جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات MSRT تشریحی » ریدینگ آزمون msrt با ترجمه فارسی و پاسخ تشریحی
سوالات آزمون msrt تشریحی

ریدینگ آزمون msrt با ترجمه فارسی و پاسخ تشریحی

فست زبان: در این مطلب آموزشی یک متن ریدینگ از سوالات آزمون زبان msrt که مربوط به آزمون اردیبهشت ۹۷ می باشد را با پاسخ تشریحی برای داوطلبان این آزمون آماده کردیم. حتما با ما همراه باشید.

متن ریدینگ آزمون MSRT اردیبهشت ۹۷

     Organic architecture – that is, natural architecture – may vary in concept and form, but it is always faithful to natural principles. The architect dedicated to the promulgation of organic architecture rejects outright all rules imposed by individual preference or mere aesthetics in order to remain true to the nature of the site, the materials, the purpose of the structure, and the people who will ultimately use it. If these natural principles are upheld, then a bank cannot be built to look like a Greek temple. Form does not follow function; rather, form and function are inseparably two aspects of the same phenomenon. In other words, a building should be inspired by nature’s forms and constructed with materials that retain and respect the natural characteristics of the setting to create harmony between the structure and its natural environment. It should maximize people’s contact with the utilization of the outdoors. Furthermore, the rule of functionalism is upheld; that is, the principle of excluding everything that serves no practical purpose.

     Natural principles, then, are principles of design, not style, expressed by means and modes of construction that reflect unity, balance, proportion, rhythm, and scale. Like a sculptor, the organic architect views the site and materials as an innate form that develops organically from within. Truth in architecture results in a natural, spontaneous structure in total harmony with the setting. For the most part, these structures find their geometric shapes in the contours of the land and their colors in the surrounding palette of nature.

     From the outside, an organic structure is so much a part of nature that it is often obscured by it. In other words, it may not be easy, or maybe not even possible, for the human eye to separate the artificial structure from the natural terrain. Natural light, air, and view permeate the whole structure, providing a sense of communication with the outdoors. From the inside, living spaces open into one another. The number of walls for separate rooms is reduced to a minimum, allowing the functional spaces to flow together. Moreover, the interiors are sparse. Organic architecture incorporates built-in architectural features, such as benches and storage areas, to take the place of furniture.

1. According to the passage, what is another name for organic architecture?
(A) Natural architecture

(B) Aesthetic architecture
(C) Principle architecture
(D) Varied architecture

2. The word “ultimately” in paragraph 1 could best be replaced by ……………. .
(A) fortunately

(B) eventually
(C) supposedly
(D) obviously

3. The word “upheld” in paragraph 1 is closest in meaning to ……………. .
(A) invalidated

(B) disputed
(C) promoted
(D) perceived

4. The following examples are all representative of natural architecture EXCEPT ………………….. .
(A) a bank that is built to look like a Greek temple

(B) a bank built so that the location is important to the structure
(C) a bank that is built to conform to the colors of the natural surroundings
(D) a bank that is built to be functional rather than beautiful

5. Why does the author compare an organic architecture to a sculptor?
(A) To emphasize aesthetics

(B) To give an example of natural principles
(C) To make a point about the development of geometry
(D) To demonstrate the importance of style

6. The word “obscured” in paragraph 3 is closest in meaning to ……………. .
(A) difficult to see

(B) in high demand
(C) not very attractive
(D) mutually beneficial

7. With which of the following statements would the author most probably agree?
(A) Form follows function.

(B) Function follows form.
(C) Function is not important to form.
(D) Form and function are one.

8. Which of the following statements best describes the architect’s view of nature?
(A) Nature should be conquered.

(B) Nature should not be considered.
(C) Nature should be respected.
(D) Nature should be improved.

پاسخ تشریحی متن ریدینگ آزمون MSRT اردیبهشت ۹۷

ترجمه متن:

   معماری ارگانیک ـ یا به عبارت دیگر، معماری طبیعی ـ ممکن است مفاهیم و اَشکال متنوعی داشته باشد، اما همیشه به اصول و قواعد طبیعی پایبند است. معمار متعهد به ترویج معماری ارگانیک تمام قواعد تحمیل‌شده توسط سلیقۀ فردی یا زیبایی­شناسی محض را به‌منظور پایبندی به ماهیت مکان، مواد، هدف سازه و مردمی که در نهایت از آن استفاده خواهند کرد، رد می­ کند. اگر این اصول معماری ارگانیک حفظ شوند، در آن صورت یک بانک نمی ­تواند به شکل یک معبد یونانی ساخته شود. شکل (فرم) از کاربرد پیروی نمی­ کند؛ بلکه شکل (فرم) و کاربرد، دو جنبۀ جدانشدنی یک پدیده هستند. به عبارت دیگر، یک بنا بایستی از اَشکال طبیعت الهام گرفته و با موادی ساخته شود که ویژگی­ های طبیعی محیط را به‌ منظور ایجاد هماهنگی بین سازه و محیط طبیعی اطراف خود حفظ کرده و رعایت کند. سازه باید ارتباط مردم را با کاربرد محوطۀ بیرونی، به حداکثر برساند. علاوه بر این، اصل کارکردگرایی نیز حفظ می­ شود؛ یعنی، اصل حذف هر چیزی که هدفی غیر کاربردی ارائه می ­دهد.

   بنابراین، اصول طبیعی نه اصول سبک، بلکه اصول طراحی هستند که توسط ابزار و حالات سازه نمایان می ­شوند و یکپارچگی، توازن، تقارن، نظم و سنجه (میزان) را منعکس می کنند. معمار ارگانیک، مانند یک مجسمه­ ساز، محل و مواد را به‌عنوان یک شکل ذاتی می ­بیند که بطور طبیعی از درون پرورش می­ یابد. واقعیت در معماری به یک سازۀ طبیعی و فی ­البداهه در هماهنگی کامل با محیط منجر می­ شود. اغلب، این سازه ­ها اَشکال هندسی خود را در خط تراز زمین و رنگ ­های خود را در پالت طبیعت پیرامون خود پیدا می ­کنند.

   از بیرون، یک سازۀ ارگانیک عمدتاً بخشی از طبیعتی است که اغلب توسط آن مستور می ­شود. به عبارت دیگر، برای چشم انسان، احتمالاً تفکیک سازۀ مصنوعی از بافت طبیعی، نه‌ تنها آسان، بلکه حتی ممکن نخواهد بود. نور، هوا و چشم­ انداز طبیعی با ایجاد حس ارتباط با محیط بیرون، در تمام سازه رسوخ می ­کنند. از داخل، فضاهای نشیمن یکی به دیگری باز می ­شوند. تعداد دیوارها برای اتاق ­های جداگانه به حداقل کاهش یافته و این امکان را فراهم می ­کند که فضاهای کاربردی با یکدیگر مرتبط باشند. از این گذشته، فضاهای داخلی نامتراکم هستند. معماری ارگانیک، ویژگی­ های معماری توکار از قبیل سکوها و محوطه­ های انباری را در خود می ­گنجاند تا جایی برای اسباب و اثاثیه باشند.

١. گزینه A  [جزئیات بیان‌شده در متن] بدلیل استفاده از According to the passage «برطبق متن» در صورت سؤال، متوجه می‌ شویم که پاسخ این سؤال بطور مستقیم در متن ارائه شده است. تست ساده‌ای هست و با توجه به سطر اول متن، نام دیگر معماری ارگانیک، معماری طبیعی (natural architecture) است. بنابراین، پاسخ گزینه A است (بخش ٣ کتاب Fast Reading).

٢. گزینه B  [معنای واژگان] لغت ultimately «بالاخره، سرانجام» معنای نزدیکی با eventually «بالاخره، سرانجام» دارد. پاسخ گزینه B است (بخش ۶).

٣. گزینه C  [معنای واژگان] لغت promote «ترویج دادن» نزدیک‌ ترین معنی را با uphold «حفظ کردن» دارد. پاسخ گزینه C است (بخش ۶).

۴. گزینه A  [جزئیات بیان‌ نشده در متن] با توجه به استفاده از EXCEPT در صورت سؤال، متوجه می‌ شویم که این تست از نوع سؤالات مربوط به جزئیات بیان‌ نشده در متن است. بنابراین، سه گزینه صحیح و یک گزینه نادرست خواهیم داشت که پاسخ این تست خواهد بود. با توجه به سطرهای چهارم تا هشتم، گزینه‌ های B و C و D صحیح هستند و رد می‌ شوند. با توجه به سطرهای ششم و هفتم، با تبعیت از اصول معماری طبیعی، یک بانک نبایستی شبیه یک معبد یونانی باشد و در نتیجه، گزینه D نیز رد می‌ شود. با توجه به سطر هشتم پاراگراف اول، گزینه A نادرست و پاسخ تست است (بخش ٣ کتاب Fast Reading).

۵. گزینه B  [جزئیات بیان‌ شده در متن] تست هایی که یک سؤال را مطرح می‌ کنند، از نوع سؤالات مربوط به جزئیات بیان‌ شده در متن هستند. پاسخ گزینه B است. در سطر سوم پاراگراف دوم، نویسنده، به‌عنوان مثال، یک معمار ارگانیک را به یک مجسمه‌ ساز تشبیه می‌ کند (بخش ٣ کتاب).

۶. گزینه A  [معنای واژگان] صفت obscured «مبهم، نا آشکار» معنای نزدیکی با difficult to see «مبهم» دارد. پاسخ گزینه A است (بخش ۶).

٧. گزینه D  [جزئیات قابل استنباط از متن] با توجه به استفاده از کلمه probably «احتمالاً» در صورت سؤال، متوجه می‌ شویم که برای پاسخ به این سؤال بایستی از جزئیات موجود در متن نتیجه‌ گیری کنیم. با توجه به سطرهای هفتم و هشتم پاراگراف اول متن:

form and function are inseparably two aspects of the same phenomenon.

می‌ توان استنباط کرد که شکل و کارکرد یکی هستند. در نتیجه، پاسخ گزینه D است (بخش ۵ کتاب).

٨. گزینه C  [هدف و نظر نویسنده] با توجه به سطرهای نهم و دهم و دیگر بخش‌ های متن، می‌ توان استنباط کرد که از نظر نویسنده، بایستی به طبیعت احترام بگذاریم.

منبع: کتاب آزمون های زبان دکتری با پاسخ تشریحی استاد مهرداد زنگیه وندی – انتشارات جنگل

5/5 - (1 امتیاز)

منبع: فست زبان

دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --