جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات EPT تشریحی » پاسخ تشریحی سوالات آزمون EPT بهمن ۹۵ – بصورت کامل
  • fastzaban
  • ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶
  • ۱۰:۱۰
پاسخ تشریحی سوالات آزمون EPT بهمن ۹۵ - بصورت کامل

پاسخ تشریحی سوالات آزمون EPT بهمن ۹۵ – بصورت کامل

فست زبان: در این مطلب از سری مطالب پاسخ تشریحی سوالات آزمون ای پی تی فست زبان پاسخ تشریحی سوالات آزمون EPT نوبت بهمن 95 را بصورت کامل برای شما آماده کردیم. حتما در ادامه با فست زبان همراه باشید.

تست: پاسخ تشریحی سوالات آزمون EPT بهمن سال ۹۵ بصورت کامل

Section One: Vocabulary
Read each statement below carefully and fill in the blank(s) with the best answer (1, 2, 3, 4).

1. Lake Baikal is the world’s largest freshwater lake and home to hundreds of ……………… species.
1) adequate 2) unique 3) skeptic 4) coherent

2. Students can follow the guidelines and ……… their comments online as a comment or PDF file.
1) unite 2) concede 3) submit 4) deform

3. Studies show that ………… age has very different meanings in different social contexts.
1) defective 2) chronological 3) harvested 4) distorted

4. This tool is a/an ………. example of a recent shift in the world of information security.
1) reflective 2) exported 3) curious 4) conspicuous

5. Oil related activities in the region have resulted in the ………… of the water, air and soil.
1) sensation 2) deformation 3) confirmation 4) contamination

6. Society depends on people being motivated to conform to social ………… and laws.
1) sensitivities 2) familiarities 3) conventions 4) houses

7. Today’s industrial agriculture really is the ……….. of corn and soybeans, most of which are genetically modified.
1) cultivation 2) deforestation 3) evaporation 4) completion

8. After two years of ………….. most farmers had few seed stores left to plant when 1998 began.
1) avoidance 2) drought 3) indifference 4) selection

9. There are some very important diseases that are caused by a …………… in only one gene.
1) neglect 2) linger 3) conflict 4) defect

10. Local cheese makers add flavors and spices to make them ……………… from more common cheeses.
1) qualified 2) distinct 3) attractive 4) superficial

11. These are wonderful opportunities to ……….. the lives of the students and expand their understanding of other cultures.
1) destroy 2) simulate 3) attain 4) enrich

12. Individualized feedback may help students ……….. vocabulary knowledge on their own.
1) acquire 2) diminish 3) delay 4) generate

13. Each chapter of the book includes an ……….. list of tips, examples, case studies, and more.
1) exhaustive 2) intensified 3) unwarranted 4) involved
14. Today, people can publish their own books. In fact, there is a very ……….. market in self-publishing right now.
1) inherent 2) ignored 3) flourishing 4) fearful

15. This discussion will give a ……… of how life in the United States is experienced by an immigrant woman.
1) glimpse 2) gain 3) roam 4) maturity

16. He believed that the last week’s attack on the shrine was a clear attempt to ………… a civil war.
1) pioneer 2) respond 3) tempt 4) ignite

17. Spoons made from wood or bamboo will ……………. for years if you treat them properly.
1) maintain 2) transmit 3) last 4) utilize

18. In the ……….. of the police station, the crime rate is very low.
1) vicinity 2) empire 3) dispersion 4) observance

19. Because my eyesight is too ………… I cannot get a driver’s license.
1) hazardous 2) feeble 3) diverse 4) forceless

20. Because of the poor economy, the factory will immediately ………. operations.
l) omit 2) approve 3) cease 4) contribute

21. The country that wins the war will ……… as the leader on the Asian continent.
1) treat 2) vanish 3) react 4) emerge

22. If you do not rest enough, you will actually ……… your workout progress.
1) disguise 2) hinder 3) shelter 4) calm

23. Their father maintained his ………… on which restaurant to eat at for dinner.
1) triviality 2) security 3) neutrality 4) morality

24. Since we do not need our ………… clothing items, we will donate them to charity.
1) surplus 2) frequent 3) comprehensive 4) negative

25. Genetic testing supports the scientist’s theory that the link between the two species is ……………… .
1) plausible 2) irrefutable 3) flexible 4) audible

 

۱. پاسخ گزینۀ ۲ است.
«دریاچۀ بایکال بزرگترین دریاچۀ آب شیرین جهان و منزلگاه صدها گونۀ منحصر به‌ فرد است.»
۱) کافی، به اندازۀ لازم
۲) منحصر به‌ فرد، بی‌نظیر؛ یگانه
۳) شکاک، مردد؛ شک‌برانگیز

۴) منسجم، دارای ارتباط منطقی

۲. پاسخ گزینۀ ۳ است.
«دانشجویان می‌توانند از دستورالعمل‌ها پیروی کنند و نظراتشان را بصورت آنلاین، در قالب یک نظر و یا فایل پی‌دی‌اف، ارائه کنند
۱) متحد کردن یا شدن؛ متصل کردن
۲) تصدیق کردن؛ اعطا کردن
۳) ارائه کردن، اظهار کردن؛ تسلیم کردن

۴) معیوب کردن؛ بدریخت کردن

۳. پاسخ گزینۀ ۲ است.
  «مطالعات نشان می‌دهند که سن تقویمی در بسترهای اجتماعی مختلف، معانی بسیار متفاوتی دارد.»
۱) معیوب؛ دارای کمبود
۲) تقویمی؛ بر اساس ترتیب زمانی
۳) درو شده؛ بدست آمده
۴) کج‌ وکوله، معیوب؛ تحریف‌شده

۴. پاسخ گزینۀ ۴ است.
«این ابزار، یک نمونۀ بارز از تحولات اخیر در دنیای امنیت اطلاعات است.»
۱) بازتابنده؛ اندیشمند، فکور
۲) صادرشده، فرستاده‌شده
۳) کنجکاو؛ عجیب، غیرعادی
۴) مشهود، واضح، بارز؛ فاحش

۵. پاسخ گزینۀ ۴ است.
«فعالیت‌های مرتبط با نفت در منطقه، منجر به آلودگی آب، هوا و خاک شده است.»
۱) احساس، حس؛ هیجان
۲) از ریخت‌افتادگی
۳) تأیید، تصدیق؛ اثبات
۴) آلودگی، ناپاکی

۶. پاسخ گزینۀ 3 است.
«جامعه به ترغیب مردم برای پیروی از
آداب و رسوم و قوانین اجتماعی متکی است.»
۱) حساسیت
۲) آشنایی؛ دوستی، صمیمیت
۳) آداب و رسوم؛ همایش؛ قاعدۀ ادبی
۴) خانه، منزل؛ ساختمان

۷. پاسخ گزینۀ 1 است.
«کشاورزی صنعتی امروزی در واقع کشت غلات و دانه‌های سویاست که بیشتر آنها از لحاظ ژنتیکی اصلاح شده‌اند.»
۱) کشت، پرورش؛ آموختگی، فرهنگ
۲) جنگل‌زدایی، درختزدایی
۳) تبخیر، آب‌زدایی؛ از بین رفتن
۴) اتمام، پایان؛ تکمیل

۸. پاسخ گزینۀ 2 است.
«بعد از دو سال خشکسالی، بیشتر کشاورزان در آغاز سال 1998 ذخیرۀ دانۀ کمی برای کاشت داشتند.»
۱) اجتناب، خودداری؛ فسخ
۲) خشکسالی؛ قحطی
۳) بی‌تفاوتی، بی‌اعتنایی؛ بی‌اهمیتی
۴) انتخاب؛ برگزیده؛ مجموعه

۹. پاسخ گزینۀ 4 است.
«چندین بیماری مهم وجود دارند که از نقص در تنها یک ژن ناشی می‌شوند.»
۱) بی‌توجهی؛ غفلت؛ سهل‌انگاری
۲) پرسه زدن؛ (به‌سختی) زنده ماندن
۳) برخورد؛ کشمکش؛ تضاد
۴) نقص، کاستی، عیب

۱۰. پاسخ گزینۀ 2 است.
«تولیدکنندگان پنیر محلی، از چاشنی‌ها و ادویه‌های مختلفی استفاده می‌کنند تا پنیرهایشان‌ را از پنیرهای معمول‌تر متمایز کنند.»

۱) واجد شرایط
۲) متمایز؛ مشخص؛ بی‌چون و چرا
۳) جذاب، گیرا
۴) سطحی، کم‌عمق؛ ظاهری

۱۱. پاسخ گزینۀ 4 است.
«اینها فرصت‌های بسیار خوبی برای غنا بخشیدن به زندگی دانشجویانو افزایش درک آنها از دیگر فرهنگ‌ها هستند.»

۱) ویران کردن، نابود کردن؛ کشتن
۲) تظاهر کردن؛ شبیه‌سازی کردن
۳) به دست آوردن؛ کسب کردن
۴) غنا بخشیدن؛ ثروتمند کردن

۱۲. پاسخ گزینۀ 1 است.
«بازخورد فردی می‌تواند به دانش‌آموزان کمک کند تا خود دانش لغوی کسب کنند

۱) کسب کردن؛ آموختن
۲) کم شدن، کم کردن، کاستن
۳) به تعویق انداختن؛ تأخیر کردن
۴) ایجاد کردن؛ تولید نسل کردن

۱۳. پاسخ گزینۀ 1 است.
«هر فصل از کتاب شامل یک لیست کامل از نکات، مثال‌ها، بررسی‌های موردی و غیره است.»

۱) دقیق و کامل، جامع
۲) تشدید شده، شدت یافته
۳) بدون ضمانت؛ بدون توجیه
۴) پیچیده؛ درگیر، دست‌اندرکار

۱۴. پاسخ گزینۀ 3 است.
«امروزه مردم می‌توانند کتاب‌های خود را چاپ کنند. در حقیقت، در حال حاضر یک بازار بسیار پررونق در چاپ و نشر آثار فردی وجود دارد.»

۱) ذاتی، اساسی، فطری
۲) نادیده گرفته ‌شده
۳) رو به رشد، پررونق
۴) ترس‌آور، وحشتناک؛ وحشت‌زده

۱۵. پاسخ گزینۀ 1 است.
«بحث یک نگاه اجمالی به چگونگی تجربۀ زندگی در ایالات متحده توسط یک زن مهاجر خواهد داشت.»
۱) نگاه اجمالی؛ برداشت کلی
۲) به دست آوردن؛ کسب کردن
۳) پرسه زدن، پلکیدن
۴) بلوغ؛ پختگی، خردمندی

۱۶. پاسخ گزینۀ 4 است.
«او عقیده داشت که حملۀ هفتۀ قبل به زیارتگاه یک تلاش آشکار برای برافروختن یک جنگ داخلی بود.»
۱) پیشگام بودن، پیشتاز بودن
۲) پاسخ دادن؛ واکنش نشان دادن
۳) وسوسه کردن؛ اغوا کردن
۴) برافروختن؛ انگیزاندن

۱۷. پاسخ گزینۀ 3 است.
«قاشق‌هایی که از چوب یا نی درست شده‌اند، در صورتیکه بطور مناسب نگهداری شوند، سا‌ل‌ها دوام خواهند آورد
۱) حفظ کردن؛ معتقد بودن
۲) فرستادن، انتقال دادن
۳) دوام آوردن، باقی ماندن
۴) بکار بردن، استفاده کردن از

۱۸. پاسخ گزینۀ 1 است.
«در نزدیکی ایستگاه پلیس، میزان جرم و جنایت بسیار پایین است.»
۱) مجاورت، نزدیکی، همسایگی
۲) امپراتوری؛ استیلا، حکمرانی
۳) پراکندگی؛ تجزیه
۴) رعایت، پیروی

۱۹. پاسخ گزینۀ 2 است.
«از آنجائیکه قدرت بینایی من بسیار ضعیف است، نمی‌توانم گواهینامۀ رانندگی بگیرم.»
۱) خطرناک، مخاطره‌آمیز
۲) ضعیف؛ نحیف، ناتوان
۳) متنوع، گوناگون، مختلف
۴) بی‌قدرت

20. پاسخ گزینۀ 3 است.
«بدلیل وضعیت اقتصادی ضعیف، کارخانه بزودی فعالیت‌هایش را متوقف خواهد کرد
۱) حذف کردن؛ از قلم انداختن
۲) تأیید کردن؛ موافقت کردن
۳) متوقف شدن کردن؛ پایان دادن
۴) مشارکت کردن؛ سهیم بودن (در)

۲۱. پاسخ گزینۀ 4 است.
«کشوری که برندۀ جنگ باشد، به‌عنوان قدرت اول قارۀ آسیا ظهور خواهد کرد.»
۱) رفتار کردن؛ پرستاری کردن، درمان کردن
۲) ناپدید شدن؛ از میان رفتن
۳) واکنش نشان دادن
۴) ظهور کردن؛ بوجود آمدن

۲۲. پاسخ گزینۀ 2 است.
«اگر به اندازۀ کافی استراحت نکنی، در واقع فرآیند تمرینی خود را با اشکال مواجه خواهی کرد.»
۱) تغییر قیافه دادن؛ پنهان کردن
۲) اشکال ایجاد کردن؛ جلوگیری کردن
۳) پناه دادن؛ مصون داشتن
۴) فرونشاندن، آرام کردن، آرام شدن

۲۳. پاسخ گزینۀ 3 است.
«پدر آنها بی‌طرفیش در مورد اینکه در چه رستورانی شام بخورند را اعلام کرد.»
۱) کم‌اهمیتی؛ ناچیزی
۲) امنیت، ایمنی؛ تضمین، وثیقه
۳) بی‌طرفی، بی‌سویی
۴) اخلاق؛ پایبندی اخلاقی

۲۴. پاسخ گزینۀ 1 است.
«از آنجائیکه ما به لباس‌های اضافی خود احتیاج نداریم، آنها را به خیریه اهدا خواهیم کرد.»
۱) اضافه، مازاد؛ باقی‌مانده
۲) مکرر، مداوم، همیشگی
۳) جامع، مفصل؛ دانا، فهیم
۴) منفی

۲۵. پاسخ گزینۀ 4 است.
«آزمایش‌های ژنتیکی نظریۀ دانشمند مبنی بر شنودپذیر (قابل‌ردیابی) بودن ارتباط بین دو گونه را تأیید می‌کنند.»
۱) محتمل، شدنی؛ قابل‌باور
۲) انکارناپذیر، ردنشدنی
۳) انعطاف‌پذیر، قابل‌تغییر
۴) قابل شنیدن، رسا

ادامه دارد…

پاسخ تشریحی توسط: استاد مهرداد زنگیه وندی
منبع پاسخ: کتاب بانک سوالات آزمون‌های ای پی تی Fast Bank EPT

برای دانلود رایگان کتاب Fast 504 استاد مهرداد زنگیه وندی کلیک کنید.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید

منبع: فست زبان

دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --