جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » زبان عمومی کنکور دکتری وزارت بهداشت » سوالات زبان انگلیسی کنکور وزارت بهداشت 1400 تشریحی – بخش 3
  • fastzaban
  • ۲۲ اردیبهشت, ۱۴۰۱
  • ۰۸:۵۵
پاسخ تشریحی سوالات زبان کنکور وزارت بهداشت 1400 - فست زبان

سوالات زبان انگلیسی کنکور وزارت بهداشت 1400 تشریحی – بخش 3

فست زبان: در این نوشته آموزشی تعدادی از سوالات زبان دکتری وزارت بهداشت سال 1400 را که مربوط به بخش لغت را با پاسخ تشریحی را برای شما منتشر کنیم. اگر داوطلب کنکور دکتری وزارت بهداشت هستید قطعا مطالعه سوالات زبان عمومی سال گذشته با پاسخ تشریحی می‌تواند شما را با چارچوب کلی آزمون آشنا کند.

سوالات زبان عمومی کنکور دکتری وزارت بهداشت – نوبت عصر شنبه 5 تیر 1400

Section B: Vocabulary Items
Read sentences 146 to 160 carefully. Then choose the best choice (a, b, c or d) to complete the blank space in each question.

146. Managers should be ………… for enhancing the quality of care offered to the public as their main priority.
a. equivocal
b. reciprocal
c. accountable
d. invulnerable

147. Scientific collaboration at international levels can entail benefits which may be difficult to ….…….…. at the national level.
a. constrain
b. restrain
c. attain
d. detain

148. Her performance was carefully ….…….…. by the police for some clues before attending the interrogation meeting.
a. sustained
b. scrutinized
c. perpetuated
d. precipitated

149. Apparently scientists have found a novel way to ….…….…. obesity by the manipulation of the genes responsible for weight gain.
a. resolve
b. strive
c. revolve
d. thrive

150. In response to the premium they get, the insurance company should duly …..…..…. hospitals for the services they provide for patients.
a. replicate
b. reimburse
c. penalize
d. retaliate

151. Some physicians nowadays tend to resort to any means to ….…..…. their income, with little attention to the harm that this could cause to their society.
a. deteriorate
b. curtail
c. augment
d. deflate

152. My students this year are not good at chemistry; they have just gained some ….…….…. knowledge of the field.
a. rudimentary
b. complimentary
c. sophisticated
d. complicated

153. A bowel ………..…. occurs when something blocks the patient’s intestine.
a. induction
b. obstruction
c. evacuation
d. purgation

154. Many HIV-positive patients prefer not to talk about their disease as they find consulting with others ………..……. .
a. embarrassing
b. embracing
c. granulating
d. gratifying

155. The new strains of the virus are more resistant and ….…….…., so more potent medications are needed to contain their spread.
a. feeble
b. meager
c. virulent
d. attenuated

156. As part of its objective, traditional medicine aims to ….…….…. the internal balance of the body by inducing natural sedative processes.
a. distort
b. complicate
c. restore
d. resemble

157. There was a/an ………..…. discipline in the conference events; indeed, they were very efficiently organized.
a. admirable
b. offensive
c. bizarre
d. weird

158. Many vitamins cannot be ….…..…. by the body itself and must be obtained from the diet or dietary supplements.
a. synthesized
b. consumed
c. expelled
d. excreted

159. Good nutrition is essential for both normal body ….…..…. and the recovery from illnesses.
a. dwindling
b. functioning
c. disintegration
d. decomposition

160. The ministry of health …..…..…. the physician’s medical license due to his repeated violations of the law.
a. revoked
b. revived
c. reiterated
d. reverberated

دوره آموزش گرامر و درک مطلب ویژه کنکور دکتری وزارت بهداشت

پاسخ تشریحی سوالات

۱۴۶. گزینۀ c  «مدیران به‌عنوان اولویت اصلی خود بایستی در قبال افزایش کیفیت توجهی که به عموم می‌شود، پاسخگو باشند.»
a. چندپهلو، مبهم؛ نامعلوم، نامشخص (لغت چهارم صفحۀ ۱۹۲ کتاب Fast Vocab (MA, PhD))
b. دوجانبه، دوطرفه، متقابل (لغت دوم ص 177 Fast Vocab (MA, PhD))
c. مسئول، پاسخگو، جوابگو (لغت اول صفحۀ ۲۹۸ کتاب)
d. [متضاد vulnerable «آسیب‌پذیر؛ حساس»] آسیب‌ناپذیر، مصون (لغت اول صفحۀ ۷۳ کتاب)

۱۴۷. گزینۀ c  «همکاری علمی در سطح بین‌المللی می‌تواند مزایایی را در پی داشته باشد که دستیابی به آنها در سطح ملی دشوار است.»
a. محدود کردن (لغت اول ص ۱۵۳ کتاب)
b. مانع انجام کار (کسی) شدن؛ کنترل کردن (لغت دوم ص ۱۵۵ کتاب)
c. بدست آوردن، کسب کردن (لغت آخر ص ۲۸ کتاب)
d. در بازداشت نگهداشتن، زندانی کردن؛ معطل کردن (لغت دوم ص 1۵۴ کتاب)

۱۴۸. گزینۀ b  «عملکرد او قبل از حضور در جلسۀ بازجویی برای یافتن چند سرنخ توسط پلیس به‌دقت مورد بررسی قرار گرفت.»
a. حفظ‌ کردن؛‌ نگهداشتن (لغت پنجم صفحۀ ۲۱)
b. (با دقت) بررسی کردن (لغت پنجم صفحۀ ۳۷۷)
c. تداوم بخشیدن (لغت آخر صفحۀ ۲۲)
d. تسریع کردن، جلو انداختن (لغت سوم ص ۲۵۲)

۱۴۹. گزینۀ a  «ظاهراً دانشمندان با دستکاری ژن‌های مسئول افزایش وزن به روش نوینی برای رفع [عارضۀ] چاقی دست یافته‌اند.»
a. حل/ رفع کردن (لغت سوم صفحۀ ۲۷۱ کتاب)
b. تقلا کردن، (سخت) کوشیدن (لغت سوم ص ۱۰۱)
c. (به دور محور) چرخیدن، گشتن (لغت پنجم ص ۳۹۲)
d. رونق داشتن، شکوفا شدن (لغت اول ص ۱۸۷)

۱۵۰. گزینۀ b  «شرکت بیمه در ازای حق بیمه‌ای که دریافت می‌کند، باید به‌موقع هزینۀ خدمات ارائه‌شده به بیماران توسط بیمارستان‌ها را بازپرداخت کند.»
a. تکرار کردن (مترادف لغت دوم ص ۳۲۵)
b. بازپرداخت کردن (لغت آخر صفحۀ ۱۲۵)
c. جریمه کردن، تنبیه کردن (لغت دوم صفحۀ ۲۸۱)
d. تلافی کردن (لغت دوم صفحۀ ۴۳۰)

۱۵۱. گزینۀ c  «این روزها برخی از پزشکان به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند تا درآمد خود را افزایش دهند، بدون توجه به آسیبی که این امر می‌تواند به جامعۀ آنها وارد کند.»
a. بدتر کردن (لغت اول ص ۲۰)
b. کم کردن، محدود کردن (لغت ششم صفحۀ ۱۵۴)
c. افزایش دادن/ یافتن (لغت آخر صفحۀ ۱۴)
d. از تورم کاستن؛ کنف کردن (مترادف لغت سوم صفحۀ ۴۵)

۱۵۲. گزینۀ a  «دانش‌آموزان من در سال جاری در درس شیمی خوب نیستند؛ آنها صرفاً یک دانش مقدماتی در این زمینه کسب کرده‌اند.»
a. [دانش، …] مقدماتی، ابتدایی (لغت ششم ص ۲۶۸)
b. ستایش‌آمیز، تمجیدآمیز (لغت آخر صفحۀ ۲۳۱)
c. (پیشرفته و) پیچیده؛ فرهیخته (لغت سوم ص ۳۴۴)
d. سخت، پیچیده (لغت سوم ص ۳۴۲)

۱۵۳. گزینۀ b  «انسداد روده زمانی رخ می‌دهد که چیزی [مسیر] رودۀ بیمار را مسدود می‌کند.»
a. [فرد] انتصاب؛ [رویان‌شناسی] در انگیزش
c. عقب‌نشینی؛ تخلیه، دفع (لغت اول صفحۀ ۱۳۴)
b. انسداد، مسدودسازی (لغت دوم صفحۀ ۱۵۶)
d. تطهیر، پاکسازی

 

۱۵۴. گزینۀ a  «بسیاری از بیماران اچ‌آی‌وی مثبت ترجیح می‌دهند در مورد بیماری‌شان صحبت نکنند، زیرا آنها مشورت با دیگران را شرم‌آور می‌دانند.»
a. شرم‌آور، خجالت‌آور (لغت اول صفحۀ ۳۱۴)
b. لغت embracing کلمه رایجی در زبان انگلیسی نیست؛ ولی embrace به معنی «در آغوش گرفتن، بغل کردن؛ پذیرفتن» هست (لغت آخر صفحۀ ۳۸۷)
c. [معمارى] دانه‌بندى (این گزینه هم پِرت هست؛ نیازی به حفظ کردن آن نیست)
d. رضایت‌بخش، لذت‌بخش (لغت آخر صفحۀ ۸۳ کتاب Fast Vocab (MA, PhD))

۱۵۵. گزینۀ c  «سویه‌های جدید ویروس مقاوم‌تر و بیماری‌زاتر هستند، بنابراین داروهای قوی‌تری برای مهار انتشار آنها مورد نیاز است.»
a. سُست، بى‌حال، ضعیف؛ بی‌ثمر (لغت پنجم ص ۷۲)
b. نابسنده، ناکافی، کم (لغت سوم ص ۱۸۵)
c. [بیماری، …] مهلک، مُسری؛ بدخواه (لغت سوم ص ۴۸)
d. ضعیف‌شده؛ [فرد] نحیف (لغت دوم صفحۀ ۸۳)

۱۵۶. گزینۀ c  «طب سنتی به‌عنوان بخشی از هدف خود می‌کوشد تا تعادل داخلی بدن را از طریق ایجاد فرآیندهای آرام‌بخشی طبیعی احیا کند.»
a. از ریخت انداختن؛ [حقیقت، …] تحریف کردن (لغت اول صفحۀ ۳۶۹ کتاب)
b. دشوار کردن (لغت پنجم ص ۳۴۲)
c. بازگرداندن، پس دادن؛ (به وضع اولیۀ خود) بازگرداندن (لغت سوم صفحۀ ۲۹۸)
d. همانند بودن (با)، شباهت داشتن (با) (لغت آخر صفحۀ ۳۲۵)

۱۵۷. گزینۀ a  «در رویدادهای کنفرانس نظم و انضباط تحسین‌برانگیزی وجود داشت؛ در واقع، این رویدادها بطور مؤثری سازماندهی شده بودند.»
a. تحسین‌برانگیز، قابل‌تحسین (لغت هفتم صفحۀ ۲۲۹)
b. توهین‌آمیز؛ زننده (لغت دوم ص ۴۷)
c. عجیب‌وغریب (لغت دوم صفحۀ ۱۳۷)
d. عجیب‌وغریب، غیرعادى (لغت اول صفحۀ ۱۳۷)

۱۵۸. گزینۀ a  «بسیاری از ویتامین‌ها نمی‌توانند توسط خود بدن سنتز شوند و بایستی از طریق رژیم غذایی و یا مکمل‌های غذایی بدست آیند.»
a. سنتز کردن، (با آمیختن ترکیبات ساده‌تر و …) تولید کردن (لغت دوم صفحۀ ۳۰۰)
b. [وقت، سوخت، …] مصرف کردن؛ [وقت‌ و غیره] هدر دادن؛ خوردن (لغت سوم صفحۀ ۱۸۶)
c. [مدرسه، …] بیرون کردن، اخراج کردن؛ (از کشور) بیرون کردن (لغت سوم صفحۀ ۲۷۶)
d. (از بدن) دفع کردن، برون ریختن

۱۵۹. گزینۀ b  «تغذیۀ خوب هم برای عملکرد عادی بدن و هم برای بهبود از بیماری‌ها ضروری است.»
a. کاهش، کم کردن (لغت چهارم صفحۀ ۱۵)
b. عملکرد، کارکرد (لغت آخر صفحۀ ۳۲۸)
c. فروریختن، فروپاشی (لغت آخر صفحۀ ۳۶۲)
d. تجزیه، واپاشی؛ پوسیدگی (لغت سوم صفحۀ ۲۴)

۱۶۰. گزینۀ a  «وزارت بهداشت پروانۀ پزشکی آن پزشک را بدلیل نقض مکرر قانون باطل کرد.»
a. [قانون، گواهینامه، مجوز، توافق، تصمیم، …] باطل کردن، لغو کردن (لغت اول صفحۀ ۱۶۴)
b. زنده کردن، احیا کردن، (دوباره) رواج دادن (لغت سوم صفحۀ ۲۹۸)
c. تکرار کردن، دوباره گفتن (لغت آخر صفحۀ ۱۹۶)
d. پژواک کردن، [صدا] منعکس کردن/ شدن؛ طنین انداختن (لغت اول صفحۀ ۲۱۷)

 

پاسخ تشریحی توسط: استاد مهرداد زنگیه‌وندی

کتاب واژگان جامع آزمون های زبان Fast Vocab

 

 

5/5 - (2 امتیاز)
دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --