جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات MSRT تشریحی » سوالات MSRT آذر ۹۸ با پاسخ تشریحی
سوالات آزمون msrt تشریحی

سوالات MSRT آذر ۹۸ با پاسخ تشریحی

فست زبان: در این مطلب از سری نمونه سوالات آزمون MSRT، سوالات MSRT آذر ۹۸ را با پاسخ تشریحی رایگان آماده کردیم که داوطلبان این آزمون می توانند از آن برای آشنایی با چارچوب آزمون و مرور نکات استفاده کنند.

سوالات گرامر MSRT آذر ۹۸

1. The student scoured the forest to find leaves of different colors …………. a work of art.
(A) that she created
(B) with which to create
(C) created
(D) she could create

2. Originally an olden sport of the Middle East and the Mediterranean, …………. in the modern times.
(A) wrestling to evolve exponentially
(B) wrestling evolved exponentially
(C) for wrestling to evolve exponentially
(D) the exponential evolution of wrestling

3. A hero of a movie is usually …………. in a story as the protagonist.
(A) what it is known
(B) what is know
(C) what known
(D) known as

4. The first order of business for the chairman was to appoint Jim Boswell …………….. of the national football team.
(A) was captain
(B) as was captain
(C) him captain
(D) captain

5. Tai chi drills generate a ……………… breathing in the lungs without making you go through any brisk movements.
(A) requiring of
(B) requirement for
(C) requirement
(D) requiring

6. …………. entirely impervious to the noises in the surrounding is both difficult and expensive.
(A) making room
(B) a room is
(C) a room is made
(D) a room that

7. Rice bags were originally made from fabrics …………. in other industries.
(A) which they were not usable
(B) and usable where not
(C) were not usable
(D) that were not usable

8. The documents of the Iranian constitutional movement were made accessible to the public in 1352 ………… of the libraries act in the parliament.
(A) and the passing
(B) with the passing
(C) passing
(D) when passed

9. Although once deemed an endangered species, ……..……… population of the panda has significantly increased in the past few decades.
(A) it is the
(B) there is the
(C) the
(D) as the

10. ……..……… hold the fiber they consume in a specialized stomach which prepare the food for further digestion.
(A) How cattle
(B) That the cattle
(C) If the cattle
(D) Cattle

11. Usually the structure of an academic research ……..……… by the topic it is dealing with.
(A) to determine
(B) determined
(C) determines
(D) will be determined

12. The Mars is now proven to house a large amount of water, but ……..……… underground.
(A) is of it practically all
(B) all is of practically
(C) practically all of it is
(D) it is practically all of

13. …………. manufactured by Intel was Intel Core i9-9900K, one of the fastest found in the market.
(A) The latest processor
(B) it was the latest processor
(C) The latest processor and
(D) Being the latest processor

14. Designed to calculate the most complicated problems much faster than its conventional counterparts, ………… in 1998.
(A) why the quantum computer appeared
(B) the quantum computer first appeared
(C) the appearing of the quantum computer
(D) so the quantum computer appeared

15. Khorsand Ali Khani, ………… of the Iranian Football Federation, established in 1325, had worked in an official capacity in the National Azzociation for Physical Training.
(A) he was the first president
(B) which he was the first president
(C) the first president
(D) was the first president

توجه: برای اطلاع سریع از آخرین مطالب سایت فست زبان می توانید اپلیکیشن موبایلی فست زبان را از این لینک دانلود نمایید.

پاسخ تشریحی سوالات آزمون msrt آذر ۹۸ – گرامر (بخش اول)

1. پاسخ گزینه B است.
(مبحث جمله واره ها و جابجاییبا انتخاب گزینه های C و D ، فعل اضافی خواهیم داشت؛ پس، C و D رد می شوند. با توجه به مفهوم بیان هدف، پاسخ، گزینۀ B است (بخش 5، درس سوم و بخش 6 کتاب Fast Grammar).

ترجمۀ جمله: «دانش آموز، جنگل را زیر و رو کرد تا برگهایی از رنگهای مختلف را برای خلق یک اثر هنری پیدا کند.»

