فست زبان: در این بخش از آموزش لغات زبان انگلیسی، آموزش درس ۱۳ کتاب ۵۰۴ واژه را که برای آمادگی آزمون‌های زبان اهمیت دارند با هم می‌آموزیم.

آموزش لغات زبان انگلیسی ویژه آزمون‌های زبان

آموزش لغات ۵۰۴ واژه

درس سیزدهم

لغت اول

Journalist (n.) /ˈdʒɜ:(r)nəlɪst/ one who writes for, edits, manages, or produces a newspaper or magazine

US

UK

روزنامه‌نگار، خبرنگار

Journalists must have a comprehensive* knowledge* of the city where they work.

ترجمه: روزنامه‌نگاران بایستی دربارۀ شهری که در آن کار می‌کنند، دانش کاملی داشته باشند.
واژه Journalist
واژه Famine

لغت دوم

Famine (n.) /ˈfæmɪn/ starvation; great shortage

US

UK

قحطی، خشکسالی

The rumor of a famine in Europe was purely fiction.*

ترجمه: شایعۀ خشکسالی در اروپا کاملاً ساختگی بود.

لغت سوم

Revive (v.) /rɪˈvaɪv/ bring back or come back to life or consciousness

US

UK

احیا کردن، دوباره رواج دادن

There is a movement to revive old plays for modern audiences.

ترجمه: جنبشی برای بازسازی نمایشنامه‌های قدیمی برای مخاطبین امروزی شکل گرفته است.
واژه revive

توجه مهم: این آموزش تنها بخشی از کتاب Fast 504 استاد زنگیه‌وندی و استاد ربیعی است و تمام معناهای یک لغت یا ترجمه مثال‌های دیگر در اینجا حذف شده است. برای مطالعه کامل آموزش‌ها و سفارش این کتاب روی دکمه زیر کلیک کنید.

واژه Commence

لغت چهارم

Commence (v.) /kəˈmens/ begin; start

US

UK

شروع کردن، شروع شدن

Graduation will commence at ten o’clock.

ترجمه: مراسم فارغ‌التحصیلی ساعت ده آغاز خواهد شد.

لغت پنجم

Observant (adj.) /əbˈzɜːrvənt/ quick to notice; watchful

US

UK

تیزبین، هوشیار، نکته‌بین

We were observant of the conflict* between the husband and his wife.

ترجمه: ما شاهد دعوای بین زن و شوهر بودیم.
واژه Observant
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه - درس هفدهم
حتما بخوانید
واژه identity

لغت ششم

Identity (v.) /aɪˈdentɪfaɪ/ recognize as being, or show to be, a certain person or thing; prove to be the same

US

UK

شناسایی کردن، تشخیص دادن

Numerous* witnesses identified the butcher as the thief.

ترجمه: تعداد زیادی از شاهدان قصاب را به‌عنوان دزد شناسایی کردند.

لغت هفتم

Migrate (v.) /ˈmaɪɡreɪt/ move from one place to another

US

UK

مهاجرت کردن، کوچ کردن

The fruit pickers migrated to wherever they could find work.

ترجمه: میوه‌چین‌ها به هر جا که می‌توانستند کار پیدا کنند، کوچ می‌کردند.
واژه Migrate
واژه Vessel

لغت هشتم

Vessel (n.) /ˈvesəl/ a ship; a hollow container; tube containing body fluid

US

UK

کِشتی؛ ظرف

The Girl Scouts were permitted a glimpse* of the vessel being built when they toured the Navy Yard.

ترجمه: هنگامیکه دختران پیش‌آهنگ برای گشت به انبار [ساختِ] نیروی دریایی رفتند، اجازه یافتند که نگاهی به کشتی در حال ساخت بیندازند.
آموزش تصویری کتاب ۵۰۴ واژه - درس پانزدهم
حتما بخوانید

لغت نهم

Persist (v.) /pərˈsɪst/ continue firmly; refuse to stop/ be changed t (something)

US

UK

(در برابر مشکلات) ایستادگی کردن؛ ادامه یافتن

The humid* weather persisted all summer.

ترجمه: هوای مرطوب کل تابستان ادامه داشت.
واژه persist
واژه hazy

لغت دهم

Hazy (adj.) /ˈheɪzi/ misty; smoky; unclear

US

UK

مه‌آلود، دودگرفته، غبارآلود؛ نامشخص

The vicinity* of London is known to be hazy.

ترجمه: حومه لندن به مه گرفتگی مشهور است.

لغت یازدهم

Gleam (n., v.) /gli:m/ a flash or beam of light

US

UK

تاریک، کم‌نور؛ افسرده؛ ابری

A gleam of light shone through the prison window.

ترجمه: نور ضعیفی از پنجرۀ زندان می‌تابید.
واژه gleam
واژه editor

لغت دوازدهم

Editor (n.) /ˈedɪtə(r)/ person who prepares a publication; one who corrects a manuscript and helps to improve it

US

UK

ویراستار، سردبیر

The student was proud to be the editor of the school newspaper.

ترجمه: دانش‌آموز به خود می‌بالید که سردبیر روزنامۀ مدرسه است.
Fast 504 نگاهی نو به کتاب ۵۰۴ واژه
حتما بخوانید
 
 

لطفا اگر این مطلب را پسندید آن را با دوستان خود به اشتراک گذارید

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

یادگیری سریع لغات

لغات را یکبار بیاموزید و تا همیشه در ذهن داشته باشید

معانی کاربردی و بروز

معانی کاربردی و کامل لغات را فقط در اینجا می‌توانید بیاموزید

شیوه‌های نوین آموزش

لغات را با شیوه‌های علمی و نوین یاد بگیرید

در خبرنامه فست زبان عضو شوید

مطالب جدید برای شما ارسال خواهد شد
۵/۵ (۱ Review)
خرید کتاب از دیجی کالا با تخفیف ویژه