرجع ضمیر] it در متن به paint رجوع می‌کند (ر. ک. به بخش ۴ کتاب Fast Reading).

۲۴٣. گزینۀ ٢  در پاراگراف سوم، نویسنده به قوانین محدودکننده‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته برای کاهش آلودگی آب صورت گرفته و مفید بوده اند، اشاره می کند و می توان استنباط کرد که در کشورهای توسعه نیافته این اقدامات موفقیت آمیز نبوده اند.

۲۴۴. گزینۀ ۴  [جزئیات بیان نشده در متن] در پاراگراف سوم به برخی از راه حل های بکار گرفته شده در پالایش (filter out) آلودگی [آب] اشاره شده که زیرساخت های سبز، باغچه های روی بام ها و کارخانه های تصفیه کننده از جمله این راهکارها هستند.

۲۴۵. گزینۀ ١  [مرجع ضمیر] it در خط آخر به freshwater «آب شیرین» اشاره می کند (ر. ک. به بخش ۴ کتاب Fast Reading).

برگرفته از کتاب بانک سوالات EPT با پاسخ تشریحی جلد اول: استاد مهرداد زنگیه وندی

پایان بخش 14 مجموعه ۱0۰۰ نمونه سوالات ept با پاسخ تشریحی/

دیدگاه ها 0

Leave a Reply

  مشترک شدن  
اعلام کردن به
کلاس آنلاین زبان عمومی دکتری وزارت بهداشت 1401ثبت نام با تخفیف ویژه