جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » گرامر به زبان ساده » 31 نکته طلایی آموزش گرامر زبان انگلیسی – بخش دوم
 • fastzaban
 • ۲۳ اسفند, ۱۳۹۹
 • ۱۰:۰۳
31 نکته طلایی آموزش گرامر زبان انگلیسی

31 نکته طلایی آموزش گرامر زبان انگلیسی – بخش دوم

فست زبان: در مطلب قبلی 31 نکته طلایی آموزش گرامر زبان انگلیسی تا نکته طلایی 20 را برای شما منتشر کردیم. در این مطلب ادامه این نکات را تا انتها برای شما آماده کردیم. یقینا با دانستن همین نکات می توانید درصدهای بالایی را در درس زبان انگلیسی آزمون های مختلف کسب نمایید.

لطفا لینک این مطلب را برای دوستان خود ارسال نمایید تا آنها هم از این آموزش رایگان بهره مند شوند.

نکته طلایی ۲۱

بعد از قیدهای مکانی که در ابتدای جمله و بدون کاما قرار گرفته‌اند، بایستی جابجایی فاعل و فعل (کمکی) انجام شود (بخش ۶،  درس دوم):

Ex. There are the keys that I thought I lost.

کلیدهایی که فکر می‌کردم گم کرده‌ام آنجا هستند.

بعد از موارد زیر (قیدهای منفی) بایستی جابجایی فاعل و فعل (کمکی) انجام شود (بخش ۶، درس سوم):

never, nowhere, rarely, seldom, hardly, barely, not until/ since, not (only) … but (also), only …, nor, no sooner …, on no account, under no circumstances, than/as

Ex. Never has Mr. Jones taken a vacation 

آقای جونز هرگز به تعطیلات نرفته است.

Ex. Hardly ever ……………… get a good job these days without possessing appropriate skills. (آزمون زبان دانشگاه تهران)
(A) people might

(B) people can
(C) have people
(D) do people

بدلیل استفاده از قید منفی hardly ever در ابتدای جمله، بایستی جابجایی فاعل و فعل (کمکی) انجام شود. در نتیجه، گزینه ‌های A و B رد می‌شوند. با توجه به اینکه به یک واقعیت کلی اشاره می ‌شود، زمان جمله بصورت حال ساده است و بایستی از فعل کمکی do استفاده شود. پاسخ، گزینه D است.

ترجمه: «این روزها به ندرت پیش می‌آید که افراد بدون داشتن مهارت‌های مناسب کار خوبی پیدا کنند.»

نکته طلایی ۲۲

در رابطه با مبحث ساختارهای مجهولی به نکات زیر توجه نمایید (بخش ۱۲):

هرگاه نهاد یک جمله نتواند نقش انجام دهنده کار فعل را ایفا کند، آن جمله یک جمله مجهولی خواهد بود. به این مثال‌ها دقت نمایید:

1) Margaret wrote the letter.

مارگارت نامه را نوشت.

2) The letter was written (by Margaret).

نامه توسط مارگارت نوشته شد.

در مثال اول، Margaret انجام‌ دهنده کار نوشتن است و یک جمله معلوم داریم؛ ولی در مثال دوم، the letter انجام دهنده کار نوشتن نیست و با یک ساختارهای مجهولی مواجهیم.

وجه اشتراک همه جملات مجهولی 

قسمت سوم فعل (.p.p) + شکلی از فعل to be + نهاد

در ساختارهای مجهولی، برای اشاره به انجام ‌دهنده کاری که در مورد آن صحبت می‌شود، از حرف اضافه by به‌ همراه اسم (by Peter)، در انتهای جمله استفاده می ‌شود:

Ex. Our house was designed by a famous architect.

Ex. We are really hopeful that the village ……………… by the time the hurricane strikes. (ادوار گذشته EPTآزمون)
1) will have been evacuated
2) will evacuate

3) evacuates
4) was evacuating

با توجه به قید زمان by the time … به زمان آینده کامل (مجهولی) نیاز داریم و گزینه ‌های 2، 3 و 4 رد می ‌شوند. دقت کنید به فعل مجهولی نیاز داریم و گزینه‌ های 2، 3 و 4 بخاطر معلوم بودن هم رد می‌شوند. پاسخ، گزینه 1 است که با انتخاب آن، یک فعل زمان آینده کامل مجهولی خواهیم داشت (بخش‌های ۱0 و 12 کتاب Fast Grammar).

ترجمه: «ما واقعا امیدواریم که این روستا تا زمان حملۀ طوفان تخلیه شود

 

نکته طلایی 23

در رابطه با مبحث همسانی (پارالل) به نکات زیر توجه نمایید (بخش ۸):

در لیست‌ها بایستی همسانی (پارالل) قسمت‌های مختلف رعایت شود:

ساختار پارالل در لیست‌ها

A ساختار همسان,    B ساختار همسان,     and/ but/ or     C ساختار همسان

در این حالت، موارد B و C بایستی از لحاظ شکل گرامری مطابق با نقش A همسان باشند. یعنی، اگر A یک صفت باشد، B و C نیز بایستی صفت باشند.

Ex. Betty is short, pretty, and vivacious.

در مثال فوق، short، pretty و vivacious هر سه صفت و همسان (پارالل) هستند.

Ex. My brother is strong, brave, and, above all, ……………… . (ادوار گذشته EPT آزمون)
1) is kind
2) he is kind
3) being kind
4) kind

با کمی دقت در استفاده از کاماها و and در صورت سؤال، متوجه می‌شویم که با یک ساختار پارالل لیستی مواجهیم. قبل از جای خالی، از دو صفت strong و brave استفاده شده. پس،‌ در جای خالی هم به یک صفت (kind) نیاز داریم. پاسخ، گزینه ۴ است.

ترجمه: «برادرم قوی، شجاع و بالاتر از همه، مهربان است.»

به کاربرد صحیح ربط‌ دهنده ‌های دو قسمتی و همسانی در آنها توجه نمایید (بخش ۸ Fast Grammar). ربط‌ دهنده ‌های دو قسمتی عبارتند از:

both … and …, either … or …, neither … nor …, not (only) … but (also) …

دقت کنید که برای مثال، either … nor … نادرست است.

Ex. He is not only an excellent student but also an outstanding athlete. (عبارت‌های اسمی)

او نه ‌تنها یک دانشجوی ممتاز بلکه یک ورزشکار برجسته نیز هست.

Ex. The professor asked the students ……………… give a speech. (ادوار گذشته UTEPT آزمون)
(A) not only to write a report and
(B) neither to write a report or
(C) either to write a report but
(D) either to write a report or

با نکته کاربرد ربط ‌دهنده‌ های دو قسمتی مواجهیم؛ پاسخ، گزینه D است که در آن بعد از either به‌درستی از or استفاده شده. در گزینه ‌های B ،A  و C بخش‌های این ربط‌ دهنده‌ ها بطور صحیح با یکدیگر بکار نرفته‌اند (بخش 8).

ترجمه: «استاد از دانشجویان خواست که یا گزارشی بنویسند یا سخنرانی کنند.»

نکته طلایی 24

در رابطه با مبحث اسم به نکات زیر توجه نمایید (بخش ۱):

اسامی غیرقابل‌ شمارش را نمی‌توان جمع بست –  نبایستی به آنها s(e) جمع اضافه کرد. آوردن a/an نیز قبل از آنها نادرست است.

اسامی غیرقابل‌شمارش مهم:

information، damage، news، work، baggage (luggage)، traffic، furniture، noise، weather، crime و money

بعد از کمیت ‌سنج‌ها و اصطلاحات زیر بایستی از اسم قابل ‌شمارش جمع استفاده شود:

both, many, (a) few, various, several, numerous, abundant, among, these, those

Ex. He decided to leave school for various reasons.

بعد از every، each و another نیز بایستی از اسم مفرد استفاده شود.

از (a) few و many فقط قبل از اسامی قابل‌شمارش جمع استفاده می‌شود.

از (a) little و much فقط قبل از اسامی غیرقابل‌شمارش استفاده می‌شود: (a) little information

از some و مشتقات آن (something, somebody ,…) غالبا در جملات مثبت و از any و مشتقات آن (anything, anybody ,…) در جملات سؤالی و منفی استفاده می‌شود:

Ex. I have some work to do.
Ex. There aren’t any trees in the garden.

Ex. ……… ballet dancers learn five basic positions for the arms and feet. (ادوار گذشته تولیمو آزمون)
(A) All of
(B) Of every
(C) All
(D) Every

قبل از اسم قابل‌شمارش جمع dancers به یک کمیت‌ سنج نیاز داریم. از every قبل از اسامی قابل ‌شمارش مفرد استفاده می‌شود؛ بنابراین، گزینه‌ های B و D رد می‌شوند. پاسخ، گزینه C است که در آن از کمیت ‌سنج all به‌درستی استفاده شده.

ترجمه: «همه رقاصان باله پنج حالت اصلی بازو‌ها و پاها را یاد می‌گیرند.»

 

نکته طلایی 25

قبل از اسامی قابل‌ شمارش مفرد بایستی حتماً از یکی از حروف تعریف (a/an, the)، صفت‌های ملکی (my, your, his, her, its, our, their)، one، every یا each استفاده شود (بخش ۲):

Book   (اسم قابل‌شمارش مفرد) is very good. 

شکل صحیح:

The book is very good.
My/ His/ … book is very good.

Ex. The sonometer is instrument (A)  used to study (B) the mathematical (C) relations of harmonic (D) tones. (ادوار گذشته MSRT آزمون)

instrument یک اسم قابل ‌شمارش مفرد است و همواره بایستی قبل از آن از یکی از حروف تعریف یا دیگر پیشروهای اسمی یا every یا each استفاده شود؛ an instrument صحیح است. پاسخ، گزینه A است.

قبل از اسامی قابل‌ شمارش جمع هرگز نمی‌توان از حروف تعریف a یا an استفاده کرد (بخش ۲):

an   apples    ||      a    tables

قبل از دهه‌ ها و قرن ‌ها، اعداد ترتیبی و صفت ‌ها و قیدهای عالی بایستی از حرف تعریف the استفاده شود (بخش 2).

in the 1990s   *   the  first year   *   the most difficult

Ex. Star clusters (1) are relatively (2) young stars which (3) have been formed within last few (4) billion years. (ادوار گذشته EPT آزمون)

قبل از last بایستی از حرف تعریف the استفاده شود. بنابراین، شکل صحیح گزینه 4، the last few است.

نکته طلایی 26

در رابطه با مبحث ضمایر، مهم‌ترین نکته تفاوت صفت ‌های ملکی با ضمایر ملکی است؛ بعد از ضمایر ملکی نبایستی از اسم استفاده شود (بخش 3).

صفت‌های ملکی عبارتند از:

my, your, his, her, its, our, their

ضمایر ملکی عبارتند از:

mine, yours, his, hers, its, ours, theirs

This is    their (صفت ملکی)    house (اسم).

شکل صحیح:

This     is     theirs (ضمیر ملکی).

شکل نادرست:

This     is     theirs  (ضمیر ملکی)    house (اسم).

Ex. Many people are able to swim, hike, cycle, and canoe in spite of …………… disabilities. (ادوار گذشته EPT آزمون)
1) they
2) them
3) their
4) theirs

قبل از اسم disabilities در جای خالی، به صفت ملکی نیاز داریم. پاسخ، گزینه ۳ است.

ترجمه: «بسیاری از افراد علیرغم ناتوانی‌هایشان قادر به شنا کردن، پیاده ‌روی، دوچرخه‌ سواری و قایق‌رانی هستند.»

نکته طلایی 27

در رابطه با مبحث مطابقت فاعل و فعل به نکات زیر توجه نمایید (بخش 7):

بعد از every و مشتقات آن (everybody, everything, …)، each و somebody/ someone، بایستی از فعل مفرد استفاده شود؛ یعنی در زمان حال ساده به فعل e(s) اضافه شود:

Ex. Every    student   (اسم مفرد)        has  (فعل مفرد)     a laptop.   →   Every student   have  (فعل جمع) …

بعد از اسامی غیرقابل ‌شمارش (information، news، …)، اسم مصدر، مصدر با to و جمله‌ واره‌ های اسمی بایستی از فعل مفرد استفاده شود:

Ex. Learning    (اسم مصدر)  English    is  (فعل مفرد)   easy.

بعد از both … and … «هم … هم …» بایستی از فعل جمع استفاده شود:

Ex. Both her mother and father were  (فعل جمع)  proud.

دقت کنید که در بررسی مطابقت فاعل و فعل، مفعول حرف اضافه (اسم بعد از حروف اضافه) و بدل (توضیح اضافی) نقشی ندارند و فعل ما بایستی از فاعل قبل از این موارد تبعیت کند:

Ex. The flowers  (فاعل جمع)  in the garden  (مفعول حرف اضافه)      are   (فعل جمع)    beautiful.

Ex. The main character in many of Agatha Christie’s mystery novels …………… the detective Hercule Poirot. (ادوار گذشته EPT آزمون)
1) have

2) is
3) are
4) has

character فاعل مفرد است و در جای خالی به فعل مفرد نیاز داریم. کل in many of … novels نقش مفعول حرف اضافه in و of را دارد و نبایستی آن را با فاعل اشتباه گرفت.

گزینه‌ های 1 و 3 بدلیل جمع بودن رد می‌شوند. به یک حقیقت کلی اشاره می‌شود؛ پس، زمان حال ساده is پاسخ صحیح است.

ترجمه: «شخصیت اصلی در بسیاری از رمان ‌های رازآلود آگاتا کریستی، هرکول پوارویِ کارآگاه است

Ex. Flower (A) have long been cultivated (B) and bred for their beauty (C) and their fragrance (D)(ادوار گذشته MSRT آزمون) 

فعل کمکی have جمع است، ولی فاعل آن (flower) مفرد است. بنابراین، بجای flower بایستی از اسم جمع flowers استفاده شود. پاسخ، گزینه A است.

 

نکته طلایی 28

در رابطه با مبحث تطابق زمان‌ها به نکات زیر توجه نمایید (بخش ۱۱ کتاب Fast Grammar):

فعل ‌های موجود بایستی با یکدیگر از لحاظ زمانی مطابقت داشته باشند. برای مثال، دقت کنید که will با زمان‌ های گذشته بکار نمی ‌رود؛ و would هم به‌همراه زمان‌های حال بکار نمی ‌رود:

He     knows  (زمان حال ساده)   that they   will   come.
He   knows  (زمان حال ساده) that they   would   come.  شکل صحیح   He   knew  (زمان گذشته ساده) that they   would   come

نکته فوق در ساختارهای شرطی هم بایستی رعایت شود.

Ex. Jim ………………. trying to pass his driving test, but he fails every time. (ادوار گذشته EPT آزمون)
1) would keep
2) would have kept
3) was kept
4) keeps

با دو جمله ‌واره مواجهیم؛ و but ربط‌ دهنده (هم‌پایه ‌ساز) دو جمله ‌واره است. در جای خالی به یک فعل دیگر نیاز داریم. با توجه به مبحث تطابق زمان‌ها و زمان حال ساده فعل fails، گزینـۀ ۴ صحیح است. گزینه های ۱، ۲ و ۳ با زمان ‌های گذشته مطابقت دارند و هر سه رد می‌شوند.

ترجمه: « جیم به تلاش برای قبولی در آزمون رانندگی ادامه می‌دهد، اما هر بار رد می‌شود.»

نکته طلایی 29

در رابطه با مبحث انتخاب کلمات به نکات زیر توجه نمایید (بخش ۱۵ کتاب Fast Grammar):

از alike «یکسان» نمی‌توان قبل از اسم‌ها استفاده کرد؛ alike اغلب در انتهای جمله قرار می‌گیرد. کاربرد alike در ابتدای جمله نادرست است:

Ex. The tuition increase was opposed by students and teachers alike.

کاربرد حروف اضافه like «مانندِ» و unlike «برعکسِ» در انتهای جمله نادرست است:

Ex. Like my father, I am an architect.

از another قبل از اسم‌ های مفرد استفاده می‌شود. بعد از other از اسم جمع استفاده می‌شود. others یک ضمیر است و کاربرد اسم بعد از آن نادرست است. از others می ‌توان به ‌عنوان فاعل استفاده کرد:

Ex. He has bought another motorbike (اسم مفرد).
Ex. Some (people) believe the story while others don’t (فعل کمکی).

Ex. We judge ourselves by what we feel capable of doing, while ……………… judge us by what we have already done. (ادوار گذشته EPT آزمون)
1) the others

2) the other
3) others
4) other

[مبحث انواع جمله‌ واره ‌ها و انتخاب کلمات] در اینجا، سه فعل داریم: judge، feel و judge. پس، با سه جمله‌ واره مواجهیم. در جای خالی و قبل از فعل judge به یک فاعل مناسب نیاز داریم. others «دیگران» ضمیر است و می‌تواند در نقش فاعل بکار برده شود (بخش ‌های 5 و 15 Fast Grammar).

ترجمه: «ما خودمان را با آنچه که احساس می‌کنیم قادر به انجام آن هستیم قضاوت می‌کنیم، در حالیکه دیگران با آنچه که قبلا انجام داده‌ایم ما را قضاوت می‌کنند.»

از الگوی زیر برای اشاره به عادت به انجام کاری که در زمان گذشته مکرراً انجام می‌شده، ولی در زمان حال دیگر انجام نمی‌شود، استفاده می‌شود:

شکل ساده فعل + used to + فاعل

Ex. I used to work downtown. 

قبلا در مرکز شهر کار می‌کردم (الآن دیگر در مرکز شهر کار نمی‌کنم).

از be used to برای اشاره به عادت به انجام یک کار در زمان حال استفاده می‌شود:

شکل ing دار فعل + am/ is/ are + used to + فاعل جاندار

Ex. I am used to getting up early in the morning.

من به صبح زود بیدار شدن عادت دارم.

از get used to برای اشاره به فرآیند عادت کردن به چیزی که در ابتدا سخت و ناخوشایند بوده، استفاده می‌شود:

شکل ing دار فعل + get used to + فاعل

Ex. I can’t get used to getting up so early. I’m tired all the time. (اسم مصدر)

نمی‌توانم به این‌قدر زود بیدار شدن عادت کنم. مدام احساس خستگی می‌کنم.

Ex. In some countries, people are used to ……….. on the left side of the road. (ادوار گذشته EPT آزمون)
1) being driven
2) be driven
3) driving
4) have been driving

از be used to «عادت داشتن به» برای اشاره به عادت داشتن به انجام یک کار در زمان حال (به‌همراه is ،am و are) استفاده می‌شود و بعد از آن بایستی از اسم مصدر استفاده شود. بنابراین، گزینه 3 صحیح است. دقت کنید که به حالت مجهولی نیاز نداریم و being driven در گزینۀ 1 رد می‌شود.

ترجمه: «در برخی کشورها، مردم در سمت چپ جاده رانندگی می‌کنند.»

نکته طلایی 30

در رابطه با مبحث ساختارهای شرطی به نکات زیر توجه نمایید (بخش ۱۶ کتاب Fast Grammar):

شرطی نوع اول →  if   +   زمان‌های حال   ,    will/ can/ may   +  شکل ساده فعل

مواظب باشید که در اینجا نبایستی از would، could یا might استفاده شود.

شرطی نوع دوم →  if   +  گذشتۀ ساده/ استمراری   ,    would/ could/ might  +  شکل ساده فعل

در اینجا برای فعل be، بعد از همه فاعل‌ها بایستی از were استفاده شود، نه was

مواظب باشید که در اینجا نبایستی از will، can یا may استفاده شود.

شرطی نوع سوم →  if   +  گذشتۀ کامل   ,  would/ could/ might  + have  +  p.p.

مواظب باشید که در اینجا نبایستی از will ،can یا may استفاده شود.

Ex. If it rains, the reception will take place indoors.  (شرطی نوع اول)

  اگر باران ببارد، مراسم پذیرایی در داخل ساختمان برگزار خواهد شد.

Ex. If I were a rich man, I would help the poor.  (شرطی نوع دوم)

  اگر آدم پولداری بودم، به فقرا کمک می‌کردم.

Ex. If you had taken a taxi, you would have got here in time.  (شرطی نوع سوم)

  اگر تاکسی گرفته بودی، سر موقع به اینجا می‌رسیدی.

Ex. I …………. you a present if I had known you graduated from college.  (ادوار گذشته EPT آزمون)
1) had brought
2) should be brought
3) brought
4) would have brought

وجود زمان گذشتۀ کامل had known در صورت تست، برای ما کلید است. با توجه به الگوی شرطی نوع سوم، پاسخ، گزینه 4 است.

ترجمه: «اگر می‌دانستم که از دانشکده فارغ‌التحصیل شده‌ای، برایت هدیه می‌گرفتم.»

نکته طلایی 30

در رابطه با مبحث کاربرد wish به نکات زیر توجه نمایید (بخش ۱۶ کتاب Fast Grammar):

از wish می‌توان برای بیان آرزو در زمان‌های حال، گذشته و آینده استفاده کرد؛ دقت کنید که بعد از wish نمی‌توان از زمان‌های حال و آینده استفاده کرد.

Ex. I wish I had more spare time.

آرزو می‌کنم وقت آزاد بیشتری می‌داشتم [ولی ندارم].

همچنین، بعد از wish برای تمامی فاعل‌ها همیشه از were استفاده می‌شود:

Ex. Helen wishes she were thinner.

Ex. I wish I …………….. a report on my project to the class every week. (ادوار گذشته EPT آزمون)
1) didn’t have to give
2) should not be given
3) won’t give
4) must not be giving

نکتۀ طلایی: فعل بعد از wish نباید در زمان‌های حال یا آینده باشد. بنابراین، گزینه‌های 2، 3 و 4 رد می‌شوند.

ترجمه: «ای کاش مجبور نبودم هر هفته گزارشی از پروژه‌ام را به کلاس ارائه کنم.»

برای مطالعه بخش اول آموزش 31 نکته طلایی گرامر زبان انگلیسی کلیک کنید.

لطفا اگر این نکات فقط کمی به معلومات شما اضافه کرد لینک مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید تا افراد بیشتری بتوانند از این نکات استفاده کنند.

برای دانلود فایل pdf خلاصه کتاب فست گرامر کلیک کنید.

4.2/5 - (4 امتیاز)
دیدگاه ها 4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاه 4

 1. سلام وقت بخیر مطالب بالا بصورت pdf موجود هست استفاده کرد ضمنا ای کاش سوالات امسال ۹۹ بصورت pdf با پاسخ تشریحی در سایت قبل از عید یا بعد از عید بذارید تا علاوه بر بنده دیگران هم استفاده کنن تشکر

  1. سلام خدمت شما
   pdf این آموزش در انتهای صفحه قرار داده شده است.
   سوالات آزمون ها هم از طریق منوهای بالای سایت قابل دریافت است.