جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات آزمون تولیمو تشریحی » سوالات گرامر آزمون تولیمو با پاسخ تشریحی
  • fastzaban
  • ۲۸ فروردین, ۱۴۰۰
  • ۱۰:۳۵
سوالات گرامر آزمون تولیمو با پاسخ تشریحی رایگان

سوالات گرامر آزمون تولیمو با پاسخ تشریحی

فست زبان: در این مطلب چند مورد از سوالات گرامر آزمون تولیمو را با پاسخ تشریحی برای شما داوطلبان آزمون های زبان دکتری خصوصا آزمون Tolimo آماده کردیم.

آزمون تولیمو چیست

آزمون زبان تولیمو یا TOLIMO، مخفف The Test of Language by the Iranian Measurement Organization می باشد که توسط سازمان سنجش آموزش کشور طراحی و اجرا می شود، آزمونی استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی دانشجویان مقطع دکتری می باشد.

برای آشنایی بیشتر با آزمون تولیمو پیشنهاد می کنیم حتما مقاله در مورد آزمون TOLIMO تولیمو چه می دانید را مطالعه کنید.

سوالات گرامر آزمون تولیمو

1. The illusion of motion pictures rests on the eyes’ tendency ………….. an image for a fraction of a second after the image has been withdrawn.
(A) to retain
(B) that retaining
(C) to be retained
(D) has retained

2. Through reproduction ………….. the properties of a species.
(A) successive generations that carry on
(B) that successive generations carry on
(C) successive generations carry on
(D) carry on successive generations

3. Glaciers begin to form ………….. more snow falls during the winter than melts and evaporates in the summer.
(A) is when
(B) when there are
(C) when
(D) when does

4. Four flags have flown over the Palace of the Governors in Santa Fe, New Mexico: ………….. Spain, Mexico, the Confederacy, and the United States.
(A) which of
(B) of those being
(C) those of
(D) those that of

5. The author Mark Twain worked as a newspaper reporter in Nevada and California before moving to Hartford, Connecticut, ………….. he wrote most of his books.
(A) where
(B) which
(C) in addition to
(D) such as

6. Manufacturing is Canada’s most important economic activity, ………….. 17 percent of the workforce.
(A) engage
(B) and to engage
(C) that it engage
(D) engaging

7. Natural selection is defined as the process ………….. the course of evolution by preserving those traits best adapted for an organism’s survival.
(A) to which directs
(B) of which directs it
(C) directs it
(D) that directs

8. ………….. is rooted in experiments in iron and steel conducted in the nineteenth century.
(A) While the history of twentieth-century architecture
(B) The history of twentieth-century architecture
(C) That the history twentieth-century architecture
(D) Both twentieth-century architecture and its history

 

پاسخ تشریحی سوالات گرامر آزمون تولیمو

1. گزینه A  در صورت سؤال با دو جمله ‌واره مواجهیم؛ illusion فاعل جمله‌ واره اول و rests on هم فعل آن است. در جمله‌ واره دوم هم image فاعل مفرد و has been withdrawn فعل مجهولی مفرد آن است. after هم ربط ‌دهنده قیدی زمان است که دو جمله ‌واره را به یکدیگر وصل کرده (بخش 5، درس دوم). حال به سراغ گزینه ‌ها می‌رویم:

گزینه B رد می‌شود، زیرا دارای ربط‌ دهنده اضافی that است.

گزینه D هم دارای فعل اضافی has retained است.

بعد از جای خالی از مفعول an image استفاده شده؛ پس، کاربرد حالت مجهولی to be retained در گزینه C هم نادرست است. پاسخ گزینه A است.

روش دوم: بعد از اسم [اینجا tendency] بایستی از مصدر با to استفاده شود؛ بنابراین، پاسخ گزینه A است (بخش 10 کتاب Fast Grammar).

ترجمه جمله: «توهم سینما [فیلم‌ها] بر تمایل چشم برای حفظ یک تصویر برای کسری از ثانیه بعد از برداشتن آن مبتنی است.»

2. گزینۀ C  یک تست قشنگ! همانطور که در بخش 4 کتاب Fast Grammar گفتیم، هر جمله به یک فاعل و یک فعل نیاز دارد. در صورت سؤال، نه فـاعل داریم و نه فعـل. دقت کنید که reproduction «تولیدمثل» مفعول حرف اضافۀ through «از طریقِ» است و نمی‌تواند فاعل جمله محسوب شـود (بخش 4 Fast Grammar). پس، گزینۀ صحیح بایستی یک فاعل و یک فعل داشته باشد.

گزینه ‌های A و B بدلیل داشتن ربط ‌دهنده اضافی that رد می ‌شوند.

در گزینۀ D هم جای فاعل و فعل نادرست است.

بنابراین، گزینۀ C‌ صحیح است که در آن generations فاعل جمع و carry on فعل آن است.

ترجمه: «نسل‌های متوالی از طریق تولید مثل خصوصیات و ویژگی‌ های یک گونه را ادامه می‌ دهند.»

