جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات زبان عمومی دکتری » پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی دکتری 96
  • fastzaban
  • ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
  • ۱۰:۱۰
سوالات زبان عمومی دکتری با پاسخ تشریحی

پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی دکتری 96

فست زبان: در این مطلب پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی دکتری 96 گروه علوم انسانی، گروه فنی و مهندسی و علوم پایه – بخش گرامر را برای شما داوطلبان آزمون دکتری آماده کرده‌ایم.

سوالات زبان عمومی دکتری 96 – بخش گرامر

1. School social workers play an important role in gathering data about the students with whom they work and the circumstance ……… . دکترای انسانی و دامپزشکی 
1) in which they live
2) where do they live in
3) where they live in them
4) in which do they live in them

2. The classifications for the revenue and expense items, as with the classifications of various assets and claims in the statement of financial position, ……….. by those who design the accounting system. دکترای انسانی و دامپزشکی 
1) that are often a matter of judgement which
2) which are often a matter of judgement
3) are often a matter of judgement that
4) are often a matter of judgement

3. Grosseteste and Roger Bacon, ………… Aristotle’s inductive-deductive pattern of scientific inquiry, also made original contributions to the problem of evaluating competing explanations. دکترای انسانی و دامپزشکی 
1) additionally restated
2) in addition to restating
3) who additionally restating
4) that restated in addition to

4. Jung and Myers were not the first to observe personality types, ………… about a typology of awareness. دکترای انسانی و دامپزشکی 
1) neither Jung was the first to write
2) nor was Jung the first to write
3) neither did Jung first write
4) nor Jung did first write

5. …………… to move from a project manager position to a senior project manager, it may be necessary for them to complete some form of project management certification. دکترای انسانی و دامپزشکی
1) Did a person want
2) Had a person wanted
3) Should a person want
4) A person who wants

6. Early marketing economists examined agricultural and industrial markets and described them …………….. the classical economists.  دکترای انسانی و دامپزشکی
1) in greater detail than
2) in far greater detail from
3) in the greatest detail than
4) in the greatest detail from

7. From the viewpoint of the insured person, an insurable risk is one for which the probability of loss is not ……………… excessive premiums.  دکترای انسانی و دامپزشکی
1) such high that requires
2) as high as to require
3) so high as to require
4) so high that requires

8. ……………. readily acknowledged that workers are not motivated by money alone, their abstractions were based only on the economic aspects of reality. دکترای انسانی و دامپزشکی
1) Despite classical economists
2) Classical economists, while
3) Classical economists, however,
4) Although classical economists

9. In his Physics, ………… concerned with the philosophical question of the nature of motion as one variety of change.  دکترای علوم پایه و مهندسی 
1) Aristotle who was primary
2) Aristotle was primarily
3) as Aristotle whose primary
4) that Aristotle was primarily

10. ………… earlier discussions of the possibility of Earth’s motion, the Polish astronomer Nicolaus Copernicus was the first to propound a comprehensive heliocentric theory.              دکترای علوم پایه و مهندسی
1) Although there had been
2) Despite there were
3) Nevertheless, it had been
4) Even though they were

11. Not until optical instruments were sufficiently developed to reveal cells, ………… possible to formulate a general hypothesis that satisfactorily explained how plants and animals are organized.    دکترای علوم پایه و مهندسی 
1) it was
2) that was it
3) was it
4) that it was

12. Toward the end of the 18th century ………… on physiology became pronounced through Antoine Lavoisier’s brilliant analysis of respiration as a form of combustion. دکترای علوم پایه و مهندسی
1) the influence of chemistry
2) it was the influence of chemistry
3) that it was the influence of chemistry
4) the influence of chemistry which

13. Many rocks have a more complex mineralogy, and in some the mineral particles ………… they can be identified only through specialized techniques. دکترای علوم پایه و مهندسی
1) which are those so minute
2) are too minute that
3) which are too minute
4) are so minute that

14. The major plasma protein is serum albumin, a relatively small molecule, ………… is to retain water in the bloodstream by its osmotic effect. دکترای علوم پایه و مهندسی
1) its principal function which
2) the principal function of which
3) that it principal function
4) whose its principal function

15. In all vertebrates, the respiratory protein hemoglobin acts as oxygen carrier in the blood, ………… oxygen from the lung to body organs and tissues. دکترای علوم پایه و مهندسی
1) it transports
2) which it transports
3) transporting
4) whose transporting

16. Once a substance ………… as hazardous to the existing ecological balance, it is the responsibility of chemists to locate that substance and neutralize it. دکترای علوم پایه و مهندسی
1) had it been identified
2) which had been identified
3) has been identified
4) that it has been identified

پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی دکتری 96

۱. گزینۀ ۱. بعد از اسم circumstance به یک جمله واره وصفی نیاز داریم. بعد از ربط دهنده ها، نبایستی از ترتیب سؤالی کلمات استفاده شود؛ پس، گزینه های ۲ و ۴ بدلیل کاربرد do و does سؤالی رد می شوند. در گزینۀ ۳، نیازی به استفاده از ضمیر مفعولی جمع them نیست. دلیل دیگر رد گزینۀ ۳ این است که مرجع ضمیر مفعولی them ، اسم مفرد circumstance است. بنابراین، پاسخ گزینۀ 1 است (توضیحات بیشتر در بخش ۵ کتاب فست گرامر).

۲. گزینۀ ۴  در این تست، از as with تا financial position بین دو کاما قرار گرفته و توضیح بیشتر یا بدل محسوب می شود؛ در نتیجه، در پاسخ به تست می توانیم از این قسمت فاکتور بگیریم. قبل از کاما فقط یک فاعل (classifications) پس، در جای خالی به یک فعل نیاز داریم. گزینه های 1، ۲ و ۳ بدلیل داشتن  ربط دهنده های اضافی that و which رد میشوند. پاسخ، گزینه ۴ است (نکات بیشتر در بخش های ۴ و ۵).

3. گزینۀ 2  یک جمله ساده داریم: به یک فاعل و فعل نیاز داریم. Grosseteste and Roger Bacon فاعل جمله و made فعل آن هستند. Aristotle’s … pattern یک فاعل اضافی است. بنابراین، بایستی گزینه‌ای را انتخاب کنیم که آن را از حالت فاعلی خارج کند.

گزینۀ ١ نادرست است، زیرا یک فعل اضافی restated به جمله اضافه می‌کند. در گزینۀ ٣ یک ربط‌ دهنده وصفی who داریم، ولی فاقد فعل است و رد می‌ شود. گزینۀ ۴ هم خیلی ساده رد می‌شود؛ زیرا همانطور که بارها تأکید کرده‌ام، بعد از کاما نمی‌ توان از ربط‌ دهنده that استفاده کرد. بهترین پاسخ، گزینۀ ٢ است (بخش‌های ۴ و ۵).

۴. گزینۀ 2  در قسمت اول جمله، از یک جمله‌ واره منفی استفاده شده است. با نگاهی به گزینه‌ ها متوجه می‌ شویم که در جای خالی نیز به یک جمله‌ واره نیاز داریم. هر چهار گزینه با یک ربط‌ دهنده شروع شده‌اند.

بعد از ربط ‌دهنده‌ های منفی neither و nor بایستی جابجایی فاعل و فعل صورت گیرد. یعنی، ابتدا از فعل و سپس از فاعل استفاده می ‌شود. بنابراین، گزینه‌ های ١ و ۴ رد می ‌شوند. با توجه به قوانین همسانی، و این نکته که در جمله‌ واره اول، بعد از عدد ترتیبی the first از مصدر با to استفاده شده، در جای خالی نیز بایستی از همین ساختار استفاده شود. پس، بهترین پاسخ، گزینۀ ٢ است (بخش‌های ۵ و ۶).

 

۵. گزینۀ 3  گزینه ١ نادرست است؛ زیرا در انتهای جمله علامت سؤال نداریم. گزینۀ ۴ هم نادرست است؛ زیرا دو جمله ‌واره را نمی ‌توان بدون ربط ‌دهنده مناسب به یکدیگر وصل کرد.

با توجه به اینکه در برخی از ساختارهای شرطی، می‌توان if را حذف کرده و جابجایی را اِعمال کرد، یکی از گزینه‌ های ٢ و ٣ پاسخ است. دقت کنید که بدلیل اینکه در جمله ‌واره دوم از may (و نه might) استفاده شده، استفاده از شکل گذشتۀ کامل had … wanted در گزینۀ ٢ نادرسـت است (قانون تطابق زمان‌ها). پاسخ، گزینۀ ٣ است که در ابتدا If a person should want بوده است (توضیحات در بخش ۶، درس چهارم).

۶. گزینۀ 1  با مقایسه دو گروه مواجهیم؛ یعنی، به ساختار صفت‌ های تفضیلی نیاز داریم. در صفت ‌های تفضیلی، بایستی از than بعد از more به علاوه صفت چندبخشی استفاده شود. گزینه‌ های ٢ و ۴ بدلیل استفاده از from نادرست بوده و رد می‌شوند. the greatest صفت عالی و نادرست است؛ ٣ هم رد می‌شود. پاسخ، گزینه ١ است (بخش ۹).

۷. گزینۀ 3  با الگوی صفت ‌های برابری مواجه هستیم. بدلیل استفاده از not قبل از جای خالی، به حالت منفی صفت‌ های برابری نیاز داریم. در چنین حالتی، از الگوی so … as استفاده می‌شود. در نتیجه، گزینۀ ٣ بهترین پاسخ است (بخش ۹).

۸. گزینۀ 4  در صورت سؤال و بعد از جای خالی، از یک فعل (acknowledged) استفاده شده است. بعد از despite نمی‌توان از جمله ‌واره (فاعل و فعل) یا به زبان دیگر از فعل استفاده کرد؛ پس، ١ رد می ‌شود.

از ربط ‌دهنده ‌های while و however نمی ‌توان بعد از فاعل استفاده کرد؛ گزینه‌ های ٢ و ٣ رد می‌ شوند. پاسخ، گزینۀ ۴ است که در آن از ربط‌ دهنده قیدی بیان مغایرت although و فاعل economists برای فعل جمله استفاده شده است (بخش ۵).

۹. گزینۀ 2  در صورت سؤال، Physics مفعول حرف اضافه in است. پس، قبل از صفت concerned به فاعل و فعل نیاز داریم. قبل از ربط‌ دهنده that نمی‌ توان از کاما استفاده کرد: ۴ رد می‌شود.

قبل از صفت concerned به قید نیاز داریم، نه صفت؛ پس، گزینه ‌های ١ و ٣ نیز بدلیل استفاده از صفت primary رد می‌ شوند. پاسخ گزینه ٢ است که در آن Aristotle فاعل و was فعل هستند؛ primarily هم قید برای صفت concerned است (نکات در بخش‌های ۴، ۵ و ۹).

۱۰. گزینۀ 1  بعد از despite نمی ‌توان از جمله‌ واره (فاعل و فعل) استفاده کرد؛ ٢ رد می‌ شود. در جای خالی به مفهوم وجود داشتن نیاز داریم؛ پس گزینه ١ بهترین پاسخ است که در آن از ربط‌ دهنده قیدی بیان مغایرت although و فاعل و فعل there had been به‌ درستی استفاده شده است. دقت کنید که در گزینه ٣ it مفرد و نادرست است؛ زیرا discussions جمع است (بخش ۵).

 

۱۱. گزینۀ 3  بدلیل استفاده از عبارت قیدی منفی not until در ابتدای جمله، بایستی جابجایی صورت گیرد. دقت کنید که از ابتدای جمله تا کاما جزو بخش قیدی محسوب می ‌شود و جابجایی بعد از کاما صورت می‌گیرد. در نتیجه، بایستی ابتدا از فعل (کمکی) و سپس فاعل استفاده شود.

گزینه ‌های ۲ و ۴ رد می‌شوند، زیرا بعد از کاما از that استفاده نمی‌شود. پاسخ گزینۀ ۳ است که در آن ابتدا از فعل was و سپس فاعل it استفاده شده است. (بخش ۶)

۱۲. گزینۀ 1  در جای خالی به یک فاعل مناسب برای فعل became نیاز داریم. دقت کنید که end مفعول حرف اضافۀ toward و physiology مفعول حرف اضافۀ on هستند. بنابراین، گزینه‌ های ٢ و ٣ بدلیل داشتن فاعل اضافی was و گزینه ۴ بدلیل داشتن ربط ‌دهنده غیرضروری which حذف می‌شوند (بخش‌های ۴ و ۵).

۱۳. گزینۀ 4  قبل از جای خالی، از فاعل particles استفاده شده است. پس به یک فعل نیاز داریم. از طرفی، بدلیل اینکه بعد از جای خالی، از یک جمله ‌واره (they can be identified) استفاده شده، در جای خالی به یک ربط‌ دهنده هم نیاز داریم.

گزینه‌ های ١ و ٣ با فعل شروع نمی‌ شوند و هر دو رد می‌شوند. بعد از too از مصدر با to استفاده می‌شود. بنابراین، گزینۀ ٢ هم رد می ‌شود. پاسخ، گزینۀ ۴ است که در آن، are فعل، و بعد از so به‌درستی از صفت minute و ربط ‌دهندۀ that استفاده شده است (بخش‌های ۴، ۵، ۱۰ و ١۵).

۱۴. گزینه 2  باز هم این نکته: بعد از کاما نمی‌توان از ربط ‌دهنده that استفاده کرد؛ ٣ رد می ‌شود. در گزینۀ ۴ هم کاربرد its بعد از whose زائد است. با توجه به مفهوم، گزینۀ ٢ بهترین پاسخ است (بخش ۵).

۱۵. گزینۀ 3  در گزینۀ ١، از یک فاعل و فعل بدون ربط ‌دهنده استفاده شده؛ پس، ١ رد می‌ شود. در گزینۀ ٢ it زائد است. در گزینۀ ۴ هم از یک ربط ‌دهنده whose و یک فاعل function استفاده شده است، ولی بعد از آن فعل نداریم. پس، گزینۀ ۴ هم نادرست است (بخش ۵).

۱۶. گزینه 3  قبل از جای خالی، از یک ربط ‌دهنده قیدی زمان once و فاعل substance استفاده شده است. در جای خالی به فعل نیاز داریم؛ گزینه ‌های ٢ و ۴ رد می ‌شوند. گزینۀ ١ هم به دو دلیل اشتباه است: ١. ترتیب کلمات سؤالی دارد. ٢. دارای فاعل اضافی it است. پاسخ، گزینۀ ٣ است (بخش ۶).

تست: سوالات گرامر زبان عمومی آزمون دکتری فنی و مهندسی ۹۶

1. In his Physics, ……………. concerned with the philosophical question of the nature of motion as one variety of change.
1) Aristotle who was primary

2) Aristotle was primarily
3) as Aristotle whose primary
4) that Aristotle was primarily

2. ……………… earlier discussions of the possibility of Earth’s motion, the Polish astronomer Nicolaus Copernicus was the first to propound a comprehensive heliocentric theory.
1) Although there had been

2) Despite there were
3) Nevertheless, it had been
4) Even though they were

3Not until optical instruments were sufficiently developed to reveal cells,……………. possible to formulate a general hypothesis that satisfactorily explained how plants and animals are organized.
1) it was

2) that was it
3) was it
4) that it was

4. Toward the end of the 18th century ………………….. on physiology became pronounced through Antoine Lavoisier’s brilliant analysis of respiration as a form of combustion.
1) the influence of chemistry

2) it was the influence of chemistry
3) that it was the influence of chemistry
4) the influence of chemistry which

۱. پاسخ گزینۀ ۲ است.
در صورت سؤال، Physics مفعول حرف اضافۀ in است. پس، قبل از صفت concerned به فاعل و فعل نیاز داریم. قبل از ربط‌ دهندۀ that نمی‌ توان از کاما استفاده کرد: گزینۀ ۴ رد می‌ شود. قبل از صفت concerned به قید نیاز داریم، نه صفت؛ پس، گزینه‌ های ١ و ٣ نیز بدلیل استفاده از صفت primary رد می‌ شوند. پاسخ گزینۀ ٢ است که در آن Aristotle فاعل و was فعل هستند؛ primarily هم قید برای صفت concerned است (نکات در بخش‌ های ٣، ۴ و ٨ کتاب گرامر Fast Grammar).

۲. پاسخ گزینۀ ۱ است.
بعد از despite نمی‌ توان از جمله‌ واره (فاعل و فعل) استفاده کرد؛ گزینۀ ٢ رد می‌ شود. در جای خالی به مفهوم وجود داشتن نیاز داریم؛ پس گزینۀ ١ بهترین پاسخ است که در آن از ربط‌ دهندۀ قیدی بیان مغایرت although و فاعل و فعل there had been به درستی استفاده شده است. دقت کنید که در گزینۀ ٣ it مفرد و نادرست است؛ زیرا discussions جمع است (بخش ۴ کتاب گرامر Fast Grammar).

۳. پاسخ گزینۀ ۳ است.
بدلیل استفاده از عبارت قیدی منفی not until در ابتدای جمله، بایستی جابجایی صورت گیرد. دقت کنید که از ابتدای جمله تا کاما جزو بخش قیدی محسوب می‌ شود و جابجایی بعد از کاما صورت می‌ گیرد. در نتیجه، بایستی ابتدا از فعل (کمکی) و سپس فاعل استفاده شود. گزینه‌ های ۲ و ۴ رد می‌ شوند، زیرا بعد از کاما از that استفاده نمی‌ شود. پاسخ گزینۀ ۳ است که در آن ابتدا از فعل was و سپس فاعل it استفاده شده است. (بخش ۵ کتاب گرامر Fast Grammar)

۴. پاسخ گزینۀ ۱ است.
در جای خالی به یک فاعل مناسب برای فعل became نیاز داریم. دقت کنید که end مفعول حرف اضافۀ toward و physiology مفعول حرف اضافۀ on هستند. بنابراین، گزینه‌ های ٢ و ٣ بدلیل داشتن فاعل اضافی was و گزینۀ ۴ بدلیل داشتن ربط‌ دهندۀ غیر ضروری which حذف می‌ شوند (بخش‌ های ٣ و ۴ کتاب گرامر Fast Grammar
).

منبع پاسخ: کتاب گرامر جامع آزمون‌ های زبان Fast Grammar

5/5 - (1 امتیاز)
دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --