جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg' ]
خانه » سوالات EPT تشریحی » آزمون EPT بهمن ماه ۹۵ (درک مطلب)
سوالات آزمون EPT با جواب

آزمون EPT بهمن ماه ۹۵ (درک مطلب)

فست زبان: در این مطلب از وبسایت مرجع آزمون EPT، سوالات بهمن ماه ۹۵ را با پاسخ تشریحی برای شما آماده کردیم. حتما در ادامه با ما همراه باشید.

تست: درک مطلب آزمون‌ EPT بهمن ماه ۹۵ با پاسخ تشریحی

Passage 2

     A climax community is one that has reached the stable stage. When extensive and well defined, the climax community is called a biome. Examples are tundra, grassland, desert, and the deciduous, coniferous, and tropical rain forests. Stability is attained through a process known as succession, whereby relatively simple communities are replaced by those more complex. Thus, on a lakefront, grass may invade a build-up of sand. Humus formed by the grass then gives root to oaks and pines and lesser vegetation, which displaces the grass and forms a further altered humus. That soil eventually nourishes maple and beech trees, which gradually crowd out the pines and oaks and form a climax community. In addition to trees, each successive community harbors many other life forms, with the greatest diversity populating the climax community.
     The early 20th-century belief that the climax community could endure indefinitely is now rejected because climatic stability cannot be assumed over long periods of time. Nonclimatic factors, such as soil limitation, can influence the rate of development. It is also clear that stable climax communities in most areas can coexist with human pressures on the ecosystem, such as deforestation, grazing, and urbanization. Polyclimax theories stress that plant development does not follow predictable outlines and that the evolution of ecosystems is subject to many variables.


۷۶. Paragraph 1 mainly discusses how …………… .
۱) climax communities support vegetation

۲) important climax communities are
۳) climax communities are formed
۴) complex climax communities are

۷۷. The word “whereby” in line 4 refers to ………………. .
۱) process

۲) biome
۳) stability
۴) community

۷۸. The word “harbors” in line 10 is closest in meaning to …………… .
۱) exports

۲) shelters
۳) replaces
۴) hides

۷۹. It can be inferred from paragraph 2 that nonclimatic factors ……………. .
۱) formed the core of the early-20 century theories

۲) stop the development of climax communities
۳) have both human and natural origins
۴) are rejected by polyclimax theories

۸۰. The phrase ‘‘subject to” in line 18 is closest in meaning to ……………. .
۱) included in

۲) driven by
۳) prepared for
۴) influenced by

آزمون ای پی تی فروردین ۹۵ + تشریحی
حتما بخوانید

پایدار ماندن؛ تحمل کردنendure
اوج، فراز؛ قله؛ نقطۀ عطفclimax
رد کردن، نپذیرفتن؛ طرد کردنreject
ثابت، باثبات؛ محکم؛ کم‌نوسانstable
محدودیت؛ محدودسازی؛ کاستیlimitation
گسترده، پهناور؛ فراوان؛ مفصلextensive
اثر، تأثیر؛ نفوذinfluence
بدست آوردن، کسب کردنattain
قابل پیش‌بینی؛ قابل پیش‌گوییpredictable
جانشینی؛ توالی، سلسلهsuccession
تکامل، تغییر تدریجی؛ تحولevolution
حمله کردن، هجوم بردنinvade
پیچیده، بغرنج؛ مرکب، مختلطcomplex
جایگزین شدن؛ جابجا کردنdisplace
صادر کردن؛ فرستادنexport
تغییریافته، عوض‌شدهaltered
پناه دادن؛ پناه گرفتن؛ حفظ کردنshelter
درنهایت؛ سرانجام؛ بالاخرهeventually
جایگزین کردن/ شدنreplace
تغذیه کردن؛ پروردنnourish
پنهان کردن/ شدن؛ پوشاندنhide
تنوع، گوناگونی؛ تفاوتdiversity

٧۶. گزینۀ ٢  پاراگراف اول بیشتر دربارۀ زیستگاه‌های گیاهی پیشرفتۀ مهم است. بنابراین، بهترین پاسخ گزینۀ ٢ است (توضیحات بیشتر در بخش ۲ کتاب Fast Reading).

٧٧. گزینۀ ١  این سؤال در ارتباط با مرجع کلمۀ whereby است. برای یافتن پاسخ، بایستی به کمی قبل‌تر مراجعه کرده و با جایگذاری گزینه‌ها در متن، گزینۀ مناسب را انتخاب کنیم. whereby به succession «جانشینی، توالی» رجوع می‌کند (توضیحات بیشتر در بخش ۴ کتاب Fast Reading).
٧٨. گزینۀ ٢  harbor به معنی «پناه دادن؛ داشتن» است و نزدیک‌ترین کلمه به آن shelter است.
توجه: در پاسخ کلیدی منتشر شده برای آزمون، گزینۀ ٣ به‌عنوان پاسخ سؤال درج شده که صحیح نیست.

٧٩. گزینۀ ١  بخاطر استفاده از کلمۀ infer «استنباط کردن، نتیجه‌ گیری کردن» در صورت سؤال، متوجه می‌ شویم که پاسخ این سؤال از طریق برداشت و نتیجه‌ گیری از متن بدست می‌آید. سؤال از ما می‌ خواهد از پاراگراف دوم، در مورد عوامل غیر اقلیمی، گزینۀ صحیح را انتخاب کنیم. با توجه به خط اول پاراگراف دوم که به بحث‌ های اوایل قرن بیستم اشاره می‌ کند، گزینۀ ١ صحیح است (ر.ک. به بخش ۵ Fast Reading).

٨٠. گزینۀ ۴  اصطلاح subject to به معنی «در معرضِ؛ مستعدِ» است. بنابراین، بهترین پاسخ گزینۀ ۴ است.

 با احترام
استاد مهرداد زنگیه وندی
منبع پاسخ: کتاب گرامر جامع آزمون‌ های زبان (Fast Grammar) ویرایش دوم

دیدگاه ها 0

Leave a Reply

avatar
  مشترک شدن  
اعلام کردن به
بهترین جایگزین کلاس های حضوریاطلاعات بیشتر