3. گزینه C  در صورت سؤال دو جمله‌ واره داریم؛ Glaciers فاعل اول و begin فعل آن است. snow هم فاعل مفرد جمله‌ واره دوم و falls فعل مفرد آن است. پس، به یک ربط‌ دهنده مناسب نیاز داریم.

تحلیل گزینه‌ها:

گزینه A نادرست است، زیرا دارای فعل اضافی is است.

گزینه B نیز نادرست است، زیرا snow مفرد است و با فعل جمع are مطابقت ندارد. همچنین، بدلیل وجود فعل falls در صورت سؤال، نیازی به فعل دیگری (are) نداریم.

گزینه D هم نادرست است، زیرا در آن از حالت سؤالی when does استفاده شده که نادرست است.

پاسخ گزینه C است که در آن از ربط ‌دهنده قیدی when به ‌درستی استفاده شده (بخش 5، درس دوم).

ترجمه: «زمانیکه نسبت بارش برف در زمستان به آب شدن و تبخیر آن در تابستان بیشتر باشد، توده‌ های یخ شروع به شکل‌گیری می ‌کنند.»

 

4. گزینۀ C  با توجه به نکات بخش 9 Fast Grammar، بجای حالت مِلکی می‌توان از those of استفاده کرد. در اینجا نیز بجای flags of Spain,… می‌توان از those of Spain, … استفاده کرد.

ترجمه: «چهار پرچم بر فراز قصر دولتمردان در سانتافه نیومکزیکو برافراشته شده‌اند: پرچم‌های اسپانیا، مکزیک، کنفدراسیون و ایالات‌متحده.»

5. گزینۀ A  قبل و بعد از جای خالی جمله‌ واره داریم؛ Mark Twain فاعل جمله‌ واره اول و worked فعل آن است. در جمله‌ واره دوم نیز he فاعل و wrote فعل آن است. پس، برای ارتباط دو جمله ‌واره به یک ربط ‌دهنده مناسب نیاز داریم. گزینه‌ های C و D رد می‌ شوند. بدلیل اینکه جمله ‌واره وصفی برای توصیف مکان (Connecticut) بکار رفته، گزینۀ A پاسخ مناسبی است (بخش 5، درس ۴ کتاب Fast Grammar).

ترجمه: «مارک تواین نویسنده، قبل از نقل ‌مکان به هارت‌فورد کنِکتیکات، جاییکه بیشتر کتاب‌هایش را [در آنجا] نوشت، به‌عنوان خبرنگار روزنامه در نِوادا و کالیفرنیا کار می‌کرد.»

6. گزینه D  در صورت سؤال، یک فعل (is) داریم؛ پس، یک جمله‌واره داریم. Manufacturing هم فاعل جمله است.

تحلیل گزینه‌ها:

گزینه A نادرست است، زیرا با انتخاب آن یک فعل اضافی engage خواهیم داشت.

در گزینه C هم بعد از فاعل مفرد it از فعل جمع engage استفاده شده که نادرست است. همچنین، دقت کنید که رابطه that با کاما شکرآب است!

پاسخ گزینه D است که در آن از حالت کوتاه ‌شده جمله ‌واره وصفی (engaging) به ‌درستی استفاده شده؛ در اصل which engages بوده (بخش 5، درس چهارم Fast Grammar).

ترجمه جمله: «تولید، مهم‌ترین فعالیت اقتصادی کاناداست که ۱۷ درصد نیروی کار را شامل می‌شود.»

7. گزینه D  در صورت سؤال، natural selection فاعل و is defined فعل آن است.

تحلیل گزینه‌ها:

گزینه C غلط است؛ زیرا دارای فعل اضافی directs است.

گزینه ‌های A و B هم نادرست هستند؛ زیرا بعد از آنها از فاعل مناسب استفاده نشده است.

پاسخ گزینه D است که در آن that ربط‌ دهنده وصفی فاعلی و directs هم فعل آن است (بخش 4 کتاب).

ترجمه: «انتخاب طبیعی به‌ عنوان فرایندی تعریف می ‌شود که روند تکامل را با حفظ ویژگی‌ هایی که به بهترین شکل برای بقای یک موجود زنده سازگار هستند، هدایت می‌کند.»

8. گزینه B  هر جمله به یک فاعل و یک فعل نیاز دارد. در صورت سؤال، یک فعل مفرد (is rooted) داریم. پس، در جای خالی تنها به یک فاعل مفرد نیاز داریم.

گزینه‌ های A و C رد می ‌شوند؛ زیرا دارای ربط ‌دهنده‌ های اضافی while و that هستند.

در گزینه D هم فاعل جمع داریم [بعد از both… and به فعل جمع نیاز داریم]. بنابراین، D نیز رد می‌شود.

پاسخ گزینه B است که در آن از فاعل مفرد the history به‌درستی استفاده شده (بخش 4 کتاب).

ترجمه: «تاریخ معماری قرن بیستم ریشه در آزمایشات انجام‌شده بر روی آهن و فولاد در قرن نوزدهم دارد.»

منبع سوالات: کتاب بانک سوالات آزمون های زبان دکتری با پاسخ مگاتشریحی استاد مهرداد زنگیه وندی – چاپ انتشارات جنگل

4/5 - (3 امتیاز)
دیدگاه ها 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاه 1