جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » زبان عمومی کنکور دکتری وزارت بهداشت » پاسخ تشریحی سوالات زبان کنکور وزارت بهداشت 1400 – بخش اول
پاسخ تشریحی سوالات زبان کنکور وزارت بهداشت 1400 - فست زبان

پاسخ تشریحی سوالات زبان کنکور وزارت بهداشت 1400 – بخش اول

فست زبان: در این مطلب قصد داریم سوالات زبان دکتری وزارت بهداشت – بخش لغت را با پاسخ تشریحی را برای شما منتشر کنیم. اگر داوطلب کنکور دکتری وزارت بهداشت در سال 1401 هستید قطعا مطالعه سوالات زبان عمومی سال گذشته می تواند شما را با چارچوب کلی آزمون آشنا کند.

سوالات زبان عمومی دکتری وزارت بهداشت – نوبت صبح شنبه 5 تیر 1400

Section B: Vocabulary Items
Read sentences 146 to 160 carefully. Then choose the best choice (a, b, c or d) to complete the blank space in each question.

146. The manager was keen to ….……..…. the diverse options of the newly installed system, and make use of them to enhance the productivity of the company.
a) discern
b) dispatch
c) disperse
d) dismay

147. Scientists have reached a ….…..…. by unanimously agreeing that all types of vaccines can boost our immunity against the Covid-19 disease.
a) controversy
c) conflict
b) contradiction
d) consensus

148. In a court ruling, the family was entitled to insurance ….…………. for a medical error committed by the hospital.
a) reimbursement
c) admission
b) management
d) confession

149. Some problem staff in our department regularly tend to ……..……. every policy decision and hamper any imaginable progress.
a) consent to
c) collide with
b) acquiesce in
d) comply with

150. The learners need an ……..……. course, with long-time full-day instruction, to improve their language proficiency.
a) abridged
b) intensive
c) intrusive
d) abrupt

151. The Central Hospital next to our university ….…….….…. a wide range of services, to help patients get access to all they need.
a) overlooks
b) restricts
c) hinders
d) renders

152. Following the rising inflation, the government adopted the policy of cost ….………. to reduce prices.
a) commencement
c) indulgence
b) containment
d) uplifting

153. Compared to the limited effort they make, some lucky learners may achieve more than they ….…..….. in the exams they take.
a) deserve
b) conserve
c) preserve
d) observe

154. With the outbreak of the Covid-19 disease, rigorous effort was undertaken by medical scientists worldwide to …..……. the virus.
a) allege
b) combat
c) pervert
d) peruse

155. Indoor air pollution is caused by the ….…..…. of contaminants that come primarily from inside the buildings, although some originate from outdoors.
a) accumulation
c) adjustment
b) accommodation
d) adhesion

156. Without many years of ….…………. experiments, researchers could have never been enabled to obtain such impressive achievements.
a) malicious
b) spurious
c) arduous
d) suspicious

157. The ……….……. of the new financial year signals the implementation of novel organizational strategies.
a) contamination
c) coincidence
b) annihilation
d) commencement

158. The argument is full of fundamental flaws and suffers from ….………. on certain grounds.
a) irrationality
c) eminence
b) precision
d) intellectuality

159. The committee members found the presentation rather ….………. and did not arrive at a convincing conclusion at the end of the lecture.
a) precise
b) dubious
c) accurate
d) relevant

160. You have no reason to be ….….……. of the future, just because the future is equally unpredictable for everyone.
a) repressive
c) apprehensive
b) appreciative
d) representative

پاسخ تشریحی سوالات

توجه: بعد از معنی هر گزینه، آدرس آن لغت در کتاب Fast Vocab (MA, PhD) (واژگان جامع آزمون های زبان) استاد مهرداد زنگیه‌وندی آورده شده است.

۱۴۶. گزینۀ a  «مدیر در تشخیص و درک گزینه‌های مختلف سیستم تازه نصب‌شده زیرک بود و از آنها برای افزایش بهره‌وری شرکت استفاده می‌کند.»
a. تشخیص دادن؛ فهمیدن (لغت سوم صفحۀ ۱۹۷ کتاب Fast Vocab (MA, PhD))
b. [کالا، پیغام، …] (با شتاب) فرستادن؛ [بازی] شکست دادن (لغت آخر ص ۲۸۳ Fast Vocab (MA, PhD))
c. [مردم/ جمعیت] پراکنده شدن، پراکنده کردن؛ پخش کردن (لغت دوم صفحۀ ۸۷ کتاب)
d. هراس‌زده کردن، نگران کردن (انتهای صفحۀ ۲۵۳ کتاب)

۱۴۷. گزینۀ d  «دانشمندان با اتفاق آرا به این نتیجه رسیده‌اند که همۀ انواع واکسن‌ها می‌توانند ایمنی ما را در برابر بیماری COVID-19 افزایش دهند.»
a. بحث، جروبحث (وسط صفحۀ ۲۴۷ کتاب)
b. تناقض، مغایرت (ابتدای صفحۀ ۳۴۴ کتاب)
c. ناسازگاری، مغایرت (لغت آخر ص ۲۴۵ کتاب)
d. توافق (آراى عمومى) (کادر وسط صفحۀ ۳۵ کتاب)

۱۴۸. گزینۀ a  «در یک حکم دادگاهی، بخاطر خطای پزشکی مرتکب‌شده توسط بیمارستان حق بازپرداخت بیمه به آن خانواده داده شد.»
a. بازپرداخت، جبران خسارت (انتهای صفحۀ ۱۲۵)
b. مدیریت، سرپرستی (لغت دوم صفحۀ ۲۷۱)
c. پذیرش، اعتراف؛ اجازۀ ورود (وسط صفحۀ ۳۷)
d. اعتراف، اقرار (انتهای صفحۀ ۳۷)

۱۴۹. گزینۀ c  «برخی از کارکنان مسئله‌آفرین در ادارۀ ما اغلب با هر تصمیم راهبردی‌ای مخالفت می‌کنند و مانع هرگونه پیشرفت قابل‌تصوری می‌شوند.»
a. راضى بودن؛ موافقت کردن (لغت دوم صفحۀ ۳۵)
b. (با بی‌میلی) موافقت کردن، تن در دادن
c. مخالفت کردن (لغت اول صفحۀ ۲۴۵ کتاب)
d. رعایت کردن، پیروی کردن (وسط صفحۀ ۱۲۶)

۱۵۰. گزینۀ b  «فراگیران به یک دورۀ فشرده، با آموزش طولانی‌مدت روزانه، نیاز دارند تا مهارت زبانی خود را بهبود بخشند.»
a. مختصر، خلاصه‌شده (مترادف لغت دوم ص ۳۶۰)
b. [کلاس/ دوره] فشرده (کادر صفحۀ ۱۱۵)
c. ناخوانده، مزاحم (لغت آخر صفحۀ ۱۶۴)
d. ناگهان، ناغافل، آنی (وسط صفحۀ ۳۲۸)

۱۵۱. گزینۀ d  «بیمارستان مرکزی کنارِ دانشگاه ما طیف گسترده‌ای از خدمات را ارائه می‌کند تا به بیماران کمک کند به هر آنچه نیاز دارند دسترسی داشته باشند.»
a. نادیده گرفتن، چشم‌پوشی کردن (لغت آخر ص ۱۷۸)
b. [اندازه، مقدار، …] محدود کردن (لغت اول صفحۀ ۱۵۳)
c. مانع شدن؛ کُند کردن (لغت اول صفحۀ ۱۵۴)
d. فراهم کردن، ارائه کردن (انتهای صفحۀ ۲۰۲)

۱۵۲. گزینۀ b  «بدنبال تورم فزاینده، دولت سیاست مهار قیمت‌ها را برای کاهش نرخ‌ها اتخاذ کرد.»
a. آغاز، شروع (لغت دوم صفحۀ ۱۳۲ کتاب)
b. بازداری، جلوگیری، مهار (لغت اول صفحۀ ۹۶)
c. زیاده‌روی، لوس کردن (لغت ششم صفحۀ ۸۳)
d. افزایش

۱۵۳. گزینۀ a  «در مقایسه با تلاش محدودی که انجام می‌دهند، برخی از فراگیران خوش‌شانس ممکن است در امتحاناتی که می‌دهند به دستاوردهایی بیش از آنچه لیاقت آنهاست، برسند.»
a. سزاوارِ … بودن، استحقاق (… را) داشتن (لغت اول صفحۀ ۲۷۰ کتاب Fast Vocab (MA, PhD))
b. حفظ کردن، نگهداری کردن (لغت اول صفحۀ ۲۲)
c. [در مقابل خطر، صدمه، فاسد شدن، …] حفظ‌ کردن؛ محافظت کردن (لغت آخر صفحۀ ۲۱)
d. مشاهده کردن؛ متوجه شدن، دیدن؛ [قانون] رعایت کردن (لغت چهارم صفحۀ ۱۲۶)

۱۵۴. گزینۀ b  «با شیوع بیماری COVID-19، دانشمندان پزشکی در سراسر جهان تلاش‌های شدیدی برای مبارزه با این ویروس انجام دادند.»
a. (بدون مدرک و اثبات) اظهار کردن (لغت چهارم صفحۀ ۲۱۵)
b. مبارزه کردن؛ تقلا کردن (لغت اول صفحۀ ۱۲۸)
c. گمراه کردن، منحرف کردن (جدول صفحۀ ۴۱۹)
d. به‌دقت خواندن، مطالعه کردن (لغت چهارم صفحۀ ۳۷۷)

۱۵۵. گزینۀ a  «آلودگی هوای داخل ساختمان ناشی از تجمع آلاینده‌هایی است که در درجۀ اول از داخل ساختمان می‌آیند، اگرچه برخی از آنها از خارج از ساختمان می‌آیند.»
a. تجمع، انباشت (انتهای صفحۀ ۳۸)
b. جا، محل سکونت (لغت آخر ص ۵۹ و دوم ص ۳۰۴)
c. تنظیم؛ سازگاری (لغت چهارم صفحۀ ۵۸)
d. به‌هم‌چسبیدگی، چسبیدگی

۱۵۶. گزینۀ c  «بدون سال‌ها تجربۀ سخت، محققان هرگز نمی‌توانستند به چنین دستاوردهای چشمگیری دست یابند.»
a. بدخواه، بدجنس، بدسرشت (لغت چهارم صفحۀ ۱۰۹ کتاب)
b. دروغین، قلابی، جعلی (لغت دوم صفحۀ ۲۶۰)
c. سخت، دشوار، مشقت‌بار، طاقت‌فرسا (لغت ششم صفحۀ ۱۰۵)
d. شک‌برانگیز، مشکوک؛ شکاک، بدگمان (لغت سوم صفحۀ ۱۹۲)

۱۵۷. گزینۀ d  «آغاز سال مالی جدید نشان‌دهندۀ اجرای استراتژی‌های سازمانی جدید است.»
a. آلودگی (لغت دوم صفحۀ ۳۳۰)
b. نابودى، فنا (لغت سوم صفحۀ ۱۶۴)
c. هم‌زمانی، تقارن؛ انطباق، همسانی (لغت آخر صفحۀ ۳۵۴)
d. آغاز، شروع (لغت دوم صفحۀ ۱۳۲ کتاب)

۱۵۸. گزینۀ a  «این استدلال پر از ایرادهای اساسی است و از غیرمنطقی بودن در برخی زمینه‌ها رنج می‌برد.»
a. غیرمنطقی بودن (لغت آخر صفحۀ ۹۰)
b. [از ریشۀ precise «دقیق»] دقت، موشکافی، ریزه‌کاری، ظرافت (لغت اول صفحۀ ۲۵۸)
c. آوازه، شهرت [renown =] (لغت اول صفحۀ ۱۶۸)
d. عقلانیت، قوۀ عقلانی (لغت چهارم صفحۀ ۹۱)

۱۵۹. گزینۀ b  «اعضای کمیته آن سخنرانی را نسبتا مبهم یافتند و در پایان سخنرانی به نتیجۀ قانع‌کننده‌ای نرسیدند.»
a. دقیق؛ صریح، قاطع؛ درست (لغت اول صفحۀ ۲۵۸)
b. مبهم، گُنگ، نامشخص؛ شک‌برانگیز؛ مردد، بدگمان (لغت سوم صفحۀ ۱۹۲)
c. مربوط، وابسته (لغت اول صفحۀ ۱۷۸)
d. [اطلاعات، …] دقیق؛ [اندازه‌گیری، …] بى‌اشتباه، صحیح (لغت اول صفحۀ ۲۵۸)

۱۶۰. گزینۀ c  «دلیلی وجود ندارد که شما نگران آینده باشید، فقط به این دلیل که آینده به همان اندازه برای همه غیرقابل‌پیش‌بینی است.»
a. سرکوب‌کننده (لغت سوم صفحۀ ۸۴)
b. سپاسگزار، متشکر، قدردان (لغت پنجم صفحۀ ۲۳۰)
c. دلواپس، نگران، بیمناک (لغت اول صفحۀ ۶۸)
d. نمایانگر، نشان‌دهنده، بیانگر (لغت سوم صفحۀ ۱۳۹)

پایان بخش اول/

پاسخ تشریحی توسط استاد مهرداد زنگیه وندی

لطفا به این مطلب امتیاز دهید
دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --