جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » آزمون زبان دانشگاه آزاد » آزمون EPT دی 97 + سوالات با پاسخ تشریحی
سوالات آزمون EPT با جواب

آزمون EPT دی 97 + سوالات با پاسخ تشریحی

فست زبان: آزمون ای پی تی دی ماه ۹۷ دانشگاه آزاد در روز ۱۴ این ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در ادامه می توانید سوالات آزمون را با پاسخ تشریحی کامل دانلود کنید.

توصیه مهم: باتوجه به عدم انتشار سوالات آزمون های زبان دکتری مختلف ( اعم از EPT و MSRT و MHLE و…) توصیه می شود حتما سوالات این مجموعه را با دقت کار کنید و برای مرور و تثبیت مطالب از آن استفاده کنید.

لیست بخش های دیگر مجموعه آموزشی 1000 سوال ای پی تی با پاسخ تشریحی

سوالات EPT بخش لغت

1. He has to work hard in order to …………… his family.
1) find
2) delete
3) support
4) play

2. We …………… that the moon goes around the earth.
1) washed
2) played
3) brought
4) learned

3. I hurt my ankle and I can’t …………… on it.
1) talk
2) shout
3) walk
4) start

4. Urgent business …………… her from coming.
1) prevented
2) involved
3) provided
4) supplied

5. Swimming is not …………… in this river.
1) referred
2) reviewed
3) met
4) allowed

6. You must be more careful to …………… making a mistake.
1) become
2) avoid
3) separate
4) arrive

7. You should help your mother …………… the living room.
1) hide
2) compose
3) bring
4) clean

8. Many cities were …………… by bombs.
1) destroyed
2) built
3) consulted
4) slept

9. The Normans …………… England in 1066.
1) conquered
2) happened
3) increased
4) looked

10. The Mona Lisa is probably the most famous painting ever …………… .
1) written
2) called
3) created
4) meant

11. How did you …………… your vacation?
1) arrive
2) spend
3) rang
4) run

12. What has …………… you here so early?
1) spoken
2) calmed
3) excited
4) brought

13. I wonder when this building was …………… .
1) decreased
2) constructed
3) occurred
4) encouraged

14. Tom didn’t …………… Mary was unhappy.
1) view
2) cultivate
3) continue
4) realize

15. We …………… a new house for eighty thousand dollars.
1) recognized
2) produced
3) purchased
4) smelled

16. We will …………… what is true and what is false.
1) clarify
2) steal
3) pretend
4) heal

17. Making good grades …………… studying hard.
1) insists
2) teaches
3) directs
4) requires

18. William was …………… that he couldn’t get into Harvard.
1) intelligent
2) disappointed
3) remarkable
4) united

19. Someone needs to tell Jane what’s …………… of her.
1) expected
2) shortened
3) insisted
4) depended

20. I never …………… I would live in such a nice place.
1) cost
2) dig
3) missed
4) imagined

21. Students generally like a teacher who …………… their problems.
1) plays
2) reads
3) understands
4) listens

22. As soon as we got there, it …………… to rain.
1) began
2) came
3) had
4) yellowed

23. Bill was reading your paper last night, but I don’t know if he …………… it.
1) started
2) broke 
3) finished
4) happened

24. Tom says he can’t …………… the noise any longer.
1) ruin
2) pour
3) clean
4) ignore

25. I …………… English, French, and Chinese.
1) called
2) studied
3) made
4) bought

پاسخ تشریحی سوالات

1. گزینه ۳ «او مجبور است سخت کار کند تا هزینۀ زندگی خانواده‌اش را تأمین کند.»
1) پیدا کردن

2) حذف کردن، برداشتن
3) کمک کردن؛ (هزینۀ زندگی کسی را) تأمین کردن
4) بازی کردن؛ [موسیقی] نواختن

2. گزینه ۴ «ما یاد گرفتیم که ماه به دور زمین می‌چرخد.»
1) شستن؛ پاک کردن لکه

3) آوردن؛ بوجود آوردن
2) بازی کردن؛ [موسیقی] نواختن
4) یاد گرفتن

3. گزینه ۳ «مچ پایم درد می‌کند و نمی‌توانم با آن راه بروم.»
1) حرف زدن، صحبت کردن

3) راه رفتن، قدم زدن
2) داد زدن، فریاد زدن
4) شروع کردن؛ [موتور] روشن کردن

۴. گزینه ۱ «یک کار ضروری مانع آمدن او شد.»
1) مانع شدن؛ جلوگیری کردن
3) تأمین کردن؛ فراهم کردن
2) شامل شدن؛ درگیر شدن
4) فراهم کردن؛ [نیاز] برآورده کردن

5. گزینه ۴ «شنا کردن در این رودخانه مجاز نیست.»
1) ارجاع شده؛ مذکور
3) ملاقات شده؛ مواجه شده
۲) بررسی‌شده؛ بازدید شده
4) مجاز، جایز

6. گزینه ۲ «شما باید بیشتر دقت کنید تا از بروز اشتباه جلوگیری کنید.»
1) شدن
3) جدا کردن؛ تقسیم کردن
۲) جلوگیری کردن، خودداری کردن؛ اجتناب کردن
4) رسیدن؛ فرارسیدن

۷. گزینه ۴ «تو باید به مادرت کمک کنی تا اتاق نشیمن را تمیز کند.»
1) پنهان کردن، مخفی کردن
3) آوردن، بوجود آوردن
2) [انشاء] نوشتن؛ [موسیقی] سراییدن
4) تمیز کردن، مرتب کردن

۸. گزینه ۱ «بسیاری از شهرها با بمب نابود شدند.»
1) خراب کردن، نابود کردن
2) ساختن، بنا کردن
3) مشاوره کردن
4) خوابیدن

🔍 تحلیل سؤالات بخش واژگان آزمون دی ماه ۹7:
سطح سؤالات این بخش ساده بود. اکثر لغات بخش واژگان آزمون دی‌ماه در کتاب پرقدرت Fast Vocab EPT ما موجودند.

9. گزینه ۱ «قوم نورمان در سال 1066 انگلستان را فتح کردند.»
1) فتح کردن، شکست دادن، تصرف کردن
3) زیاد شدن؛ افزایش دادن
2) اتفاق افتادن، رخ دادن
4) نگاه کردن؛ بنظر رسیدن

10. گزینه ۳ « مونالیزا شاید مشهورترین تابلویی باشد که تا به امروز خلق شده است.»
1) نوشتن، نگاشتن

2) نامیدن: تماس گرفتن
3) خلق کردن، [آثار هنری] ساختن
4) معنی دادن؛ قصد داشتن

11. گزینه ۲ «تعطیلات خود را چگونه گذراندید.»
1) رسیدن، فرارسیدن
3) زنگ زدن
2) گذراندن، سپری کردن؛ [پول] خرج کردن
4) دویدن؛ فرار کردن

12. گزینه ۴ «چه چیزی اینقدر زود شما را به اینجا آورده است؟»
1) حرف زدن، صحبت کردن
3) برانگیختن، تحریک کردن
2) آرام کردن؛ فرونشاندن
4) آوردن، وادار کردن کسی برای رفتن به جایی

13. گزینه ۲ «کنجکاوم که بدانم چه زمانی این ساختمان بنا شده است.»
1) کاستن، کم کردن
3) رخ دادن، اتفاق افتادن
2) ساختن، بنا کردن، احداث کردن
4) تشویق کردن؛ ترویج کردن

14. گزینه ۴ « تام متوجه نشد مِری ناراضی بود.»
۱) دیدن؛ نظر دادن
۳) ادامه دادن
۲) کشت کردن؛ ترویج کردن
۴) درک کردن، فهمیدن

۱۵. گزینه ۳ «ما یک خانه جدید به قیمت هشتاد هزار دلار خریداری کردیم.»
۱) تشخیص دادن
۳) خریداری کردن
۲) تولید کردن
۴) بوییدن

۱۶. گزینه ۱ «ما روشن خواهیم کرد که چه چیزی درست و چه چیزی کذب است.»
۱) روشن کردن، توضیح دادن

۳) وانمود کردن
۲) به سرقت بردن، ربودن
۴) شفا دادن، التیام دادن

۱۷. گزینه ۴ «کسب نمره خوب مستلزم سخت مطالعه کردن است.»
۱) پافشاری کردن

۳) راهنمایی کردن
۲) تعلیم دادن، آموختن
۴) خواستن، مستلزم بودن، نیاز داشتن

۱۸. گزینه ۲ « ویلیام ناراحت شد که نتوانست به هاروارد برود.»
۱) باهوش، هوشمند
۳) عالی، قابل‌توجه
۲) ناراحت؛ مأیوس، ناامید
۴) متحد، یکپارچه

۱۹. گزینه ۱ «کسی باید به جِین آنچه از او انتظار می‌رود را بگوید.»
۱) انتظار داشتن، توقع داشتن
۳) پافشاری کردن، اصرار کردن
۲) کاستن؛ مختصر کردن
۴) وابسته بودن

۲۰. گزینه ۴ «من هرگز تصور نمی‌کردم که در چنین مکان زیبایی زندگی کنم.»
۱) هزینه داشتن
۳) از دست دادن؛ خطا کردن
۲) کندن، کاوش کردن
۴) تصور کردن

۲۱. گزینه ۳ «دانش‌آموزان معمولاً معلمی را دوست دارند که مشکلاتشان را درک می‌کند.»
۱) بازی کردن
۳) درک کردن، فهمیدن
۲) خواندن
۴) گوش دادن

۲۲. گزینه ۱ «به‌محض اینکه به آنجا رسیدیم، باران شروع به باریدن کرد.»
۱) آغاز کردن، شروع کردن
۳) داشتن
۲) آمدن
۴) زرد شدن

۲۳. گزینه ۳ « بیل دیشب در حال خواندن مقالۀ شما بود، اما نمی‌دانم آیا آن را به پایان رسانده یا نه.»
۱) آغاز کردن، شروع کردن
۳) تمام کردن
۲) شکستن
۴) اتفاق افتادن

۲۴. گزینه ۴ « تام می‌گوید که دیگر نمی‌تواند سروصدا را نادیده بگیرد.»
۱) خراب کردن، فاسد کردن
۳) تمیز کردن
۲) ریختن
۴) نادیده گرفتن

۲۵. گزینه ۲ «من انگلیسی، فرانسوی و چینی را آموخته‌ام.»
۱) صدا زدن؛ نامیدن
۳) ساختن
۲) آموختن؛ مطالعه کردن
۴) خریدن

دانلود سوالات آزمون EPT دی ۹۷ با پاسخ تشریحی و تحلیل رایگان

تمامی ۱۰۰ سوالات آزمون EPT دی ماه ۹۷ با پاسخ تشریحی و تحلیلی رایگان توسط استاد مهرداد زنگیه وندی آماده شده است. می توانید بصورت رایگان دانلود نمایید.

دانلود ۱۰۰ سوال آزمون ای پی تی دی ۹۷ با پاسخ تشریحی رایگان

4.2/5 - (4 امتیاز)
دیدگاه ها 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاه 2