جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات آزمون UTEPT تشریحی » نمونه سوالات گرامر آزمون زبان دانشگاه تهران با پاسخ تشریحی
نمونه سوالات آزمون زبان دانشگاه تهران با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات گرامر آزمون زبان دانشگاه تهران با پاسخ تشریحی

فست زبان:‌ در این مطلب از وبسایت تخصصی آزمون زبان دانشگاه تهران، 20 سوال از مبحث گرامر این آزمون را با پاسخ تشریحی کامل برای شما آماده کرده‌ایم. حتما در ادامه با ما همراه باشید.

سوالات آزمون زبان دانشگاه تهران (UTEPT) با پاسخ تشریحی رایگان

1. The right to education is to be seen as ……………. right for the realization of other economic, social and cultural rights.
(A) an enabling
(B) to enable
(C) enabling
(D) enabled

2. It is important ………….. the experience of education within the framework of the international development agenda.
(A) to be reviewed 

(B) reviewing
(C) to review
(D) review

3. The inadequate access to higher level of learning ………….. in a knowledge divide that includes the “e-literacy” gap.
(A) are resulted

(B) is resulting
(C) have resulted

(D) result

4. Historians typically treat widely …………….. materials as evidence of the strategies.
(A) distribution
(B) distribute
(C) distributing
(D) distributed

۵. Historians are confused ………….. they are not quite sure if they are historians or scientists.
(A) because

(B) however
(C) therefore
(D) moreover

6. Through energy-intensive chemical processes, human have created functional materials and brought them into wide …………… .
(A) circulation

(B) circulatory
(C) circulating

(D) circulated

۷. We are measuring the highest atmospheric ………….. of the greenhouse gas carbon dioxide.
(A) concentrated
(B) concentrating
(C) concentrations
(D) concentrate

۸. Cognitive structures are active in the sense that they change with every ………..……….. .
(A) implementing

(B) implements
(C) implemented
(D) implementation

۹. Scientific knowledge is a special form of knowledge, involving not just theories ………….. cultural practices.
(A) yet

(B) but
(C) for

(D) and

10. Scientific practice comprises forms of initiation, ………..……, exploration, discourse, and transmission.
(A) education
(B) educated
(C) educates
(D) educational

11. The policy cycle links a variety of key players in the policy process through their ………….. with the different stages.
(A) involve

(B) involved
(C) involving
(D) involvement

12. ………….. had I left the building when they called me on my mobile.
(A) Not only

(B) Hardly
(C) Unlikely

(D) Just

13. Whenever I visited my supervisor, he ……..…….. practical suggestion to continue my project.
(A) would make

(B) have made
(C) use to made

(D) would have made

. When I asked Ali ………….. my books, he had no idea where they were.
(A) could he see
(B) that he had seen
(C) if he had seen
(D) if did he seen

. The students liked that professor’s course because ………….. .
(A) there was a few if any homework

(B) not a lot of homework
(C) of there wasn’t a great amount of homework
(D) there was little or no homework

. My friend is lucky ……….….. to the conference as he has not published his first paper.
(A) to be invited

(B) having been invited
(C) to have been invited

(D) having invited

۱۷. I have been contemplating ………….. or not to take summer classes.
(A) whether

(B) however
(C) would rather

(D) neither

. Prices are too high these days and they will remain …………. until inflation comes down.
(A) soon
(B) so
(C) that
(D) there

. They could not develop their project as expected; ………….., they are happy with the final results.
(A) therefore

(B) furthermore
(C) moreover
(D) nonetheless

20. In cultural ………….., human societies have entered the relation of production dependent on their material culture.
(A) evolve

(B) evolving
(C) evolved

(D) evolution

 

پاسخ تشریحی سوالات آزمون UTEPT دانشگاه تهران

1. پاسخ گزینه A است.
[مبحث صفت‌ها] بعد از جای خالی از یک اسم (right) استفاده شده؛ پس، قبل از right به یک صفت برای توصیف آن نیاز داریم. گزینه B صفت نیست و رد می‌ شود. برای right به صفت فاعلی نیاز داریم؛ پس، گزینه D هم رد می ‌شود. با توجه به اینکه اسم right «حق»، قابل‌ شمارش است، قبل از آن بایستی از یک حرف تعریف (a/an) نیز استفاده شود. پس، گزینه C هم رد می‌ شود و گزینه A صحیح است (بخش‌ های ۹ و ۲ کتاب Fast Grammar).
در کلاس آموزش ویدئویی استاد زنگیه‌ وندی هم مشابه این تست را حل کردیم.

ترجمه جمله: «حق آموزش بایستی به‌عنوان یک حق اختیار دهنده برای تحقق دیگر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی شود.»

توجه: مبحث صفت‌ ها و قیدها (بخش ۹ کتاب پرفروش Fast Grammar) در آزمون ‌های UTEPT از اهمیت بالایی برخوردار  است.

۲. پاسخ گزینه C است.
[مبحث کاربردهای مصدر با to] بعد از صفت بایستی از مصدر با to استفاده شود؛ بنابراین، بعد از صفت important به مصدر با to نیاز داریم و گزینه‌ های B و D رد می‌ شوند. با انتخاب گزینه A هم مفهوم صحیحی نخواهیم داشت. پاسخ، گزینه C است (بخش ۱۰، صفحه ۱۰۷ کتاب Fast Grammar).
در کلاس آموزش ویدئویی استاد زنگیه‌وندی هم چند تست مشابه این تست حل شده.

ترجمه جمله: «مهم است که تجربه آموزش در چارچوب برنامه توسعه بین ‌المللی را بررسی کنیم

توجه: مبحث فعل، اَشکال فعلی و زمان‌ ها (بخش ۱۰ کتاب Fast Grammar) در آزمون ‌های UTEPT از اهمیت بالایی برخوردار  است.

۳. پاسخ گزینه B است.
[مبحث اجزاء جمله و مطابقت فاعل و فعل] در صورت سؤال یک ربط دهنده (that) داریم؛ پس، با دو جمله ‌واره مواجهیم. قبل از that بایستی یک جمله واره (یک فاعل و یک فعل مناسب) داشته باشیم؛ access فاعل مفرد ماست، ولی بعد از آن فعل مناسبی نداریم. پس، در جای خالی به یک فعل مفرد نیاز داریم. گزینه B صحیح است (بخش ‌های ۴ و ۷ کتاب Fast Grammar).
در کلاس آموزش ویدئویی استاد زنگیه‌وندی هم چند تست مشابه این تست حل شده.

ترجمه جمله: «دسترسی ناکافی به سطح بالاتر یادگیری به شکاف دانشی منجر میشود که شکاف سواد دیجیتالی را شامل می‌شود.»

توجه: مبحث اجزاء جمله (بخش ۴ کتاب Fast Grammar) در آزمون ‌های UTEPT از اهمیت بالایی برخوردار  است.

۴. پاسخ گزینه D است.
 [مبحث جایگاه صفت] بین قید (widely) و اسم (materials) بایستی از صفت استفاده شود؛ پس، قبل از اسم materials به صفت نیاز داریم و گزینه‌ های A و B رد می ‌شوند. با توجه مفهوم، به صفت مفعولی نیاز داریم؛ پس، C هم رد می ‌شود و گزینه D صحیح است (بخش ۹)

ترجمه جمله: «مورخان بطور معمول با مطالبی که بطور گسترده پخش شده ‌اند، به‌ عنوان شواهدی برای راهبردهایشان برخورد می ‎کنند.»

۵. پاسخ گزینه A است.
[مبحث انواع جمله‌ واره ‌ها] برای ارتباط دو جمله‌ واره قبل و بعد از جای خالی به یک ربط‌ دهنده مناسب نیاز داریم. گزینه‌ های B، C و D ربط‌ دهنده جمله هستند و رد می ‌شوند. پاسخ، گزینه A است (توضیحات بیشتر در بخش ‌های ۴ و ۵).

ترجمه جمله: «تاریخ‌ شناسان سردرگم هستند زیرا خیلی مطمئن نیستند که آیا دانشمند هستند یا تاریخ ‌شناس.»

۶. پاسخ گزینه A است.
[مبحث کاربرد اسم بعد از حروف اضافه] بعد از حروف اضافه از اسم استفاده می ‌شود. بنابراین، بعد از حرف اضافه into (و صفت wide) در جای خالی به یک اسم نیاز داریم و گزینه A صحیح است (بخش ۱۳).

ترجمۀ جمله: «از طریق فرآیند‎های شیمیایی که مصرف انرژی بالایی دارند، بشر مواد کاربردی را تولید کرده و آنها را بطور گسترده رواج داده است.»

۷. پاسخ گزینه C است.
[مبحث کاربرد اسم بعد از صفت] بعد از صفت از اسم استفاده می ‌شود. بنابراین، بعد از صفت عالی the highest (و صفت atmospheric) در جای خالی به یک اسم نیاز داریم و گزینه C صحیح است (بخش ۹).

ترجمۀ جمله: «ما در حال اندازه‌ گیری بالاترین غلظت اتمسفری گاز گلخانه ‌ای دی ‌اکسید کربن هستیم.»

۸. پاسخ گزینه D است.
[مبحث اسم] بعد از every بایستی از اسم مفرد استفاده شود؛ پس، در جای خالی به یک اسم مفرد نیاز داریم و گزینه ‌های A، B و C رد می ‌شوند و گزینۀ D [با پسوند اسم ‌ساز -ation] صحیح است (بخش ۱ کتاب پرفروش Fast Grammar).

ترجمه جمله: «ساختارهای شناختی، فعال هستند، به این معنی که با هر بار اجرا تغییر می ‎کنند.»

۹. پاسخ گزینه B است.
[مبحث ربط‌ دهنده‌ های دوتایی] به‌همراه (not (only بایستی از (but (also استفاده شود؛ بنابراین، گزینه B صحیح است (بخش ۸ کتاب فست گرامر).

ترجمه جمله: «دانش علمی شکل خاصی از دانش است که نه ‌تنها نظریه‌ ها را شامل می‎ شود، بلکه عادات فرهنگی را نیز در بر می ‎گیرد.»

۱۰. پاسخ گزینه A است.
[مبحث همسانی در لیست‌ها] با یک الگوی همسانی در لیست‌ ها مواجهیم. در چنین ساختارهایی، بایستی همه قسمت‌ ها همسنگ باشند. initiation، exploration، discourse و transmission اسم و همسنگ هستند. بنابراین، در جای خالی به یک اسم نیاز داریم. پاسخ، گزینۀ A [با پسوند اسم‌ ساز -tion] است (بخش 8).

ترجمه جمله: «اقدام علمی اَشکالی از آغاز، آموزش، اکتشاف، گفتمان و انتقال را شامل می ‌شود.»

اگر دوست دارید کتاب فست گرامر را تهیه نمایید می توانید با کلیک روی لینک زیر آن را سفارش دهید و درب منزل خود تحویل بگیرید:

خرید کتاب فست گرامر

۱۱. پاسخ گزینه D است.
[مبحث کاربرد اسم بعد از صفت‌های مِلکی] بعد از صفت‌های مِلکی بایستی از اسم استفاده شود. بنابراین، بعد از صفت ملکی their در جای خالی به یک اسم نیاز داریم و گزینه D [با پسوند اسم‌ ساز -ment] صحیح است (بخش ۳ کتاب Fast Grammar).

ترجمه جمله: «چرخۀ سیاست طیفی از بازیگران اصلی را از طریق مشارکت‎شان در مراحل مختلف را در فرآیند سیاست‌گذاری به هم مرتبط می‎سازد.»

12. پاسخ گزینه B است.
[مبحث جابجایی] با توجه به اینکه ترتیب کلمات (had I left) در صورت تست، سؤالی است و از علامت سؤال استفاده نشده، بایستی از یک قید منفی در ابتدای جمله استفاده کنیم؛ پس، C و D رد می‌ شوند. دقت کنید که بعد از not only همیشه بایستی از but also استفاده شود. بنابراین، گزینه A هم رد می ‌شود و گزینه B صحیح است (بخش‌ ۶).

ترجمۀ جمله: «زمان اندکی بعد از اینکه ساختمان را ترک کرده بودم آنها با تلفن همراهم تماس گرفتند.»

13. پاسخ گزینۀ A است.
[مبحث تطابق زمان‌ها] با دو جمله واره مواجهیم. در جمله ‌واره دوم و بعد از فاعل مفرد he به یک فعل مناسب نیاز داریم. با توجه به استفاده از فعل زمان گذشته ساده visited در جمله ‌واره اول و قانون تطابق زمان‌ها، گزینه‌ های B و C که زمان گذشته ندارند، فوراً رد می‌ شوند. دقت کنید که کاربرد فعل کمکی جمع have هم در گزینه B دلیلی برای رد این گزینه است. would have made در گزینه D هم که یک زمان کامل است، رد می‌ شود و گزینه A که بصورت آینده ساده هست، صحیح است (بخش ‌های ۱۱ و ۷).

ترجمه جمله: «هر وقت استاد راهنمایم را می‎دیدم، پیشنهادهای عملی برای ادامه پروژه به من می‏داد

14. پاسخ گزینه C است.
[مبحث انواع جمله ‌واره ‌ها] فعل ask جزو افعالی است که دو مفعول می‌ گیرد؛ یعنی، بجز Ali (مفعول اول)، به یک مفعول دیگر نیاز داریم. مفعول می ‌تواند بصورت یک اسم، یک عبارت اسمی، یا یک جمله ‌واره اسمی دیده شود. با نگاهی به گزینه‌ ها متوجه می‌شویم که برای جای خالی بایستی یک جمله‌ واره اسمی در نقش مفعول را انتخاب کنیم. گزینۀ A فاقد ربط‌ دهنده بوده و فورا رد می‌شود. ترتیب سؤالی کلمات در گزینه D هم نادرست است. با توجه به مفهوم، پاسخ گزینۀ C است که با انتخاب آن، if ربط ‌دهنده اسمی، he فاعل و had seen هم فعل ماست (بخش ۵، درس سوم کتاب فست گرامر).

ترجمه جمله: «هنگامی ‌که از علی پرسیدم که آیا کتابهای مرا دیده (یا نه)، گفت هیچ اطلاعی از اینکه کتاب‌ها کجا هستند ندارد.»

15. پاسخ گزینه D است.
[مبحث انواع جمله‌ واره‌ ها] با نگاهی به صورت تست متوجه می‌شویم که بعد از ربط ‌دهنده قیدی because بایستی از یک جمله ‌واره (فاعل و فعل) استفاده شود. حال به سراغ گزینه‌ها می‌رویم:

گزینۀ A نادرست است، زیرا قبل از اسم غیرقابل ‌شمارش homework نمی‌توان از a few استفاده کرد. گزینۀ B هم نادرست است، چون فاقد فعل است. در گزینه C‌ هم of اضافی هست و گزینه D پاسخ این تست است (مشابه تست ۲ صفحۀ ۴۳ بخش ۵، درس دوم کتاب پرفروش Fast Grammar).

ترجمه جمله: «دانش ‌آموزان درس آن استاد را دوست داشتند زیرا تکلیف کمی یا اصلا هیچ تکلیفی برای انجام دادن نداشتند

16. پاسخ گزینه C است.
[مبحث اَشکال فعلی] بعد از صفت بایستی از مصدر با to استفاده شود؛ بنابراین، بعد از صفت lucky به مصدر با to نیاز داریم و گزینه‌ های B و D رد می‌شوند. با انتخاب گزینه A هم مفهوم صحیحی نخواهیم داشت؛ زیرا به زمان کامل نیاز داریم. پاسخ، گزینۀ C است (بخش ۱۰، صفحۀ ۱۰۷ کتاب پرفروش فست گرامر).

ترجمه جمله: «دوستم خوش ‌شانس است که به کنفرانس دعوت شده، زیرا او حتی اولین مقاله ‌اش را هم چاپ نکرده.»

17. پاسخ گزینه A است.
[مبحث کاربرد wh-ها] با توجه به الگوی استفاده از whether … or «خواه …، خواه …؛ آیا … نه …»، در جای خالی بایستی از whether استفاده شود و گزینۀ A صحیح است (بخش ۵).

دلیل رد گزینه‌ های دیگر:

however ربط‌ دهنده دو جمله است و بعد از آن نیاز به کاما داریم؛ پس، گزینۀ B رد می‌شود (بخش ۴).
گزینه C هم نادرست است، زیرا بعد از would rather «ترجیح دادن» بایستی از شکل ساده فعل استفاده شود (بخش ۱۰).
گزینه D نیز نادرست است، زیرا در ربط‌ دهنده های دوتایی از neither به‌همراه nor استفاده می‌شود (بخش ۸).

ترجمۀ جمله: «در فکر این هستم که آیا کلاس‌های تابستانی را بردارم یا نه.»

۱۸. پاسخ گزینه B است.
[مبحث کاربرد قیدها] با توجه به معنی، پاسخ گزینۀ B است (بخش ۹ Fast Grammar).

ترجمه جمله: «این روزها قیمت‌ها بالاست و تا زمانیکه نرخ تورم کم شود، به همین شکل هم باقی خواهند ماند.»

19. پاسخ گزینه D است.
[مبحث کاربرد ربط ‌دهنده ‌ها] از ربط‌ دهنده بیان مغایرت nonetheless «با این وجود» برای ارتباط دو جمله استفاده می‌شود و بعد از آن غالبا نیاز به کاما داریم. پاسخ، گزینۀ D است. از سه گزینۀ دیگر هم می‌ توان برای ارتباط دو جمله استفاده کرد، ولی therefore به معنی «بنابراین»، furthermore به معنی «علاوه براین» و moreover به معنی «علاوه براین» هستند و هر سه رد می‌شوند (بخش ۴).

ترجمه جمله: «آنها نتوانستند پروژه‌ شان را آنطور که انتظار می‎رفت پیش ببرند؛ با این وجود، آنها از نتایج پایانی [کار] راضی هستند.»

۲۰. پاسخ گزینه D است.
[مبحث کاربرد اسم بعد از حروف اضافه] بعد از حروف اضافه از اسم استفاده می‌شود. بنابراین، بعد از حرف اضافه in (و صفت cultural) در جای خالی به یک اسم نیاز داریم و گزینه D [با پسوند اسم ‌ساز -tion] صحیح است (بخش ۱۳ کتاب Fast Grammar).

ترجمه جمله: «در تحول فرهنگی، جوامع بشری به رابطه تولید وابسته به فرهنگ مادی خود وارد شده اند.»

بسته کامل آزمون UTEPT دانشگاه تهران با ارسال پستی رایگان به سراسر کشور

توجه: دانلود فایل pdf سوالات UTEPT با پاسخ تشریحی

 

5/5 - (3 امتیاز)
دیدگاه ها 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاه 1