توجه: مبحث جابجایی بخش 6 کتاب Fast Grammar در آزمون MSRT از اهمیت نسبتاً زیادی برخوردار است.

2. پاسخ گزینه B است.
(مبحث اجزاء جمله)؛ هر جمله به یک فاعل و یک فعل نیاز دارد. در جای خالی به فاعل و فعل مناسب نیاز داریم. پاسخ، گزینۀ B است (بخش 4 کتاب پرفروش Fast Grammar).

در دورۀ فشرده و کلاس آموزش ویدیوئی چند تست مشابه این تست حل شد.

ترجمۀ جمله: کُشتی، که در اصل یک ورزش قدیمی در خاورمیانه و مدیترانه است، در عصر مدرن بصورت تصاعدی (بسیار سریع) تکامل یافت.

3. پاسخ گزینه A است.

(مبحث جمله واره های اسمی)؛ is فعل ماست. با نگاهی به گزینه ها متوجه می شویم که به یک جمله وارۀ اسمی نیاز داریم. پس، به یک ربط دهندۀ اسمی و یک فاعل و فعل نیاز داریم. پاسخ، گزینۀ A است (بخش 5 کتاب).

ترجمۀ جمله: «قهرمان یک فیلم معمولاً همان چیزی است که در داستان به عنوان شخصیت اصلی (قهرمان) داستان شناخته می شود.»

4. پاسخ گزینه D است.

(مبحث اجزاء جمله)؛ پاسخ، گزینۀ D است (بخش 4).
ترجمۀ جمله: «اولین دستور کار سرمربی این بود که جیم باسول را به عنوان کاپیتان تیم ملی فوتبال منصوب کند.»

5. پاسخ گزینه B است.

(مبحث اجزاء جمله)؛ پاسخ، گزینۀ B است (بخش 4 کتاب).

ترجمۀ جمله: «تمرینات تای چی، بدون اینکه شما را وادار به انجام حرکات سریع کند، باعث ایجاد نیاز به تنفس در ریه ها می شود.»

6. پاسخ گزینه A است.

(مبحث اجزاء جمله به یک فاعل مناسب برای فعل is نیاز داریم. پاسخ، گزینۀ A است.

ترجمۀ جمله: «کاملاً غیرقابل نفوذ کردن یک اتاق در برابر صداهای اطراف هم دشوار و هم پرهزینه است.» 

7. پاسخ گزینه D است.

[مبحث جمله‌ واره‌ های وصفی]؛ در صورت سؤال، با یک جمله‌ واره مواجهیم؛ rice bags فاعل و were made from هم فعل آن است. پاسخ، گزینه D است که با انتخاب آن، that ربط‌ دهندۀ وصفی و همزمان فاعل و were not فعل جمله‌واره وصفی است.

در دورۀ فشرده و کلاس آموزش ویدیوئی چند تست مشابه این تست حل شد.

توجه: مبحث اجزاء جمله و جمله‌ واره‌های وصفی در آزمون MSRT از اهمیت زیادی برخوردارند و نکات مربوط به آنها بصورت کامل در بخش‌های 4 و 5 کتاب Fast Grammar آمده است.

ترجمۀ جمله: «کیسه‌ های برنج در اصل از پارچه‌ هایی ساخته می‌ شدند که در صنایع دیگر قابل‌ استفاده نبودند.»

8. پاسخ گزینه B است.

[مبحث اجزاء جمله]؛ پاسخ، گزینه B است.

ترجمۀ جمله: «اسناد جنبش مشروطۀ ایران با تصویب طرح کتابخانه‌ ها در مجلس در سال 1352 در دسترس عموم قرار گرفت.»

 

9. پاسخ گزینه C است.

[مبحث اجزاء جمله]؛ به فاعل و فعل و ربط‌ دهنده نیاز نداریم؛ پس، گزینه‌ های A، B و D رد می‌ شوند. پاسخ، گزینه C است.

در دورۀ فشرده و کلاس آموزش ویدیوئی هم مشابه این تست حل شد.

ترجمۀ جمله: «با وجود اینکه زمانی پانداها یک گونۀ در معرض خطر انقراض محسوب می‌ شدند، ولی جمعیت آنها در چند دهۀ اخیر بطور قابل‌ توجهی افزایش‌ یافته است.»

10. پاسخ گزینه D است.

[مبحث اجزاء جملههر جمله به یک فاعل و یک فعـل نیاز دارد. در جای خالی به یک فاعل مناسب برای فعل hold نیاز داریم.

پاسخ، گزینه D است.

ترجمۀ جمله: «گاوها فیبری را که مصرف می‌ کنند، در یک معدۀ تخصصی نگه‌ می‌دارند که غذا را برای هضم بیشتر آماده می‌کند.»

11. پاسخ گزینه D است.

[مبحث اجزاء جمله و معلوم و مجهولهر جمله به یک فاعل و یک فعـل نیاز دارد. the structure فاعل ماست؛ با توجه به استفاده از کلید انجام‌ دهندۀ کار by + [در اینجا by the topic] به فعل مجهولی نیاز داریم.

توجه: وجه اشتراک همۀ جملات مجهولی (بخش ۱۲ کتاب Fast Grammar):

قسمت سوم فعل (p.p.) + شکلی از فعل to be  + فاعل

بنابراین، پاسخ، گزینه D است.

ترجمۀ جمله: «معمولاً ساختار یک تحقیق دانشگاهی توسط موضوعی که با آن سروکار دارد، تعیین می‌ شود.»

12. پاسخ گزینه C است.

[مبحث جمله‌ واره‌ ها]؛ در صورت سؤال، از ربط‌ دهندۀ but «ولی» استفاده شده. پس، با دو جمله‌ واره مواجهیم؛ یعنی قبل از کاما به یک فاعل و فعل و بعد از کاما هم به یک فاعل و فعل دیگر نیاز داریم. در جمله‌ وارۀ اول (قبل از کاما)، the Mars فاعل و is proven هم فعل آن است. حال بایستی برای قسمت بعد از کاما (جمله‌ وارۀ دوم)، یک فاعل و یک فعل مناسب پیدا کنیم. پاسخ، گزینۀ C است که در آن all of it فاعل و is فعل است (بخش 5، درس اول کتاب Fast Grammar).

در دورۀ فشرده و کلاس آموزش ویدیوئی تست‌هایی مشابه این تست حل شد.

ترجمۀ جمله: «ثابت شده است که در حال حاضر در مریخ مقدار زیادی آب وجود دارد، اما عملاً همۀ آن زیرزمینی است.»

13. پاسخ گزینه A است.

[مبحث اجزاء جملههر جمله به یک فاعل و یک فعـل نیاز دارد. در جای خالی به یک فاعل مناسب برای فعل was نیاز داریم. پاسخ، گزینه A است.

14. پاسخ گزینه B است.

[مبحث اجزاء جملههر جمله به یک فاعل و یک فعـل نیاز دارد. در جای خالی به فاعل و فعل مناسب نیاز داریم. پاسخ، گزینه B است. 

ترجمۀ جمله: «کامپیوتر کوانتومی، که برای محاسبۀ بسیار سریع‌تر مسئله‌ها نسبت به همتایان معمول خود طراحی‌ شده، اولین بار در سال ۱۹۹۸ پدیدار شد.»

15. پاسخ گزینه C است.

[مبحث بدل]؛ پاسخ، گزینۀ C است.

 

دانلود فایل pdf شامل ۷۰ سوال آزمون MSRT آذر ۹۸ با پاسخ تشریحی – رایگان

بخش دوم سوالات گرامر آزمون MSRT آذر ۹۸ با پاسخ تشریحی رایگان

 

پاسخ تشریحی توسط استاد مهرداد زنگیه وندی مدرس و مولف منابع آزمون‌های زبان دکتری

5/5 - (1 امتیاز)
دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --